Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jozue

Jozue 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední.
2I byla jejich meze polední kraj moře slaného od zátoky, kteráž se chýlí ku poledni.
3Odkudž jda na poledne k vrchu Akrabim, přechází Tsin, a táhne se od poledne k Kádesbarne, i přichází až do Ezron, a odtud točí se k Addar, a obchází Karkaha.
4Odtud jde do Asmona, a vychází ku potoku Egyptskému, a přichází meze ta až k západu. To budete míti pomezí na poledne.
5Meze pak na východ jest moře slané, až k kraji Jordánu, a meze strany půlnoční jest od zátoky moře a od kraje Jordánu.
6Odkudž jde meze ta do Betogla, a táhne se od půlnoci do Betaraba; a odtud přichází k kameni Bohana syna Rubenova.
7A vstupuje ta meze do Dabir od údolí Achor, a na půlnoci chýlí se k Galgala, kteréž jest naproti vcházení do Adomim, jenž jest údolí tomu ku poledni, a přechází k vodám Ensemes, a skonává se u studnice Rogel.
8Odtud jde ta meze přes údolí synů Hinnom k straně Jebus od poledne, jenž jest Jeruzalém, odkudž vstupuje táž meze k vrchu hory, kteráž jest naproti údolí Hinnom na západ, a kteráž jest na konci údolí Refaim na půlnoci.
9Obchází pak ta meze od vrchu té hory k studnici vody Neftoa, a vychází k městům hory Efron; a odtud jde ta meze do Bála, jenž jest Kariatjeharim.
10Potom točí se ta meze od Bála na západ k hoře Seir, a odtud jde k straně hory Jeharimských od půlnoci, jenž jest Cheslon, a sstupuje do Betsemes, a přichází do Tamna.
11A vychází ta meze v stranu Akaron na půlnoci, a točí se vůkol k Sechronu, a přechází až k hoře Bála, a odtud táhne se do Jebnael, i dochází ta meze k moři.
12Potom západní pomezí jest při moři velikém a mezech jeho. To jest pomezí synů Juda vůkol, po čeledech jejich.
13Kálefovi pak, synu Jefone, dal díl u prostřed synů Juda, podlé řeči Hospodinovy k Jozue, město Arbe, otce Enakova, jenž jest Hebron.
14I vyhnal odtud Kálef tři syny Enakovy: Sesai a Achimana a Tolmai, rodinu Enakovu.
15A odtud vstoupil k obyvatelům Dabir, kteréž prvé sloulo Kariatsefer.
16I řekl Kálef: Kdo by dobyl Kariatsefer a vzal je, dám jemu Axu dceru svou za manželku.
17Dobyl ho pak Otoniel syn Cenezův, příbuzný Kálefův, i dal jemu Axu dceru svou za manželku.
18I stalo se, že když přišla k němu, ponukla ho, aby prosil otce jejího za pole; protož ssedla s osla. I řekl jí Kálef: Což tě?

19A ona odpověděla: Dej mi dar, poněvadž jsi mi dal zemi suchou, dejž mi také studnice vod. I dal jí studnice horní a studnice dolní.
20To jest dědictví pokolení synů Juda po čeledech jejich.
21Tato pak jsou města v končinách pokolení synů Juda, podlé pomezí Edom na poledne: Kabsael, Eder a Jagur;
22A Cina, a Dimona, a Adada;
23A Kedes, a Azor, a Jetnan;
24Zif a Telem, a Balot;
25Též Azor, Chadat a Kariot, Ezron, jenž jest Azor;
26Amam a Sama, a Molada;
27A Azar Gadda, a Esmon, a Betfelet;
28Též Azarsual, a Bersabé, a Baziothia;
29Bála a Im, a Esem;
30A Eltolad, a Chesil, a Horma;
31A Sicelech, a Medemena, a Sensenna;
32A Lebaot, a Selim, též Ain a Remmon; všech měst dvadceti a devět i vsi jejich.
33Na rovinách pak: Estaol a Zaraha, a Asna;
34A Zanoe, a Engannim, Tafua a Enaim;
35Jarmut, Adulam, Socho a Azeka;
36A Saraim, Aditaim, a Gedera, a Gederotaim, měst čtrnácte i vsi jejich;

37Senan a Adassa, a Magdalgad;
38Delean a Masfa, a Jektehel;
39Lachis, Baskat a Eglon;
40Chebon, Lemam a Cetlis;
41Gederot, Betdagon, a Naama, i Maceda, měst šestnáct a vsi jejich;
42Lebna, Eter a Asan;
43Jefta, Asna a Nesib;
44Ceila, Achzib a Maresa, měst devět i vsi jejich;
45Akaron a městečka, i vsi jeho;
46Od Akaron až k moři všecka města, kteráž se chýlí k Azotu, i vsi jejich;
47Azot, městečka jeho i vsi jeho; Gáza, městečka jeho i vsi jeho až ku potoku Egyptskému, i moře veliké s pomezím svým.
48A na horách: Samir, Jeter a Socho;
49Danna a město Sanna, jenž jest Dabir;
50Anab, Estemo a Anim;
51Gosen, Holon a Gilo, měst jedenácte i vsi jejich;
52Arab, Duma a Esan;
53Janum, Bettafua a Afeka;
54Též Atmata a Kariatarbe, jenž jest Hebron, a Sior, měst devět a vsi jejich.

55Maon, Karmel a Zif, a Juta;
56Jezreel a Jukadam, a Zanoe;
57Kain, Gabaa a Tamna, měst deset i vsi jejich;
58Alul, Betsur a Gedor;
59Maret, Betanot a Eltekon, měst šest i vsi jejich;
60Kariatbaal, kteréž jest Kariatjeharim, a Rebba, města dvě i vsi jejich;
61Na poušti: Betaraba, Middin a Sechacha;
62A Nibsam, a město solné, a Engadi, měst šest i vsi jejich.
63Jebuzejských pak obyvatelů Jeruzaléma nemohli synové Juda vypléniti, protož bydlil Jebuzejský s syny Judskými v Jeruzalémě až do tohoto dne.