Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yuu7eela

Yuu7eela 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xiyoonen malkkataa punnite; ta geeshsha deriyankka malkkataa sissite! Yihudaa biittan de7iya asai ubbai yashshau kokkoro; aissi giikko, GODAA gallassai yees; yiidi matattees.
2He gallassai xumanne ciggaara gallassa; shaaranne sakkana xuma gallassa! Coranne mino boolee deretu bollan xalqqee wodhdhiyoogaadan wodhdhiis. Eta mali beniisappe doommin de7ibeenna; hagaappe sinttanau daro yeletaa gakkanaukka eta mali de7enna.
3Etappe sinttaara tamai mees; qassi etappe guyyeera lacoi xuuggees; etappe sinttai Edene Gannatiyaa mala; shin etappe guyyee booddila bazzo mala; etappe aibinne kessi ekkenna.
4Eta merai paraa meraa mala; eti olaa paratudan, eesuwan woxxoosona.
5Parai goochchiyo gaaretudan giiroosona; mela gattaa miya tamaa lacuwaadan xaragoosona; olaa baanau salppida wolqqaama olanchchatudan, eti deretu xeeraara guppoosona.
6Etappe sinttaara asai kokkorees; eta yashshau ubbaa som77oi karexxees.
7Eti wolqqaama asatudan woxxoosona; olanchchatudan dirssaa gimbbiyaakka gi77oosona. Eti ubbaikka maaran salppoosona; bantta salppiyaappe gaxi kiyokkona.
8Eti issoi issuwaara sugettokkona; ubbaikka ba salppiyan salppiyan sitti giidi, sinttau hemettoosona. Eti banttanaara olettiyaageetu gidduwaara xuussidi kanttoosona; he wode eta teqqiyaabi baawa.
9Eti katamaa eesuwan woraajjoosona; dirssaa gimbbiyaa bollankka woxxoosona. Eti keettaa bollikka kiyoosona; qassi kaisodan, maskkootiyaara geloosona.
10Etappe sinttaara biittai qaaxxees; salotikka kokkoroosona. Awainne aginai xumoosona; qassi xoolinttetikka bantta poo7uwaa genttoosona.
11GODAI ba olanchchatu sinttan guummees; au azazettiya olanchchati coranne wolqqaama. GODAA gallassai gitanne daroppe yashshiyaagaa. He gallassaa danddayanai oonee?
12GODAI hagaadan yaagees; “Ha77ikka xoomiiddi, yeekkiiddinne kayyottiiddi polo wozanaappe taakko simmite.
13Intte wozanaappe attin, intte maayuwaa pooshshoppite” yaagees. GODAAKKO, intte Xoossaakko, simmite; aissi giikko, i qaretainne maarotai kumidoogaa; hanqquwau eesotennaagaanne siiqoi daridoogaa; i inttena qaxxayanau yeemottennaagaa.
14Ooni erii, GODAI intte Xoossai, ba hanqquwaappe simmidi, intteyyo daro kattaa anjjuwaa immanaakkonne. He wode GODAASSI, intte Xoossaassi, kattaa yarshshuwaanne ushshaa yarshshuwaa intte yarshshana.
15Xiyoonen malkkataa punnite; xoomaa awaajjite; geeshsha yaa7au asaa xeesidi shiishshite!
16SHiiqida yaa7aa geeshshite; cimata issippe ehiite; guutta naatanne xammiyaageetakka ashshoppite. Bullachchaawai ba kare keettaappe kiyo; bullashettiyaarakka ba siirixaappe kiyu.
17GODAU oottiya qeeseti Beeta Maqidasiyaa baranddaappenne yarshshiyoosaappe gidduwan eqqidi yeekkona. Eti hagaadan yaagidi woossona; “Abeet GODAU, ne asau qaretta; ne asaa kawotettatu giddon boriyoobaanne baceessiyoobaa kessoppa. Asai ba giddon aissi, ‘Eta Xoossai awan de7ii?’ yaaganee?” yaagona.
18Yaatin, GODAI ba biittaassi mishettana; qassi ba asaukka qarettana.

19GODAI zaaridi ba asaa hagaadan yaagana; “Be7ite, taani intteyyo kattaa, woine eessaanne zaitiyaa inttena adda kalissiyaagaa yeddana; taani inttena mulekka kawotettatu giddon boriyoobaa kessikke.
20“Huuphessa baggaara yiida booliyaa taani yedettada, intteppe haassana; bazzonne mela biitti taani eta yedettana. Sintta baggaara de7iyaageeta Maxine Abbau, guyye baggaara de7iyaageeta qassi Meediteraane Abbau zaarada yeddana; eta ahai xinqquwaa xo77u gaana. Hegee ubbai eti intte bolli gita iitabaa oottido gishshaassa” yaagana.
21Biittau, simmi yayyoppa; GODAI gitabaa oottido gishshau, ufaittanne hashshu ga!
22Inttenoo sa7aa mehetoo, yayyoppite; aissi giikko, bazzon de7iya hentta gadee aaciis; mittaikka ba aifiyaa aifiis; balasiyaa mittainne woiniyaa turaikka aifiyaa herxxexxiis.
23Inttenoo Xiyoone asatoo, ufaittite; GODAN, intte Xoossan, hashshu giite! Aissi giikko, i badhdheesaa iraa intteyyo darissidi immiis; qassi i kaseegaadan, intteyyo badhdheesaa iraanne ofinttaa iraa gidissidi immiis.
24Kattaa qoxxiyo audetun kattai kumana; woiniyaa eessainne zayitee gum77iyo ollata kumidi palahana.
25GODAI hagaadan yaagees; “Kase taani intte giddo yeddido, ta wolqqaama wudeti, gonddoti, booleti, gumbburotinne ukkubboti miido laittatu acuwaa taani intteyyo qanxxana.
26Maanau intteyyo daro qumai de7ana. Hegaa gishshau, intte kallananne maalaalissiyaabaa intteyyo oottida GODAA intte Xoossaa sunttaa galatana. Qassi ta asai naa77antto mulekka yeellatenna.
27He wode taani Israa7eela giddon de7iyoogaa, taani GODAI intte Xoossaa gidiyoogaanne taappe attin, hara xoossi bainnaagaa intte erana. Qassi ta asai naa77antto mulekka yeellatenna.
28“Hegaappe guyyiyan hagaadan hanana; taani asa ubbaa bolli ta Ayyaanaa gussana. Intte attuma naatinne intte macca naati hananabaa yootana; intte cimatikka aimuwaa aimottana; intte wodalla naatikka ajjuutaa be7ana.
29He gallassatun ta attuma ashkkaratu bollinne ta macca ashkkaratu bolli taani ta Ayyaanaa gussana.
30“Qassi taani bolla saluwan maalaalissiyaabaa, garssa sa7ankka suuttaa, tamaanne sitti giidi pude denddiya cuwaa bessana.
31Gitanne daroppe yashshiya GODAA gallassai gakkanaappe kase awai xumana; aginaikka suutta milatana.
32He wode hagaadan hanana; GODAA sunttaa xeesiya ubbai attana. GODAI giidoogaadan, Xiyoone Deriyaaninne Yerusalaamen kessi ekkidi attiyaageeti de7ana. Qassi GODAI xeesidoogeeti paxa de7ana.