Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - JOSUA

JOSUA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Loddet faldt for Judæernes Stamme efter deres Slægter således, at deres Landområde strækker sig hen, imod Edoms Område, Zins Ørken mod Syd, yderst mod Syd.
2Deres Sydgrænse begynder ved Enden af Salthavet, ved den sydlige Bugt,
3og løber sønden om Akrabbimpasset, går videre til Zin, strækker sig opad sønden om Kadesj-Barnea og går derpå videre til Hezron og op til Addar; så drejer den om mod Karka'a,
4går videre til Azmon og fortsætter til Ægyptens Bæk; så ender Grænsen ved Havet. Det er deres Sydgrænse.
5Østgrænsen er Salthavet indtil Jordans Udløb. Nordgrænsen begynder ved Havets Bugt ved Jordans Udløb;
6derpå strækker Grænsen sig opad til Bet Hogla og går videre norden om Bet Araba; så strækker Grænsen sig opad til Rubens Søn Bohans Sten;
7derpå strækker Grænsen sig fra Akors Dal op til Debir og drejer nordpå til Gilgal, som ligger lige over for Adummimpasset sønden for Dalen; derefter går Grænsen videre over til Vandet ved Sjemesjkilden og ender ved Rogelkilden;
8derpå strækker Grænsen sig op i Hinnoms Søns Dal til Sydsiden af Jebusitternes Bjergryg, det er Jerusalem; derpå strækker Grænsen sig op til Toppen af Bjerget lige vesten for Hinnoms Dal ved Refaimdalens Nordende;
9derpå bøjer Grænsen fra Toppen af dette Bjerg ben til Neftoas Vandkilde og løber videre til Byerne på Efronbjerget; så bøjer Grænsen om til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim;
10derpå drejer Grænsen om fra Ba'ala mod Vest til Se'irbjerget, går videre til Jearimbjergets nordre Udløber, det er Kesalon: så strækker den sig ned til Bet-Sjemesj og går videre til Timna;
11derpå løber Grænsen i nordlig Retning til Bjergryggen ved Ekron; så bøjer Grænsen om til Sjikkaron, går videre til Ba'alabjerget, løber til Jabne'el og ender ved Havet.
12Vestgrænsen er det store Hav. Det er Grænsen rundt om Judæernes Område efter deres Slægter.
13Men Kaleb, Jefunnes Søn, gav han et Stykke Land imellem Judæerne efter HERRENS Befaling til Josua: Anaks Stamfader Arbas By, det er Hebron;
14og Kaleb drev de tre Anakitter bort derfra, Sjesjaj, Abiman og Talmaj, der nedstammede fra Anak.
15Derfra drog han op mod Debirs Indbyggere; Debir hed fordum Kirjat-Sefer.
16Da sagde Kaleb: “Den, som slår Kirjat Sefer og indtager det, giver jeg min datter Aksa til Hustru!”
17Og da Kenizzitten Otniel, Kalebs Broder, indtog det, gav han ham sin Datter Aksa til Hustru.
18Men da hun kom til ham, æggede han hende til at bede sin Fader om Agerland. Hun sprang da ned af Æselet, og Kaleb spurgte hende: “Hvad vil du?”

19Hun svarede: “Giv mig en Velsignelse!* Siden du har bortgiftet mig i det tørre Sydland, må du give mig Vandkilder!” Da gav han hende de øvre og de nedre Vandkilder. { *en Afskedsgave. }
20Judæernes Stammes Arvelod efter deres Slægter er:
21Byerne i Udkanten af Judæernes Stamme ved Edoms Grænse i Sydlandet er følgende: Kabze'el, Eder, Jagur,
22Kina, Dimona, Ar'ara,
23Kedesj, Hazor, Jitnan,
24Zif, Telam, Bealot,
25Hazor-Hadatta, Kerijot-Hezron, det er Hazor,
26Amam, Sjema, Molada,
27Hazar-Gadda, Hesjmon, Bet-Pelet,
28Hazar-Sjual, Be'ersjeba med Småbyer,
29Ba'ala, Ijjim, Ezem,
30Eltolad, Betul, Horma,
31Ziklag, Madmanna, Sansanna,
32Lebaot, Sjilhim og En-Rimmon; tilsammen ni og tyve Byer med Landsbyer.
33I Lavlandet: Esjtaol, Zor'a, Asjna,
34Zanoa, En-Gannim, Tappua, Enam,
35Jarmut, Adullam, Soko, Azeka,
36Sja'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim; tilsammen fjorten Byer med Landsbyer.

37Zenan, Hadasja, Migdal-Gad,
38Dil'an, Mizpe, Jokte'el,
39Lakisj, Bozkat, Eglon,
40Kabbon, Lamas, Kitlisj,
41Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.
42Libna, Eter, Asjan,
43Jifta, Asjna, Nezib,
44Ke'ila, Akzib og Maresja; tilsammen ni Byer med Landsbyer.
45Ekron med Småbyer og Landsbyer;
46fra Ekron til Havet alt, hvad der ligger på Asdodsiden, med tilhørende Landsbyer;
47Asdod med Småbyer og Landsbyer; Gaza med Småbyer og Landsbyer indtil Ægyptens Bæk med det store Hav som Grænse.
48I Bjerglandet: Sjamir, Jattir, Soko,
49Danna, Kirjat-Sefer, det er Debir,
50Anab, Esjtemo, Anim,
51Gosjen, Holon og Gilo; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
52Arab, Duma, Esj'an,
53Janum, Bet-Tappua, Afeka,
54Humta, Kirjat-Arba, det er Hebron, og Zior; tilsammen ni Byer med Landsbyer.

55Maon, Karmel, Zif, Jutta,
56Jizre'el, Jokdeam, Zanoa,
57Kain, Gibea og Timna; tilsammen ti Byer med Landsbyer.
58Halhul, Bet-Zur, Gedor,
59Ma'arat, Bet-Anon og Eltekon; tilsammen seks Byer med Landsbyer. Tekoa, Efrata, det er Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho; tilsammen elleve Byer med Landsbyer.
60Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og Rabba; tilsammen to Byer med Landsbyer.
61I Ørkenen: Bet-Araba, Middin, Sekaka,
62Nibsjan, Ir-Mela og En-Gedi; tilsammen seks Byer med Landsbyer.
63Men Jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunde Judæerne ikke drive bort; og Jebusitterne bor i Jerusalem sammen med Judæerne den Dag i Dag.