Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Tjawilku

Tjawilku 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Ka Mayatja Godalu kuwari nyuranya wangkanyi alatji, “Kuwari nyanga alatjiṯuya piiwiyaringkula ngayulakutu maḻaku aṟuriwa, munuya kura nyura palyantjitjanguṟu puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira ulara mai ngalkuwiyangku wantima.” Alatji Godalu wangkanyi. Palu tjinguṟu nyura kutjupa tjuṯangku alatji kulilku, “Wanyulanku mantara nyanga aṉangitja tjilpirpuwa, kaya aṉangu tjuṯangku nyakula kulilku, ‘Munta-uwa, mulapa tjana Godala miṟangka piiwiyaringanyi.’” Palu nyangatja piiwiyaringkunytja mulapa wiya tjinguṟu unytjungku kutju arkaṉi. Palya nyura mantara tjilpirpungama, palu uti nyura kurunpa tjaṟuringama munu mulamula puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira ulara kuṉṯaringama nyura panya ngaṉmanytju kura palyantjatjanungku kuliṟa. Munuya maḻaku aṟuriwa Godalakutu Mayatja puḻkakutu, panya paluṟu mukulya pukuḻtju munu ngaḻṯunytju alatjiṯu, panya paluṟu mapalku mirpaṉaripai wiya. Tjinguṟu kuwari paluṟu nyurampa puḻkaṟa ngaḻṯuringkuku munu nyuranya kalypangku pungkuwiyangku wantira pukuḻmaṟa kanyilku. Ka nyara palulanguṟu nyura ngapartji palunya ungkunytjaku ngaṟanyi mai nyuma panya nyura pakaltjingantjalanguṟu munu waina kuḻu.” Kaya aṉangu tjuṯangku wangaṉarangku kuliṟa palyaṉu Mayatja Godalu wangkanyangka.
18Ka nyara palulanguṟu Mayatjanya ngura nyanga palunya-tjiratja palumpa walytja tjuṯaku puḻkaṟa ngaḻṯuringu. Munu paluṟu kuwari wangkanyi nyurala alatji, “Ngayulu nyurampa mai tjuṯa pakaltjingalku, mai wiita munu kiṟipitji kuḻu waina palyantjaku, munu puṉu panya alipa kuḻu uwila palyantjaku. Ka nyura mai puḻkatjararingkuku. Panya ngaṉmanytju aṉangu ngura kutjupitja tjuṯangku nyuranya anaṟa kuraṟa pungangi ka nyura puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringi. Palu ngayulu kuwari nyuranya aṯunymaṟa kanyilku tjana nyuranya piṟuku anantjaku-tawara.”
28“Nyanga palula maḻangkaṉa ngayulu pukuḻṯu ngayuku kurunpa tjarpatjunkuku ngayuku walytja uwankarangka. Ka palulanguṟu nyurampa katja tjuṯangku munu uṉṯalpa tjuṯangku kuḻu ngayulu wangkanyangka kulintjatjanungku aṉangu tjuṯangka tjakultjunkuku. Ka wati tjiḻpi tjuṯangku tjukurmankuku ngayulu tjanala nintinnyangka. Kaya wati yangupala tjuṯangku kuḻu kutjupa kutjupa tjuṯa nyakuku ngayulu tjanala utinnyangka. “Kaṉa nyanga palula aṟa kurunpa ngayuku tjarpatjunkuku aṉangu ngayuku waṟkaripai tjuṯangka, wati tjuṯangka, munu minyma tjuṯangka kuḻu.
30Munuṉa ngayulu witulya puḻkangku kutjupa kutjupa tjuṯa utilku ilkaṟingka munu mantangka kuḻu nyura nyakula kulintjaku. Ka tjiṉṯu maṟuringkuku. Ka kiṉaṟa kuḻu tjitin-tjitinarira milkaḻi puṟunyariku. Ka puyu puḻka mulapa wirkankuku. Ka nyara palula aṟa aṉangu uwankara puḻkaṟa alatjiṯu nguḻuringkuku munuya tjituṟu-tjituṟu alatjiṯu nyinaku.
32Ka ngayuku mulamularingkupai tjuṯa ngayulu wankaṟunkuku. Kaya Jerusalemala wankaṟu nyinaku, panya ngayulu kalkuṉu alatji wangkara, ‘Ngayuluṉa nyuranya wankaṟunkuku ngayulu ngurkantankunytja tjuṯa.’”