Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang gigahin nga yuta alang sa tribo sa katawhan ni Juda, gihatag ngadto sa ilang kabanayan, gikan sa habagatan ngadto sa utlanan sa Edomea, uban sa kamingawan sa Sin nga labing halayo nga bahin sa habagatan.
2Ang ilang utlanan sa habagatan nagsugod gikan sa kataposan sa Dagat nga Asin, gikan sa baybayon nga nag-atubang sa habagatan.
3Ang ilang sunod nga utlanan paingon ngadto sa habagatan nga bungtod sa Akrabim ug mipadayon paingon sa Sin, ug patungas sa habagatan sa Kades Barnea, agi sa Esron, ug hangtod sa Adar, diin miliko sa Karka.
4Mipadayon kini ngadto sa Asmon, misubay sa sapa sa Ehipto, ug misangko kini sa dagat. Mao kini ang ilang utlanan sa habagatan.
5Ang utlanan sa sidlakan mao ang Dagat nga Asin, nga anaa sa baba sa Jordan. Ang utlanan sa amihan nagsugod gikan sa baybayon sa dagat nga anaa sa baba sa Jordan.
6Patungas kini ngadto sa Bet Hogla ug mipadayon sa amihan sa Bet Araba. Unya patungas kini ngadto sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben.
7Unya ang utlanan patungas ngadto sa Debir gikan sa walog sa Acor, ug paingon sa amihanan, liko ngadto sa Gilgal, nga atbang sa bungtod sa Adumim, nga anaa sa habagatan nga bahin sa walog. Unya mipadayon ang utlanan paingon sa mga tuboran sa En Semes ug paingon sa En Rogel.
8Unya mitungas ang utlanan sa walog sa Ben Hinnom ngadto sa habagatan nga bahin sa siyudad sa Jebusihanon (nga mao ang Jerusalem). Unya mitungas kini ngadto sa tumoy sa bungtod nga nagsumpay sa walog sa Hinom, sa kasadpan, nga anaa tumoy sa amihanan sa walog sa Refaim.
9Unya misibog ang utlanan gikan sa tumoy sa kabungtoran ngadto sa tuboran sa Neptoa, ug mipadayon pa gayod gikan didto ngadto sa mga siyudad sa Bukid sa Efron. Unya ang utlanan miliko palibot sa Baala (o Kiriat Jarim).
10Unya ang utlanan milibot sa habagatan sa Baala ngadto sa Bukid sa Seir, ug mipadayon ngadto sa pikas bahin sa Bukid sa Jarim nga anaa sa amihan (o Keslon), palugsong ngadto sa Bet Semes, ug saylo ngadto sa Timna.
11Ang utlanan mipadayon tapad sa amihanang bungtod sa Ekron, unya miliko kini palibot sa Sikron ug mipadayon ngadto sa Bukid sa Baala, gikan didto mipaingon kini ngadto sa Jebnel. Ang utlanan natapos sa dagat.
12Ang utlanan sa kasadpan mao ang Dakong Dagat ug ang baybayon niini. Mao kini ang utlanan palibot sa tribo ni Juda, banay sa banay.
13Sa pagtuman sa mando ni Yahweh ngadto kang Josue, gihatag ni Josue ngadto kang Caleb nga anak ni Jefone ang gigahin nga yuta taliwala sa tribo ni Juda, ang Kiriat Arba, nga mao ang, Hebron (si Arba mao ang amahan ni Anak).
14Gipapahawa ni Caleb gikan didto ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Anak: si Sesai, si Ahiman ug si Talmai, ang mga kaliwat ni Anak.
15Mitungas siya gikan didto batok sa mga lumolupyo sa Dabir (Ang Dabir gitawag kaniadto ug Kiriat Seper).
16Miingon si Caleb, “Ang tawo nga mosulong sa Kiriat Seper ug mobuntog niini, ngadto kaniya ihatag ko ang akong anak nga babaye nga si Acsa ingon nga asawa.”
17Sa dihang si Otniel nga anak nga lalaki ni Kenas, nga igsoong lalaki ni Caleb, mibuntog niini, gihatag ni Caleb kaniya si Acsa nga iyang anak nga babaye ingon nga asawa.
18Pagkahuman dayon niana, miadto si Acsa kang Otniel ug giawhag niya siya nga hangyoon ang iyang amahan alang sa usa ka uma. Ug sa dihang mikanaog siya sa iyang asno, miingon si Caleb kaniya, “Unsa man ang imong gusto?”

19Mitubag si Acsa, “Mohangyo ako. Sanglit gihatag mo na man kanako ang yuta sa Negeb, hatagi usab ako ug pipila ka mga tuboran sa tubig.” Ug gihatag ni Caleb kaniya ang taas nga bahin nga mga tuboran ug ubos nga bahin nga mga tuboran.
20Mao kini ang panulondon sa tribo ni Juda, nga gihatag ngadto sa ilang kabanayan.
21Ang mga siyudad nga sakop sa tribo ni Juda nga anaa sa halayong habagatan, atubangan sa utlanan sa Edomea, mao ang Kabseel, Eder, Jagur,
22Kina, Dimona, Adada,
23Kedes, Hazor, Itnan,
24Sip, Telem, Bealot.
25Hasor Hadata, Kiriot Hezron (gitawag usab kini ug Hazor),
26Amam, Shema, Molada,
27Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet,
28Hazar Sual, Berseba, Bisiotia.
29Baala, Iyim, Esem,
30Eltolad, Chesil, Horma,
31Ziklag, Madmana, Sansana,
32Lebaot, Silim, Ain, ug Rimon. Sa kinatibuk-an, 29 kini ka mga siyudad lakip ang kabaryohan niini.
33Sa ubos nga bahin sa kabungtoran sa kasadpan, anaa ang Estaol, Zora, Asna,
34Zanoa, En Ganim, Tapua, Enam,
35Jarmut, Adulam, Soco, Aseka,
36Saaraim, Aditaim, ug Gedera (nga mao ang, Gederotaim). Napulo ug upat ang gidaghanon niini nga mga siyudad, lakip ang kabaryohan niini.

37Sanan, Hadasa, Migdalgad,
38Dilean, Mispa, Joctel,
39Lakis, Boscat, Eglon.
40Kabon, Lamam, Kitlis,
41Gederot, Bet Dagon, Naama, Makeda. 16 kini ka mga siyudad ang gidaghanon, lakip ang kabaryohan niini.
42Libna, Eter, Asan,
43Ifta, Asna, Nesib,
44Kela, Acsib, Maresa. Siyam kini ka mga siyudad, lakip ang kabaryohan niini.
45Ekron, uban sa nakapalibot nga mga lungsod ug kabaryohan niini;
46Gikan sa Ekron ngadto sa Dakong Dagat, tanan nga kabaryohan nga duol sa Asdod, lakip ang mga kabaryohan niini.
47Asdod, ang nakapalibot nga mga lungsod ug kabaryohan niini; Gasa, ang nakapalibot nga mga lungsod ug kabaryohan niini; ngadto sa sapa sa Ehipto, ug ngadto sa Dakong Dagat uban sa kabaybayonan niini.
48Sa kabungtoran, Samir, Jatir, Soco,
49Dana, Kiriat Sana (nga mao ang, Dabir),
50Anab, Estemo, Anim,
51Gosen, Holon, ug Gilo. Napulo ug usa kini ka mga siyudad, lakip ang kabaryohan niini.
52Arab, Duma, Esan,
53Janim, Bet Tapua, Afeka,
54Humta, Kiriat Arba (nga mao ang, Hebron), ug Sior. Siyam kini ka mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.

55Maon, Carmel, Sip, Juta,
56Jezrel, Jokdem, Sanoa,
57Cain, Gibea, ug Timna. Napulo kini ka mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
58Halol, Bet Sur, Gedor,
59Maarat, Bet Anot, ug Eltecon. Unom kini ka mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
60Kiriat Baal (nga mao ang, Kiriat Tiarim), ug Raba. Duha kini ka mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
61Sa kamingawan, anaa ang Bet Araba, Medin, Secaca,
62Nibsan, ang Siyudad sa Asin, ug ang En Gedi. Unom kini ka mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
63Apan alang sa mga Jebusihanon, nga mga lumolupyo sa Jerusalem, ang tribo ni Juda wala makapahawa kanila, busa ang mga Jebusihanon nagpuyo didto uban sa tribo ni Juda hangtod karong mga adlawa.