Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Isus Navin

Isus Navin 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ovo bješe dio sinova Judinijeh po porodicama njihovijem: uz meðu Edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
2I bješe im južna meða od kraja slanoga mora, od zaliva koji ide k jugu.
3A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
4Otuda iduæi do Aselmona izlazi na potok Misirski, i kraj toj meði udara u more. To vam je južna meða.
5A meða k istoku slano more do kraja Jordana; a meða sa sjeverne strane od zaliva morskoga, do kraja Jordana;
6Odatle ide ta meða na Vet-Oglu, i pruža se od sjevera do Vet-Arave; i odatle ide ta meða na kamen Voana sina Ruvimova;
7Odatle ide ta meða do Davira od doline Ahora, i na sjever ide na Galgal, prema brdu Adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta meða do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;
8Odatle ide ta meða preko doline sinova Enomovijeh pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide meða na vrh gore koja je prema dolini Enomu k zapadu i koja je nakraj doline Rafajske k sjeveru;
9Potom se savija meða s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža meða do Vala, a to je Kirijat-Jarim;
10Potom ide meða od Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa sjevera, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;
11I ide meða pokraj Akarona k sjeveru, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta meða na more.
12A meða je zapadna pokraj velikoga mora i njegovijeh meða. To su meðe sinova Judinijih unaokolo po porodicama njihovijem.
13A Halevu sinu Jefonijinu dade Isus dio meðu sinovima Judinijem, kao što mu zapovjedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;
14I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.
15I odatle otide na Davirane; a Davir se prije zvaše Kirijat-Sefer.
16I reèe Halev: ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daæu mu za ženu Ahsu kæer svoju.
17I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu kæer svoju za ženu.
18I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njezina; pa skoèi s magarca. A Halev joj reèe: šta ti je?

19A ona reèe: daj mi dar; kad si mi dao suhe zemlje, daj mi i izvora vodenijeh. I dade joj izvore gornje i izvore donje.
20Ovo je našljedstvo plemena sinova Judinijeh po porodicama njihovijem;
21Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinijeh, duž meðe Edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
22I Kina i Dimona i Adada,
23I Kades i Asor i Itnan,
24Zif i Telem i Valot,
25I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
26Amam i Sama i Molada,
27I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
28I Asar-Sual i Vir-Saveja i Viziotija,
29Vala i Im i Asem,
30I Eltolad i Hesil i Orma,
31I Siklag i Madmana i Sansana,
32I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
33U ravni Estaol i Saraja i Asna,
34I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
35Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.
36I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; èetrnaest gradova sa selima svojim.

37Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
38I Dilan i Mispa i Jokteil,
39Lahis i Vaskat i Jeglon,
40I Havon i Lamas i Hitlis,
41I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
42Livna i Eter i Asan,
43I Jefta i Asna i Nesiv,
44I Keila i Ahziv i Marisa; devet gradova sa selima svojim.
45Akaron sa selima i zaseocima;
46Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;
47Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka Misirskoga i do velikoga mora s meðama.
48A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
49I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
50I Anav i Estemon i Anim,
51I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.
52Arav i Duma i Esan,
53I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
54I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.

55Maon, Karmel i Zif i Juta,
56Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
57Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
58Alul, Vet-Sur i Gedor,
59I Marat i Vet-Anot i Eltekon; šest gradova sa selima svojim.
60Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.
61U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
62I Nivsan, i grad soni, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.
63A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše istjerati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinijem u Jerusalimu do danas.