Text copied!
CopyCompare
Kitabu ka Kanu - Yosuwe

Yosuwe 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Antɔf nŋɛ kusuŋka ka Yuda ŋasɔtɔ dəcor dəcor mɔ ŋɛnayɔnɛ kəyɛfɛ ka kələŋcər ka Edɔm nde tɛgbɛrɛ ta Cin nde Nɛkɛf poŋ dəndo kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ.
2Kələŋcər kəŋan kəyɛfɛ kəsɛr ka Kəba Kədokət nde kəca kətɔt, kəbəp dobo da kəba dɔkɔ dɛntɛfərɛnɛ kɔ Nɛkɛf mɔ.
3Ipɔkɔ pɛbəp nde kəca kətɔt ka Dəkəpɛ da Mekəleŋcər, kəcepər ka Cin, kəpɛrnɛ ta Kadɛs Barneya, kəcepər haŋ Hɛcəron, kəpɛrnɛ ta Adar, kɔ kəkafələr Karka.
4Ki kəcepər sɔ ta Asmɔŋ, kəkɔ sɔ kənarnɛ kəŋgbɔkɔ ka Misira, kələŋcər kayi kəfutər nde dəkəba. Kələŋcər konu kəndeyi kaŋkɔ nde kəca kətɔt ka nde dec dɛmpɛ mɔ.
5Ntende dec dɛmpɛ mɔ, kələŋcər kənayɔnɛ Kəba Kədokət haŋ nde dobo da kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn. Kəca kəmeriya ka nde dec dɛmpɛ mɔ, kələŋcər kəŋc-cop kəyɛfɛ ka nde temer ta kəba, mpɛ peyi nde dobo da Yurdɛn mɔ.
6Kələŋcər kəŋan kəpɛrnɛ kəca ka Bɛt-Hokəla, kəcepər ntende kəca kəmeriya haŋ Bɛt-Araba mɔ, kɔ kəpɛrnɛ haŋ nde Tasar ta Bohan wan ka Ruben.
7Kəyɛfɛ di kələŋcər kəŋkɔ Debir kəcepər ta mɔrɔ dacɔ nde aranta ŋa Akɔr, kəkafələr kəca kəmeriya ntende Kilkal, nde pəntɛfərɛnɛ kɔ Kəpɛ ka Adumim kəca kətɔt ka kəŋgbɔkɔ. Kəc-cepər domun da En-Sɛmɛs kəsək, kəkɔ kəfutər nde En-Rokɛl.
8Kələŋcər kənapɛrnɛ kəyɛfɛ ka nde aranta ŋa Bɛn-Hinɔm haŋ pətəmbələr pa aka Yebus kəca kətɔt, nde pəyɔnɛ Yerusalɛm mɔ, kəpɛrnɛ haŋ nde telempan pa tɔrɔ mpɛ peyi aranta ŋa Hinɔm kəca nkɛ dec dɛŋkalɛ mɔ, kɔ dəkələpsər da aranta ŋa aka Refay nde mɔrɔ dacɔ ntende kəca kəmeriya.
9Kəyɛfɛ ka nde dətelempan, kɔ kələŋcər kənder kəkafələr nde domun dɛŋc-pɛ mɔ nde Nɛftowa, kɔ kəsolnɛ sədare sa tɔrɔ ta Efrɔŋ, kɔ kəŋkafələr sɔ Bala nde pəyɔnɛ Kiriyat-Yeyarim mɔ.
10Ntɛ kəŋkafələr Bala ntende dec dɛŋkalɛ mɔ, kəca ka nde tɔrɔ ta Seyir, kɔ kəŋcepər pətəmbələr pa Tɔrɔ ta Yeyarim ntende kəca kəmeriya, it' ɔyɔnɛ Kɛsalɔŋ, kətor Bɛt-Sɛmɛs, kɔ kəcepərɛnɛ Timna.
11Kənarnɛ pətəmbələr pa Ekəron kəca kəmeriya, kəkafələr ntende dec dɛŋkalɛ mɔ nde Sikərɔŋ, kəcepərɛnɛ nde Tɔrɔ ta Bala, kəkɔ kənarnɛ Yabanel, kɔ kəcɔŋnɛ kəfutər nde dəkəba.
12Cələŋcər ca ntende dec dɛŋkalɛ mɔ cənayɔnɛ Kəba Kəpɔŋ kɔ agbɛp ŋa ki. Tantɛ tɔ aka kusuŋka ka Yuda ŋanayɔ cələŋcər ca antɔf ŋaŋan dəcor cor.
13K'asɔŋ Kalebi wan ka Yefune dare da Kiriyat Arba aka kusuŋka ka Yuda dacɔ, pəmɔ tɔkɔ Kanu Kəpɔŋ kənaloku ti Yosuwe mɔ. Kiriyat-Arba kəyɔnɛ Hebərɔŋ. Arba ɛnayɔnɛ papa wəka aka Anak.
14Kɔ Kalebi ɛmbaŋər atɔf ŋa aka Anak aŋɛ maas dəndo: Sesay, Ahiman, kɔ Talmay, ŋa ŋanayɔnɛ afum a Anak.
15Kɛyɛfɛ dəndo kɔ Kalebi ɛmpɛrnɛ kəkɔ-wɛkərnɛ afum a dare da Debir. Debir dɔ aŋc-we cɔkɔ-cɔkɔ Kiriyat-Sefer.
16Kɔ Kalebi oloku: «Məna nwɛ məŋsut aka Kiriyat-Sefer məbaŋər ŋa di mɔ, isɔŋ' əm Aksa wan kem wəran mənɛŋcɛ.»
17Otniyel wan ka Kenas wɛŋc ka Kalebi ɛmbaŋər ŋa di. Kɔ Kalebi ɔsɔŋ kɔ wan kɔn wəran Aksa kənɛŋcɛ.
18Ntɛ Aksa ender mɔ, k'ɛmpɛnɛ wos abəkəc kəkɔ-wer ka kas Kalebi abɔf. Aksa ɔŋkɔtor sɔfale kəroŋ, kɔ kas Kalebi eyif kɔ: «Ake məfaŋ-ɛ?»

19Kɔ wan wəran nwɛ oloku kas fɔ: «Mətolan' em, bawo məsɔŋ' im antɔf nde kəca kətɔt, məpoc' em sɔ antɔf nde domun dɛŋc-pɛ mɔ. Kɔ Kalebi ɔsɔŋ kɔ antɔf ŋɔtɔt nŋɛ domun dɛŋc-pɛ dəntɔf nde dətɔrɔ kɔ nde daranta mɔ.
20Ntɔf yayɔkɔ yɔ kusuŋka ka aka Yuda ŋanasɔtɔ kəyer ka kɛ disrɛ dəcor dəcor.
21Sədare nsɛ səyi dəkələpsər da antɔf ŋa kusuŋka ka Yuda mɔ ntende kələŋcər ka Edɔm nde Nɛkɛf kəca kətɔt ntende dec dɛmpɛ mɔ. Si sənayɔnɛ: Kabəcel, Eder, Yakur,
22Kina, Dimona, Adada,
23Kɛdɛs, Hacɔr, Yitnan,
24Sif, Telem, Beyalɔt,
25Hacɔr-Hadata, Keriyɔt-Hɛcəron nkɛ kəyɔnɛ Hacɔr mɔ,
26Amam, Sema, Molada,
27Hasar-Kada, Hesbon, Bɛt-Palet,
28Hasar-Suhal, Berseba, Bisiyoteya,
29Bala, Hiyim, Hɛsɛm,
30Ɛltoladu, Kesil, Horma,
31Cikəlak, Madamana, Saŋsana,
32Lebayot, Silhim, Ayin kɔ Rimon. Kəbɛrɛnɛ ka sədare sasɔkɔ fəp səkɔ sədare wəco mɛrəŋ kɔ camət-maŋkəlɛ (29) kɔ sədare səfɛt sa si.
33Sədare nsɛ səyi aranta nde pəntilsərnɛ pa antɔf ŋa tantɔf mɔ: Ɛstɔl, Corha, Asna,
34Sanowa, En-Kanim, Tapuwa, Enam,
35Yarmut, Adulam, Soko, Aseka,
36Sarayim, Aditayim, kɔ Kedera nkɛ aŋwe sɔ Kederotayim mɔ. Sədare wəco kɔ maŋkəlɛ (14) kɔ sədare səfɛt sa si.

37Cenan, Hadasa, Mikədal-Kad
38Dilhan, Mispe, Yokətel,
39Lakis, Bocəkat, Ekilɔŋ,
40Kabon, Lahamas, Kitəlis,
41Kederɔt, Bɛt-Dakɔŋ, Nahama, kɔ Makeda. Si sənayɔnɛ sədare wəco kɔ camət-tin (16) kɔ sədare səfɛt sa si.
42Libana, Hɛtɛr, Asan,
43Yifta, Asna, Necibi,
44Keyila, Akəsibu kɔ Maresa. Si sənayɔnɛ sədare camət-maŋkəlɛ (9) kɔ sədare səfɛt sa si.
45Ekəron, kɔ sədare səfɛt sa di,
46kəyɛfɛ ka Ekəron sədare nsɛ səyi Asdodi kəsək mɔ fəp,
47Asdodi kɔ sədare səfɛt sa di, Kasa kɔ sədare səfɛt nsɛ səyi di kəsək mɔ, haŋ nde kəŋgbɔkɔ ka Misira, haŋ nde Kəba Kəpɔŋ kɔ agbɛp ŋa ki.
48Nde dəmɔrɔ: Samir, Yatir, Soko,
49Dana, Kiriyat-Sana, nde pəyɔnɛ Debir mɔ,
50Anaba, Esitemo, Anim,
51Kosɛŋ, Holon kɔ Kilo. Si səyɔnɛ sədare wəco kɔ pin (11) kɔ sədare səfɛt sa si.
52Araba, Ruma, Ɛsaŋ,
53Yanum, Bɛt-Tapuwa, Afeka,
54Humeta, Kiriyat-Arba nde pəyɔnɛ Hebərɔŋ mɔ, kɔ Cihɔr. Si səyɔnɛ sədare camət-maŋkəlɛ (9) kɔ sədare səfɛt sa si.

55Mahon, Karmɛl, Sif, Yuta,
56Yisrel, Yɔkdeham, Sanowa,
57Kayin, Kibeya, kɔ Timna. Si səyɔnɛ sədare wəco (10) kɔ sədare səfɛt sa si.
58Halhul, Bɛt-Cur, Kedɔr,
59Maharat, Bɛt-Anot, kɔ Ɛltəkon. Si sənayɔnɛ sədare camət-tin (6) kɔ sədare səfɛt sa si.
60Kiriyat-Bahal nde pəyɔnɛ Kiriyat-Yeyarim mɔ, kɔ Raba, si sənayɔnɛ sədare mɛrəŋ (2) kɔ sədare səfɛt sa si.
61Nde dətɛgbɛrɛ: Bɛt-Araba, Midin, Sekaka,
62Nibəsan, Hir-Mela, kɔ En-Kedi, si sənayɔnɛ sədare camət-tin (6) kɔ sədare səfɛt sa si.
63Aka kusuŋka ka Yuda ŋanatam fɛ kəbaŋər aYebus aŋɛ ŋanandɛ Yerusalɛm mɔ, kɔ aYebus ŋandɛ kɔ aka kusuŋka ka Yuda nde Yerusalɛm haŋ mɔkɔ.