Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - योएल

योएल 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1सियोनमी तुराही ताप्‍पीन। आं डांडामी शुश ग्रीब ताप्‍तीक ग्रोव़ ताप्‍पीन। रागीम बाक्‍ब मुर नेल्‍ल गिक गिक पा ख्रिंख्रि पामेक्‍ल। मारदे हना परमप्रभु यावे आ जाक्‍‍शो नाक्‍त नेक्‍था जाक्‍शो बाक्‍ब। मेको जाक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍ब। योएल १:१५
2मेको नाक्‍ती छिङछिङ नु हिंचा ङा बाक्‍ब। मेको थम ठेयब गोस्‍स नु छिङछिङमी सुम्‍शो बाक्‍ब। मिनु ठेयब सक्ति पाइश्‍शो लडाइ पाइब आन हुलमी डांडा आन कली क्‍येर गोस्‍सुम सुम्‍शो खोदेंशो पा सुम्‍शो बाक्‍नीम। मेको मोदेंशो ङोंइती गेनायो मदुम्‍शो बाक्‍त। मिनु नोले ङा मुर आन पालाम यो मोदेंशो गेनायो मदुम्‍ब। योएल १:६; प्रस्‍थान १०:१३-१५
3मेको आन ङोंइङोंइती मीम मारेइ मारेइ नेक्‍ब। मिनु मेको आन नोनोले मी ब्राइब। मेको आन ङोंइती रूपुकी एदेन ङा फल फुल रू खोदेंशो बाक्‍नीम। मेको आन नोले गोरशो रागी खोदेंशो दुम्‍नीम। मेकोपुकी रे मारेइ मब्रोंइनीम। योएल १:१९
4मेको आन कुल शारा आन कुल खोदेंशो बाक्‍नीम। लडाइ पाइब शारा ङोइक्‍ब खोदेंशो पा बारनीम।
5मेकोपुकी बग्‍गी दोरशो रेयके खोदेंशो पा पहाड तार दोरनीम। मीम आइक्‍च शी दाक्‍शो खोदेंशो पा रेयके पाइनीम। मेकोपुकी सक्ति पाइश्‍शो लडाइ पाइब आन हुलमी लडाइ पचा चिक्‍शो खोदेंशो बाक्‍नीम।
6मिनु जात जात ङा मुर मेको आन कली तशा हिंशा, आन कुल राव किक्‍पाइक्‍नीम।
7मेकोपुकी लडाइ पाइबपुकी खोदेंशो पा बारशा, गारो ङोंइसीनीम। मेको का का पा आन गाक्‍शो लां मप्रोंइथु, आन लांम गाक्‍नीम।
8मेकोपुकी मचुमुथु गाक्‍शा, लां का खोइक्‍नीम। मिनु या कुरशो आन जोरी सत्रु आन हुलम ओव़नीम। मिनु सुइमी मेको आन कली तेक्‍ने मचाप्‍नीम।
9मेकोपुकी सहर कली लडाइ तोचा कली गारो तार दोरनीम। मेकोपुकी खिं ङा झेल रे खुइ खोदेंशो पा ओव़नीम।
10मिनु मेको आन ङोंइती रागीम ख्रिनु कुइब। सरीङ हिम्‍सीब। नां नु तास्‍ला छिङछिङ दुम्‍नीस। मिनु सोरुलमी आन हाम्‍सो मकोंइनीम। योएल ३:४; यसैया १३:१०
11मिनु परमप्रभु यावे आ लडाइ पाइब आन ङोंइती ठेयब सेंदा पा लोव़ पाइब। मेको आ लडाइ पाइब सक्ति पाइश्‍शो नु शुश बाक्‍नीम। मिनु मेको आ देंशो टीब हिक्‍ने मचाप्‍चा ङा बाक्‍नीम। परमप्रभु यावे आ निसाफ पतीक नाक्‍ती ठेयब नु थम हिंचा ङा बाक्‍ब। मेको सुम फाल्‍ने चाप्‍नीमी ङा?
12परमप्रभु यावेमी “इन थुं नेल्‍लेमी आं गे ले‍तीन। गे माइजा बाक्‍शा, ङाक्‍शा नु रोंका पा आं गे ले‍तीन। इजीकीएल ३३:११
13गे रोंका पा इन वा मखाक्‍कीन। इन थुं खाक्‍कीन। गेपुकी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु गे ले‍तीन। मारदे हना मेकोमी शिशी पा दाक्‍ब। मेको रीब पा मगाइक्‍ब। गेना हना यो दाक्‍ब नु रीब पा सजाइ मगेब बाक्‍ब। प्रस्‍थान ३४:६
14मिनु परमप्रभु यावेमी आ थुं लेश्‍शा, सजाइ मगेथु, आसीक गेबा कों? मेको सुम तुइक्‍बा ङा? मिनु गेपुकीम परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली अन्‍न चढ़ेतीक नु तूचा थोव़क चढ़ेतीके चढ़ेने। योना ३:९
15सियोनमी तुराही ताप्‍‍पीन। माइजा बाक्‍चा कली मुर आन कली खुप्‍तीन। मिनु चाड मानेचा कली मुर आन कली ब्रेत्‍तीन। योएल १:१४
16मुर नेल्‍ल आन कली खुप्‍तीन। बुक्‍शो मुर नेल्‍ल आन कली परमप्रभु यावे आ ङोंइती ठीक सेलीन। खाल्‍पा आन कली खुप्‍तीन। आल आन कली खुप्‍तीन। दूध तूब आल आन कली यो खुप्‍तीन। ग्‍युम्‍ले आ कोठा रे ग्रूल। मिनु ग्‍युम्‍ली आ बाक्‍तीक रे जाक्‍ल।
17परमप्रभु यावे आ ङोंइती गेय पाइब चढ़ेबपुकी परमप्रभु यावे आ खिं ङा पिंडी नु चढ़ेतीक आ दातेम ङाक्‍म‍ल” देंत। मेकोपुकीमी “परमप्रभु यावे इन मुर आन कली सजाइ मगेने। रागी रागी ङा मुर आन ङोंइती इन मुर आन कली शुक्‍शी नु तोक्‍शा लोव़ पाइक्‍तीक दुम्‍चा मगेने। मिनु जात जात ङा मुरपुकीमी ‘मार, मेको आन परमप्रभु ते बाक्‍म?’ देंचा मतामेक्‍ल” देंतेक्‍म। भजन संग्रह ७९:१०
18मिनु परमप्रभु यावेमी आ रागी आ पर्बम रुश पा, आ मुर आन कली शिशी पाप्‍तु।

19मिनु परमप्रभु यावेमी आ मुर आन कली मिम्‍शा “गो इन कली अन्‍न, अङगुर शांबु नु तेल सोइक्‍नन्‍नी। मिनु गे रूनीनी। मिनु गो इन कली रागी रागी ङा मुर आन दातेमी गेनायो शुक्‍शी पाइक्‍तीक दुम्‍चा मगेनन्‍नी। योएल २६:२७
20गो उत्तर रे जाक्‍शो लडाइ पाइब आन कली इन क्‍येङा ङोन खेरनुङमी। गो मेको आन कली कोक्‍त। मुल गोरशो रागीमी खेरनुङमी। मेको आन ङोंइती ङा हुल आन कली पूर्ब ङा समुन्‍द्र गे नु मेको आन नोले ङा हुल आन कली पच्‍छिम ङा समुन्‍द्र गे खेरनुङमी। मिनु मेको आन राक्‍शो रिना इर गे लाइब” दे परमप्रभुमी देंत। मेकोमी थमा पा ठेयब गेय पशो बाक्‍ब।
21रागी ङा मुर महिनीन। गे ग्‍येरशा सोम्‍सीशा बाक्‍कीन। परमप्रभु यावेमी ठेयब गेय पशो बाक्‍ब।
22गे ब्‍वाकी ङा जन्‍तु महिनीन। मारदे हना गोरशो रागी ङा योव़तीक गिगी दुम्‍शो बाक्‍ब। रवाम फल सित्‍नीम। फोव़शी रवा नु अङगुर आ बोटमी शुश फल सित्‍नीम।
23गे सियोन ङा मुरपुकी ग्‍येरसीन। गेपुकी परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ पर्बम शुश ग्‍येरसीन। मारदे हना मेकोमी आ ठीक पतीकेम इन कली ङोंइती ङा रेउ गेशो बाक्‍त। मेकोमी इन कली शुश रेउ गेशो बाक्‍त। ङोंइती नु नोले ङा रेउ ङोंइती खोदेंशो पा गेशो बाक्‍त। येरमीया ५:२४
24मिनु खलापुकी अन्‍नमी ब्रीनीम। गरपुकी नक अङगुर शांबु नु तेलम ब्रीशा क्‍युप्‍नीम।
25परमप्रभु यावेमी “गो इन कली लेस्‍वा माले, तोङले माले, सल्‍हा माले नु घांस ख्रोइश्‍शा ब्‍वाइब माले आन नेक्‍शो नेल्‍ल लेश्‍शा गेनन्‍नी। मेको आं सोइश्‍शो लडाइ पाइबपुकी बाक्‍तेक्‍म। गो मेको आन कली इन दातेमी सोइक्‍ताक्‍ङमी। योएल १:४
26मिनु गे शुश जचा तशा रूनीनी। मिनु इन पर्बम छक लाक्‍चा ङा गेय पाइब परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ नें ठेयब सेल्‍चा माल्‍नीनी। मिनु आं मुरपुकी लेंशा गेनायो मुने मदोक्‍नीम। ब्‍यवस्‍था ८:१०
27गो इस्राएली आन दातेमी बाक्‍शो बाक्‍नुङ। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ। आं क्‍येङा लाक्‍शा, अर्को परमप्रभु मबाक्‍ब, दे गे तुइक्चा माल्‍‍नीनी। मिनु आं मुरपुकी लेंशा गेनायो मुने मदोक्‍नीम।
28मिनु नोले गो आं सोक्‍त मुर नेल्‍ल आन तार मोइक्‍नुङ। मिनु इन तमी तौपुकीमी आं लोव़ पाइनीम। इन खाल्‍पापुकीमी ङोमु ताइनीम। मिनु इन वोंइश आलपुकीमी आं कोंइशो ताइनीम। गन्‍ती ११:२९; यसैया ४४:३; इजीकीएल ३९:२९; तीतस ३:५-६
29मेको नाक्‍ती गो वाइलीम वाइल आन तारी यो आं सोक्‍त मोइक्‍नुङ।
30गो सरीङ नु रागीम चिन्‍ड कोंइनुङमी। हुश, मी नु कुन के थाम कोंइनुङमी। होसे ७:१
31परमप्रभु यावे आ ठेयब हिंचा ङा नाक्‍त जाक्‍चा क्‍येङा ङोंइती नां छिङछिङ दुम्‍ब। मिनु तास्‍ला हुश दुम्‍ब” देंशो बाक्‍ब। योएल २:२,१०,११; मत्ती २४:२९; प्रकाश ६:१२
32मेना परमप्रभु यावे आ नें थोइब नेल्‍ल ब्रोंइचा ताइनीम। मारदे हना परमप्रभु यावेमी देंशो खोदेंशो पा सियोन डांडा नु यरूसलेममी परमप्रभु यावेमी ब्रेश्‍शोपुकी ब्रोंइचा ताइनीम। मिनु मेको प्रोंइशो आन दातेमी परमप्रभु यावे आ योव़शो मुर बाक्‍नीम। रोमी १०:१३; ओबदिया १७