Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Jozuego

Jozuego 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taki był los pokolenia synów Judy według ich rodzin: aż do granic Edomu przy pustkowiu Cin na południu sięgał kraniec granicy południowej.
2A ich granica południowa biegła od krańca Morza Słonego, od zatoki zwróconej ku południowi.
3I biegła od południa, ku Maale-Akrabbim, i ciągnęła się aż do Cin; a wznosząc się na południu do Kadesz-Barnea, przebiegała do Chesronu, i wznosiła się do Addary, i skręcała do Karka.
4Stamtąd przechodziła do Asmon i dochodziła do rzeki Egiptu, a kończyła się przy morzu. Taka będzie wasza granica na południu.
5Granicą zaś od wschodu było Morze Słone aż do końca Jordanu, a granica północna była od zatoki morskiej przy ujściu Jordanu.
6Granica ciągnęła się do Bet-Chogla i biegła od północy aż do Bet-Araba; stamtąd granica wznosiła się do kamienia Bohana, syna Rubena.
7Następnie granica wznosiła się do Debiru od doliny Akor i zwracała się ku północy do Gilgal leżącego naprzeciw wzniesienia Adummim, położonego na południe od rzeki. Dalej granica ciągnęła się do wód En-Szemesz i kończyła się przy En-Rogiel.
8Dalej granica wznosiła się doliną syna Hinnom do stoku Jebusyty od południa, czyli do Jerozolimy. Stamtąd wznosiła się na szczyt góry położonej naprzeciw doliny Hinnom na zachodzie i na krańcu doliny Refaimitów na północy.
9Potem granica skręcała od szczytu góry aż do źródła wody Neftoach i biegła aż do miast góry Efron; dalej ciągnęła się do Baala, czyli Kiriat-Jearim.
10Następnie granica skręcała od Baala na zachodzie do góry Seir i przechodziła do zbocza góry Jearim od północy, czyli Kesalon, potem schodziła do Bet-Szemesz i przechodziła do Timny.
11Później granica wychodziła do zbocza Ekronu na północy i skręcała do Szikronu, i przebiegała przez górę Baala; stamtąd wychodziła do Jabneel i kończyła się przy morzu.
12A granicą zachodnią było Morze Wielkie i jego wybrzeże. Oto granica synów Judy dokoła według ich rodzin.
13Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, dał Jozue dział pośród synów Judy, jak PAN nakazał Jozuemu, miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron.
14I Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja i Achimana, i Talmaja, potomków Anaka.
15Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru, które dawniej nazywało się Kiriat-Sefer.
16I Kaleb powiedział: Kto pobije Kiriat-Sefer i zdobędzie je, temu dam swoją córkę Aksę za żonę.
17I zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba; i dał mu swoją córkę Aksę za żonę.
18A gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił jej ojca o pole. Kiedy zsiadła z osła, Kaleb zapytał ją: Czego sobie życzysz?

19A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieństwo; skoro dałeś mi ziemię południową, daj mi też źródła wód. I dał jej źródła górne i źródła dolne.
20Oto dziedzictwo pokolenia synów Judy według ich rodzin.
21Miastami granicznymi pokolenia synów Judy w stronę granicy Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur;
22Kina, Dimona, Adada;
23Kedesz, Chasor, Jetnan;
24Zif, Telam, Bealot;
25Chasor-Chadatta i Keriot-Chesron, czyli Chasor;
26Amam, Szema, Molada;
27Hasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet;
28Chasar-Szual, Beer-Szeba, Biziota;
29Baala, Ijjim, Esem;
30Eltolad, Kesil, Chorma;
31Siklag, Madmana, Sansanna;
32Lebaot, Szilchim, Ain i Rimmon. Wszystkich miast było dwadzieścia dziewięć z przyległymi do nich wioskami.
33Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna;
34Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam;
35Jarmut, Adullam, Soko, Azeka;
36Szaaraim, Aditaim, Gedera i Gederotaim: czternaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami.

37Senan, Chadasza, Migdal-Gad;
38Dilan, Mispe, Jokteel;
39Lakisz, Boskat, Eglon;
40Kabon, Lachmas, Kitlisz;
41Gederot, Bet-Dagon, Naama i Makkeda: szesnaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
42Libna, Eter, Aszan;
43Jeftach, Aszna, Nesib;
44Keila, Akzib i Maresza: dziewięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
45Ekron i przyległe do niego miasteczka i wioski;
46Od Ekronu aż do morza wszystkie miasta, które leżą w pobliżu Aszdodu, i przyległe do nich wioski;
47Aszdod i przyległe do niego miasteczka i wioski, Gaza i przyległe do niej miasteczka i wioski, aż do rzeki Egiptu i Morza Wielkiego, które jest granicą.
48A w górach: Szamir, Jattir, Soko;
49Danna, Kiriat-Sanna, czyli Debir;
50Anab, Esztemo, Anim;
51Goszen, Cholon i Gilo: jedenaście miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
52Arab, Duma, Eszan;
53Janum, Bet-Tappuach, Afeka;
54Chumta, Kiriat-Arba, czyli Hebron, Sijor: dziewięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.

55Maon, Karmel, Zif, Jutta;
56Jizreel, Jokdeam, Zanoach;
57Kain, Gibea i Timna: dziesięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
58Chalchul, Bet-Sur, Gedor;
59I Maarat, Bet-Anot i Eltekon: sześć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
60Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim i Rabba: dwa miasta wraz z przyległymi do nich wioskami.
61A na pustyni: Bet-Araba, Middin, Sekaka;
62Nibszan, miasto Soli i En-Gedi: sześć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
63Lecz Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy, synowie Judy nie mogli wypędzić; dlatego Jebusyci mieszkają z synami Judy w Jerozolimie aż do dziś.