Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOELA

IOELA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kibi do umui hiriria, gaba do umui botaia, Siona, Dirava ena ororo helagana dekenai. Iuda dekenai noho taudia e, mai gari danu do umui heudeheude, badina be Lohiabada ena dina be kahirakahira ia ginidae.
2Inai dina be do ia dibura momokani, bona ori korema momokani ese guba do idia koua. Inai be kwadi orea bada herea, tuari orea badana bamona idia mai noho. Edia toana be, dibura ese ororo ia koua noho bamona. Guna be inai bamona kara nega ta ia vara lasi, bona gabeai danu inai bamona kara, be do ia vara lou lasi.
3Ava ibounai idia ania ore, lahi ese ia gabua ore noho bamona. Idia edia vairana dekenai be uma namona, Eden hegeregerena ia noho, to idia edia murinai dekenai, idia ania ore gabuna, be tano kaukau bamona. Gau ta lasi idia dekena amo ia heau mauri diba.
4Idia edia toana be hosi bamona. Idia heau noho, tuari hosi idia heau bamona.
5Idia be ororo edia ataiai dekenai, idia roho noho neganai, edia regena be kariota edia regena bamona, bona lahi ese rei kakoro ia gabua neganai bamona. Idia be tuari orea goadana, tuari totona ia gini hegaegae noho bamona.
6Idia mai noho neganai, taunimanima ibounai idia gari bada noho. Taunimanima ibounai edia vairana, edia toana be idia labora lao.
7Tuari taudia bamona idia heau mai noho. Tuari taudia bamona magu idia daekau lao noho. Idia raka hebou maoromaoro, tuari taudia idia raka bamona. Idia edia dala dekena amo idia raka siri lasi.
8Idia raka hebou noho, to ta ese ma ta ena dala ia koua lasi. Idia be tuari magu ibounai idia makohia diho noho, bona gau ta ese edia raka ia hadokoa diba lasi.
9Hanua ena latanai idia roho lao noho. Hanua ena magu idia heau hanaia noho. Ruma ena haba dekenai idia daekau lao, bona uindo dekenai idia vareai, henaoa taudia edia kara bamona.
10Idia raka mai noho neganai, tano ia mareremarere noho, bona guba ia heudeheude noho. Dina bona hua idia dibura noho. Hisiu be idia diaridiari lasi.
11Lohiabada ese iena gadona ia habadaia noho. Iena tuari taudia ese ia idia kamonai henia, bona idia be momo momo herea, bona mai edia goada. Badina be Lohiabada ena dina be dina badana, bona mai ena gari bada. Inai dina dekenai be daika ese ia mauri diba?
12Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Momokani inai nega dika be do ia vara, to namona be harihari, emui lalona do umui giroa momokani, bona lau dekenai do umui giroa mai lou. Bona umui ese aniani lasi taravatu do umui karaia, bona mai lalohisihisi momokani do umui tai, lau dekenai do umui giroa mai totona.
13Emui lalohisihisi hedinaraia totona, dabua umui darea be hegeregere lasi momokani! Emui kudouna do umui makohia, emui lalohisihisi toana hedinaraia totona!” Lohiabada, emui Dirava dekenai do umui giroa mai. Ia be mai ena bogahisihisi bada, bona ia be mai ena hariharibada. Ia be badu haraga lasi, bona ia ese iena gwauhamata, be nega ibounai ia badinaia noho. Ia be nega ibounai ia noho hegaegae, emui dika do ia gwauatao totona. Ia ura lasi emui dika ena davana, be umui dekenai do ia henia.
14Bema Lohiabada emui Dirava dekenai umui giroa lou neganai, sedira ia ese iena lalona do ia haidaua, bona ia ese aniani momo, be umui dekenai do ia henia. Unai neganai umui ese paraoa ena boubou, bona uaina ena boubou do umui henia diba.
15Siona Ororo dekenai kibi do umui hiriria. Aniani ania lasi taravatu do umui atoa, bona hebou helagana do umui boiria!
16Taunimanima ibounai do umui haboua mai. Hebou helagana totona do idia noho hegaegae neganai, idia do umui boiria mai. Hanua tau badadia do umui haboua. Memero bona kekeni danu do umui gogoa mai, rata idia inua natudia danu. Headava matamata taudia danu, tau bona hahine ese, edia ruma ena daiutu do idia rakatania, hebou dekenai do idia vareai.
17Hahelagaia taudia ese, Lohiabada ena gaukara Dubu Helaga lalonai idia karaia noho, Dubu ena iduara bona boubou patana edia huanai, be inai bamona do idia guriguri namo, do idia gwau, “Lohiabada e, oiemu bese, be mani do oi bogahisihisi henia. Bema ai dekenai oi bogahisihisi lasi neganai, bese idauidau taudia ese, ai dekenai do idia kirikiri, do idia gwau, ‘Umui emui Dirava be edeseni ia noho?’ ”
18Vadaeni Lohiabada ese iena lalona do ia giroa, bona iena tano dekenai do ia laloa momo, bona ia ese iena bese taudia dekenai do ia bogahisihisi henia.

19Lohiabada ese idia dekenai do ia haere, do ia gwau: “Harihari lau ese uiti bona uaina, bona olive auna ena dehoro umui dekenai do lau henia, bona emui bogana be do idia kunu. Vadaeni bese idauidau ese, umui do idia hemarai henia lou lasi.
20Mirigini kahana dekena amo idia mai, ena kwadi orea be do lau lulua lao, bona idia momo be tano kaukau, dekenai do lau siaia ore. Edia vairana kahana gaudia be, dina daekau kahana davara lalonai do idia moru, bona edia murinai kahana gaudia, be dina diho kahana davara lalonai do idia moru. Bona edia mase tauanidia edia bonana be bada. Idia ese umui idia kara dika henia dainai, lau ese idia do lau hadikaia ore.
21“Tano e, do umui gari lasi. Do umui moale bada, badina lau Lohiabada ese kara badadia, be umui totona lau karaia vadaeni.
22Uda boroma idauidau e, do umui gari lasi, badina be rei namona ia tubu lou. Au ese edia huahua ma idia atoa, bona fig bona vain huahua momo idia noho.
23“Siona taudia e, do umui moale. Lau Lohiabada, emui Dirava ese, umui totona lau karaia gaudia dainai do umui moale. Lau ese umui dekenai, medu hegeregerena lau henia vadaeni, uhe do umui hadoa totona. Bona lau ese medu momo umui dekenai lau siaia vadaeni, guna lau siaia hegeregerena.
24Uiti idia botaia gabudia dekenai, be uiti dekena amo do idia honu. Uaina bona olive dehoro idia moia guridia be idia honu, unai dainai do idia bubua kava.
25“Lau ese unai kwadi orea umui dekenai lau siaia, tuari orea bamona. Idia ese emui aniani idia ania. To harihari lau ese unai lagani gunadia, umui dekena amo idia boio gaudia, be do lau henia lou.
26Harihari aniani momo do umui abia, bona do umui boga kunu. Umui ese lau Lohiabada, emui Dirava do umui hanamoa henia, badina lau ese hoa karadia, be umui totona lau karaia vadaeni. Lauegu bese be bese haida ese, hemarai do idia henidia lou lasi.
27Unai neganai, Israela e, umui be do umui diba, lau be umui emui huanai lau noho, bona do umui diba, lau Lohiabada be emui Dirava, dirava ma ta be lasi. Lauegu bese be bese haida ese, hemarai do idia henidia lou lasi.”
28Ma Lohiabada ia hereva lou, ia gwau, “Nega gabeai lau ese egu Lauma, be taunimanima ibounai dekenai do lau bubua diho. Bona emui natuna tau bona natuna hahine ese, egu peroveta hereva do idia gwauraia hedinarai. Emui tau buruka be do idia nihi, bona emui eregabe taudia ese, mata hanai do idia itaia.
29Unai neganai danu egu Lauma, be hesiai taudia bona hesiai hahinedia danu, edia latanai do lau bubua diho.”
30Lohiabada ma ia hereva lou, ia gwau, “Lau ese unai dina do ia mai ena toadia, be guba bona tanobada dekenai do lau atoa. Tanobada dekenai be tuari do idia vara, bona taunimanima momo edia rarana do ia bubua. Lahi bona kwalahu bada danu, be tanobada dekenai do idia vara.
31Dina be do ia dibura, bona hua be do ia kakakaka lao, rara ena toana bamona. Bema inai bamona toa umui itaia neganai, do umui diba Lohiabada ena dina be kahirakahira. Unai dina badana dekenai, taunimanima ibounai do idia gari bada herea.
32To durua totona Lohiabada idia noia taudia ibounai, ese mauri do idia davaria. Lau Lohiabada lau herevalaia guna vadaeni, lau gwau, ‘Ierusalema dekenai noho taudia haida, be do idia heau mauri. Lau ese lau abia hidi taudia ibounai, be do idia mauri.’ ”