Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iuda boganaeao edi tano, hari bada, hari bada enadi se soi, Iuda edi tano sigasigadi se uridi.
13Kaleba, Iepuna natuna, Iuda nanatunaeao edi oea tupona i mosei, doha Guiau Iosua i heriba, Araba Anaki tamana ena eanua, esana Heberona.
14Kaleba, Anaki nanatunaeao haiona, Sesai, eo Aimano, eo Talemai i henaudi.
15Ia abo i sae Debiri tataodi aridi eai: Debiri esana beabeana ede Kiriata‐sepa.
16Kaleba i ene, Tau esau Kiriata‐sepa i lubi, eo i girihai, abo Akesa, natugu siu, ia monena ea mosei.
17Otinielu, Kinasa natuna, eanua abo i girihai, abo Akesa i mosei ia monena.
18Se tavasorao abo Akesa Otinielu i heriba bena tamana arinai oea gagirina esau i aiboda: ena asina eai i pesa: Kaleba i ribalau ia arinai i ene, saha bena u abi?
19I heuio i ene, u hewoiwoinagu, oea esau tupo eavana u reamao, ea ne bena goila se bunubunuasi hinage u reama. Goila bunubunuasi tupo saesaena, eo tupo dobidobina abo i mosei ia arinai.
20Iuda boganaeao hari bada, hari bada edi oea se soi eanua gamagaridi, eo oea sigasigadi se uridi.
63Iebusaiti tataodi, Ierusalema taumiaidi, Iuda se aipateasa nige se henaudi: Iebusaiti tataodi, Iuda nanatunaeao maedi se miaesega Ierusalema eai, i laoma e teina huia ta.