Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - JOEL

JOEL 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kumwail peuk sowi nan Saion, pohn dohl sarawien Koht. Kumwail rerrer, kumwail mehn Suda kan! Rahnen KAUN-O kerendohr.
2Rahno pahn rotorot oh kansensuwed, e pahn mahliok oh depwekin. Pelin loukost ngeder kan kin kohkohdo, rasehng rotorot me kipehdi nahna kan. Sohte mehkot me wiawiher me duwehte met, oh sohte pahn pil mie mwuhr.
3Re kin kangala tuhke kan, likamwete kisiniei me karongehla. A sahpw akan me mi mwohrail rasehng Mwetuwel en Ihden, a sahpw akan me mi mwurirail wialahr sapwtehn me sohte mehkot kak mour ie. Sohte mehkot me kak pitsang irail.
4Re mwomwen oahs; re kin tang duwehte oahs en mahwen.
5Ngilen ar lusulusseli pohn nahna kan rasehng ngilen werennansapw en mahwen; de ngilen dihpw meng eh kin lulda. Re ireklahr rasehng lapalahn karis ehu me onopadahr ong mahwen.
6Ni arail kohkohdo, aramas koaros kin masepwehkada, oh masarail kin poh reireila.
7Re kin pei duwehte sounpei kan; re kin doudahng pohn kehl kan duwehte sounpei kan. Irail koaros kin inenweite, oh sohte wekidekla ekis wasa tohrohr
8de sohte me pil kin keidla mwohn emen. Re kin kohweite kauwehla wasahn poadoandoar kan, oh sohte mehkot kak kapweiekiraildi.
9Re kin tangowehng ni kahnimwo; re kin tang pohn kehl kan; re kin doudahng nan ihmw kan, oh pwedilong nan wenihmwtok kan duwehte sounpirap akan.
10Sampah kin rerrer mwohrail, oh pahnlahng pil kin rerrer. Ketipin oh maram kin rotala, oh usuh kan kin sohla linge.
11Kapitien KAUN-O kin ngiringirisek ni eh kin ketin mahseniong sapwellime kariso. Sounpei ko me kin peikiong me ngeder oh kehlail. Meid kamasepwehk rahnen KAUN-O! Ihs me kak pitsang?
12KAUN-O ahpw mahsanih, “Pil ahnsou wet kumwail koluhla ni mehlel oh pwurkihdo rehi, amwail kaisihsol, sengiseng, oh mwahmwahiei.
13Ohlahn mohngiongimwail en kasalehda amwail nsensuwed; amwail tehrpeseng amwail likou kan sohte itar.” Kumwail pwurodohng KAUN-O, amwail Koht. Ih me kupwurkalahngan oh diren mahk; ih me ketin kanengamah oh kin dadaur sapwellime inou; ahnsou koaros e kin ketin onopada en kupwurmahk oh sohte ketikihdo kalokolok.
14Mweinele KAUN-O, amwail Koht, pahn ketin wekidala kupwure oh kupwuramwahwihkin kumwail wahnsahpw ngeder. Eri, kumwail ahpw pahn kakehr meirongkihong wahnsahpw oh wain.
15Peuk sowi pohn Nahna Saion; kapokonepene aramas akan pwe re en kaudok oh kaisihsol.
16Kapokonepene aramas akan, kaunopadahng irail ehu wie lamalam sarawi; kahrehdo me mah kan; kapokonepene seri kan, iangahki seri pwelel kan. Me ahpwtehn pwopwoudida kan pahn pil mweselsang nan imwarail kan oh kodohng wasaht.
17Samworo kan, me kin papah KAUN-O nanpwungen pei sarawio oh wenihmwen Tehnpas Sarawio, re en sengiseng oh kapakap, patohwan, “Maing KAUN, komwi ketin kupwurehla sapwellimomwi aramas akan. Komwi dehr ketin mweidohng wehi teikan en kepitkin kiht ni ar kin nda, ‘Ia amwail Koht?’”
18Eri, KAUN-O ahpw ketin kasalehda me e kupwurelahr sapwellime sahpwo, oh pil ketin kupwurmahkohng sapwellime aramas akan.

19Ih eri ketin sapeng irail, mahsanih, “Met I pahn kihong kumwail wahnsahpw oh wain oh lehn olip; oh kumwail pahn medkihla. Wehi teikan solahr pahn kin mwamwahlikin kumwail.
20I pahn kapwurehsang rehmwail karis en loukost me kohdo sang paliepeng, oh pahn kasarelahng ekei irail nan sapwtehn. Arail karis akan me kin mi mwowe pahn pekeuslahng nan Sehden Mehla, oh arail karis akan me kin mi mwurirail pahn pekeuslahng nan Sehd Mediderenien. Kahleparail pahn pwohsuwedla. I pahn kamwomwirailla pwehki mehkoaros me re wiahiong kumwail.
21“Kumwail mwetuwel kan, kumwail dehr masepwehk, ahpw kumwail peren oh nsenamwahu, pwehki mehkoaros me KAUN-O wiahiongkumwailehr.
22Kumwail mahn akan, kumwail dehr masepwehk; pwe dihpw kan poh molomollahr; tuhke kan weuwa, oh diren pik oh kreip.
23“Kumwail mehn Saion, kumwail nsenamwahula, kumwail perenkihda mehkan me KAUN-O, amwail Koht, ketin wiahiongkumwailehr. E ketin kamweredier keteu me konehng ni ahnsoun rahk; e pil ketin kamweredier keteu ni ahnsoun pou, oh pil ni ahnsoun karakar, duwehte mahs.
24Wasahn kamwakele wahnsahpw akan pahn direkihla wahnsahpw; pwoahr kan limwahn wasahn tiak kreip pahn direkihla wain oh lehn olip.
25I pahn kapwurehiong kumwail mehkan me sohrala sang kumwail nan sounpahr ako me pelin loukost ko kangala amwail wahnsahpw akan. Pwe ngehi me kadarowohng kumwail karis wet.
26Ahnsou wet kanamwail mwenge pahn itar, oh kumwail pahn medkihla. Kumwail pahn kapinga KAUN-O, amwail Koht, me ketin wiahiong kumwail manaman kapwuriamwei kan. Solahr me pahn pwurehng mwamwahliki nei aramas akan.
27Eri, kumwail mehn Israel kan, kumwail pahn ese me I kin ketikette nanpwungamwail, oh me ngehi, KAUN-O, me amwail Koht, oh sohte pil emen tohrohr. Solahr me pahn pwurehng mwamwahliki nei aramas akan.”
28“Mwurin mepwukat I pahn kamwerehdi ngeni pohn aramas akan koaros: noumwail pwutak oh serepein kan pahn kalohkiseli ei mahsen; me mah kan rehmwail pahn wia auraman kei, oh noumwail mwahnakapw kan pahn kilang kaudiahl kan.
29Ni ahnsowo I pahn kamwerehdi ngeni pil pohn lidu kan, ohl oh lih, sohte lipilipil.
30“I pahn kihong sampah oh pahnlahng ei kehkehlik kei duwen rahno; kamaramas pahn wiawi, kisiniei, oh ediniei laud, duwehte depwek kan.
31Ketipin pahn rotala, oh maram pahn weitahtahla duwehte nta mwohn rahn lapalap oh kamasepwehk wet en ketidohn KAUN-O.
32Ahpw irail koaros me pahn peki sawas sang rehn KAUN-O pahn mourla. Nin duwen me KAUN-O mahsanih, ‘Ekei pahn pitla nan Serusalem; irail kan me I piladahr pahn mourla.’”