Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Youele

Youele 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fulabosu (dalabede) dubi amo Saione Goumi (Gode Ea sema agolo) amo da:iya gado sisasu olelema:ne duma. Dilia Yuda fi dunu! Amo fulabobe nabi ea ga: amo nabasea fofogadigili uguguma. Amo da Hina Gode Ea misunu eso gadenebe dafawane ba:mu.
2Hina Gode Hina mabe amohaga da gasi bagade ba:mu, amola mu mobi da afadenene bunumai o genesuiai sodomu. Danuba: wa:i bagade misi amo ea bai amo da gegesu dunu gilisisu bagade agoane, ilia da hedolodafa goumi dabua gado heda:i esafulubi sodomu, amola amo da hahabe eso goumi dabua gadodili eso digagala:be agoai ba:mu. Agoai hou da hame ba:su musa:, amola agoai hou da bu hame ba:mu.
3Danuba: ilia nabe da ha:i manu sagai huluane da laluga nene ebelei agoane ba:sa. Musa: soge da Idini soge agoai ba:i be ilia da ahoasea amo da bu ha:i manu da heda:be hame ba:mu. Huluane da bione dasagia:i ganumu. Ilia da liligi huluanedafa na dagosa.
4Ilia da hosi agoai ba:sa. Ilia da gegesu hosi agoai hehenasa.
5Ilia goumi dabua gado heda:le amo da sa:liode emo wagebi ilia genenagenenasa agoai naba. amola laluga samaso bioi nebe ea ga: agoai naba. amola ilia da gegesu gilisisu bagade gegemusa: dadalesa defele ba:sa.
6Ilia gadenena mabeba:le, dunu huluane da bagade beda:i amola ilia beda:ga odagi da haliga:la asi agoai ba:sa.
7Ilia gegena misi amoha wa:i agoai ba:sa. Ilia dobea salidili heda:i amo da gegesu dunu ilia heda:su agoane heda:sa. Ilia mogodigili bulubulusa ahoa amola hame sinidigisa.
8Amola ilia ahoabe amo enoga hame damusa. Ilia da gagili sali gagoi amo dusa:le ganodini golili daha. Ilia logo hedofamu da hamedei ba:sa.
9Ilia da moilai bai bagadema gegemusa: hehenasa. Ilia hehenaia asili gagoiba:le heda:le, ilia diasua doaga:le fo misa:ne agenesi hamoi amo ganodini wamolasu ilia wamolamusa: heda:be agoane heda:sa.
10Ilia afia:beba:le, amo osobo amola mu da fofogosa. Eso amola oubi da gasi agoai ba:sa, amola gasumuni da hame nesa.
11Hina Gode da Ea gegesu wa:i dunuma ha:giwane wele sia:sa, amola Ea sia: amo gugelebe gobagala:be agoai naba. Hina Gode Ea gegesu dunu da gilisisu bagadedafa amola ilia da Ea sia: fa:no bobogesa. Dilia! Hina Gode Ea misunu eso hou da beda:ma:ne hisudafa ba:sa. Amaiba:le, nowa da gasa gala esaloma:bela?
12Hina Gode da amane sia:sa, “Dafawane, goe hou da doaga:mu. Amaiba:le dilia wahadafa dilia wadela:i hou yolesili Nama sinidigima. amo dilia ha:i mae nawene amola digini misini, Nama fa:no bobogema.
13Dilia gasa fi hou fisili, da:i dioiwane masa. Dilia abula gadelabe fawane da dabua gado hou fawane amola Na da amo da defele hame ba:sa. Dilia Hina Godema sinidigili misa. Ea hou da asigidafa amola asigiba:le gogolema:ne olofosu dawa:. E da mae ougili noga:le ouesala, amola Ea ilegele imunu sia:i amo didili hamosa. E da eso huluane dunu ilia wadela:i hou amo gogolema:ne olofomusa: olelesa amola hame se nabasimu iaha.
14Be dilia bu Hina Godema sinidigili masea, Hina Gode Ea da Ea ilegesu afadenema:bela:? Amola dilima hahawane ba:mu, amola ha:i manu bagade imunu. Amasea, dilia gagoma amola waini hano amo Hina Godema gobele salasu hamomu.
15Dilia Saione Goumi dabua gado dalabede fulaboma amola ha:i mae nawane gilisisu hamoma:ne wele sia:ma.
16Dunu fi huluane amo Godema fada:i sia: sa:ima ia adomusa: gilisima:ne sia:ma. Dunu da:i hamoi, mano fonobahadi, mano dudubu amola uda gaheabolo lai dunu huluanedafa ilia diasu yolesili misa:ne sia:ma.
17Gobele Salasu dunu huluane ilia da Debolo diasu ganodini oloda amola logo holeiga sogebiga dogoa Hina Gode Ea hawa: hamonana, ilia da misini amola Hina Godema sia:ne gadomu amola dini imunu da defea amane, “Hina Gode! Dia fidafa dunuma asigima! Fifi asi gala eno ilia da nini higasa amola ninima da:da:losa. Ilia da amane sia:sa, “Dilia Gode da habi esalabala?” Amaiba:le, ilia logo hedofama!
18Amalalu, Hina Gode da bu Ea soge amo dawa:i. Ea da Ea dunu ilima bu asigi.

19E da ilia sia:ne gadosu amoma bu amane adole i, “Waha Na da diligili waini amola olife susuligi dili sadima:ne imunu. Amola dunu fifi asi gala oda ilia da dili hame higale ba:mu.
20Na da danuba: gilisisu goega mabe amo lale galagamu. Na ili mogili hafoga:i soge badilia amoga sefasimu. Ilia bisili danuba: dadalesu, Na da amo huluane Bogoi Hano amoga lale sanasimu, amola fa:no mabe amo da Medidela:inia Wayabo Bagade sali hano amoga ladili ha:digimu. Ilia bogogia:i da:i amo da dasale gaha bagade nabimu. Ilia da dilima se bagade iabeba:le, Na da ili huluane gugunufinisimu.
21Bugili nasu soge huluane! Mae beda:ma! Be hahawane galoma amola nodoma! Abuliba:le? Hina Gode Hi fawane da amo hou hahamoi.
22Ohe fi! Mae beda:ma! Ohe fofole nasu soge da mola:ya:i, ifa da fage legesa, figi ifa amola waini efe da gilisili fage bagohame legesa.
23Saione fi dunu! Dilia Hina Gode da dili fidima:ne gasa bagade hou hamoi dagoiba:le, hahawane bagade nodoma! Ea da anegagi oubi gibu defele i dagoi amola anegagi oubi dagoloba musa: gibu iasu defele dilima i.
24Gala:ine dabimusa: diasu da gagoma amola eno gala:ine amoga nabai ba:mu. Amola uli dogoi amo da waini hano banenesisu dafululi gala amo da waini amola olife susuligi ifa amoga nabane adugagala:i ba:mu.
25Liligi dia adi fisi amo Na bu imunu amola danuba: ilia ode musa:ga na ebelei, amo gegesu wa:i amo da Na dilima gegema:ne asunasi.
26Waha dilia da ha:i manu bagade ba:mu amola sadimu. amola dilia da dilia Hina Godema bagade nodomu. Bai E da dili fidima:ne hou noga:idafa hahamoi. amola eno dunu fi ilia da Na dunu fi bu hamedafa higale ba:mu.
27Amaiba:le, Isala:ili fi dilia da dawa:mu amo Na da dili amo gilisili esala, amola Na da Hina Gode. Na da dilia Hina Gode amola goe da Hina Gode eno hame. Dunu fi oda da Na dunu fi bu eno hame higale ba:mu.
28Hobea, Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala dunu huluanema soga:digimu. Dilia dunu mano amola didiwi ilia da Na sia: olelemu amola dilia da:i hamoi dunu ilia da simasia ba:mu amola goi ayeligi amola uda a:fini ilia da esalawane siga ba:su sodomu.
29Amo esoga Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala, amo hawa: hamosu dunu (dunu amola uda defele) ilima amolawane sogadigimu.
30Na da dawa:ma:ne sisasu hou amo esoga hahamomu. Muagado amola osobo bagadega, musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hou, amo maga:me, laluga nebe amola mobi heda:be ba:mu.
31Eso digagala:i da gasi agoane ba:mu amola oubi da afadenene maga:me agoane ba:mu. Hina Gode da misunu gala be hidadea amo sisasu da ba:mu.
32Be nowa dunu da Hina Godema, E fidima:ne wele sia:sea e da Hina Gode Ea gaga:su ba:mu. Hina Gode Ea sia:i defele, Saione Goumi amola Yelusaleme moilai bai bagadega amola da Gode Ea gaga:su ba:mu. Mogili da gugunufinisisu hame ba:mu. Amola nowa dunu Hina Gode da ilegei, amo da gaga:su ba:mu.”