Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kpaalɛ pↄ́ Yuda buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄ gɛ̀ pɛ̀ Ɛdↄũↄ bùsuwaɛ e guwaiwai pↄ́ wì mɛ Ziniwa, Isaili bùsu zↄ̃lɛu gɛↄmidↄkĩi oi.
2Sɛa za Ísida Wiside lɛ́u gɛↄmidↄkĩi oi an bùsu lɛ́pi tà gɛↄmidↄkĩi oiɛ,
3à pã̀ Sóigbɛbↄlɛ ↄzɛɛi, à tà Zini oi, à pã̀ Kadɛsi Baanɛa ↄzɛɛi, à tà e Ɛzↄ̃nↄ ń Adaao, à gɛ̀ lìa Kaakai.
4Bↄa Azemↄ à pã̀ Egipi zɛ́ swaa e à gɛ̀ pɛ̀ ísiawa. An bùsu lɛ́n we gɛↄmidↄkĩi oi.
5Gukpɛ oi an bùsu lɛ́ mɛ́ Ísida Wiside ũ e Yuudɛ̃ lɛ́i. Gugbãntoo oi sↄ̃, sɛa za gu pↄ́ Yuudɛ̃ kàu ísidapiwa,
6à tà Dↄ̃nkpɛa, à tà Bɛtalaba ↄplaai e Lubɛni nɛ́ Bohana gbɛi.
7Za Akoo guzulɛu à tà Dɛbii, ↄ̃ à lìaa gugbãntoo oi e Giligali pↄ́ bↄaa ń Adumiũ gbɛbↄlɛo, swadↄↄ gɛↄmidↄkĩi oi. Za we à pã̀ Sɛmɛsi nibↄna ía e à tàò Logɛli nibↄnai.
8À pã̀ Inↄũ guzulɛa sĩ̀sĩ pↄ́ Yebusiↄ wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ kuwà gɛↄmidↄkĩi oi pↄlɛu. Za we à sĩ̀sĩ pↄ́ kú Inↄũ guzulɛ bɛ'aɛ oi kũ̀ Lefai gusalala lɛ́u gugbãntoo oi.
9Za sĩ̀sĩpi misonaa à mipɛ̀ Nɛfetoa nibↄnawa, à mipɛ̀ Ɛfↄ̃nↄ gbɛ wɛ̃́lɛↄwa e Baala pↄ́ wì mɛ lↄ Kiliayaaliũ.
10Bↄa Baala à lìai bɛ'aɛ oi e gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Seiwa, à tà gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Yaaliũ pↄlɛu gugbãntoo oi, ↄ̃ wì mɛ lↄ Kesaloni, e Bɛsɛmɛsi ń Timinao.
11À tà Ɛkɛloni gbɛpↄlɛu gugbãntoo oi, à tà Sikelona, à pã̀ Baala gbɛa e Yabenɛ, ↄ̃ à mìdɛ ísiai.
12Bɛ'aɛ oi Ísia Zↄ̃ↄ mɛ́ Yuda buiↄ bùsu zↄ̃lɛ ũ. An bùsu zↄ̃lɛↄn we daɛdaɛ.
13Yozuee tↄↄlɛ pↄ́ kú Yuda buiↄ bùsuu kpà Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuwa lá Dii dìlɛɛ̀wa. Ɔ̃mɛ Anaki buiↄ dezi Aaba wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Hɛblↄ̃ ũ.
14Kalɛbu Anaki bui pↄ́ kú weↄ yà gbɛ̃ↄn àaↄ̃, Sesai, Aimani ń Talemaio.
15Bↄa we à gɛ̀ lɛ̀lɛ Dɛbiideↄwa. Dɛbii tↄ́n yãa Kiliasɛfɛɛ.
16Ɔ̃ Kalɛbu mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛ Kiliasɛfɛɛpiwa a sì ↄ̃ má a nɛnↄɛ Akesa kpawà nↄ ũ.
17Kalɛbu dãuna Kenazi nɛ́ Ɔniɛli mɛ́ sì, ↄ̃ Kalɛbu a nɛnↄɛpi kpàwà.
18Kɛ́ à aà sɛ̀, à nàɛwà aà gɛ tↄↄlɛ wabikɛ a maewa. Kɛ́ nↄpi pìla a zàa'ĩnawa, ↄ̃ aà mae Kalɛbu aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń yeii?

19Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Gbɛ̃kɛkɛmɛɛ. Lá tↄↄlɛ pↄ́ n ma gba ku gbáauɛ, ma gba a nibↄnade sa. Ɔ̃ Kalɛbu aà gbà tↄↄlɛ pↄ́ a nibↄna ku sĩ̀sĩↄna musu ń pↄ́ pↄ́ a nibↄna ku guzulɛuo.
20Kpaalɛ pↄ́ Yuda buiↄ sɛ̀ daɛdaɛↄn kɛ:
21Wɛ̃́lɛɛ beeↄ ku Yuda bùsu lɛ́ pↄ́ kú gbáau Ɛdↄũↄ bùsu oiɛ: Kabazee, Edɛɛ, Yaguu,
22Kina, Dimↄna, Adada,
23Kɛdɛsi, Azoo, Itena,
24Zifi, Teleũ, Bealo,
25Azoo Adata, Kelio Ɛzↄ̃nↄ pↄ́ wì mɛ lↄ Azoo,
26Amaũ, Sɛma, Mↄlada,
27Azaagada, Ɛsemↄ, Bɛpele,
28Azaasuali, Bɛɛsɛba, Biziotia,
29Baala, Iiũ, Ɛsɛũ,
30Ɛlolada, Kesili, Ɔↄma,
31Zikilaga, Mademana, Sansana,
32Lebao, Siliũ, Aini ń Limↄo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ píi baakwi mɛ̀ndosai, an baade ń a bualoũↄ.
33Wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Yuda bùsu gusalalauↄ tↄ́n kɛ: Ɛsɛtao, Zↄla, Asena,
34Zanↄa, Ɛnganiũ, Tapua, Enaũ,
35Yaamu, Adulaũ, Soko, Azeka,
36Saalaiũ, Aditaiũ ń Gedela ge Gedelotaiũo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ gɛ̃o mɛ̀ndosai, an baade ń a bualoũↄ.

37A gbɛa Zena, Adasa, Midala Gada,
38Dilana, Mizipa, Yↄkeeli,
39Lakisi, Bↄzeka, Ɛgɛlↄni,
40Kabↄ̃, Lamasa, Kitelisi,
41Gedelo, Bɛdagↄ̃, Naama ń Makedao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, an baade ń a bualoũↄ.
42A gbɛa Libena, Ɛtɛɛ, Asã,
43Ifeta, Asena, Nɛzibu,
44Kɛila, Akazibu ń Malesao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kɛ̃okwi, an baade ń a bualoũↄ.
45Ɛkɛloni ń a zↄ̃ɛwiaↄ ń a bualoũↄ.
46Wɛ̃́lɛ pↄ́ aa ku Ɛkɛloni bɛ'aɛ Asedoda oiↄ, an baade ń a bualoũↄɛ.
47Asedoda ń a zↄ̃ɛwiaↄ ń a bualoũↄ. Gaza ń a zↄ̃ɛwiaↄ ń a bualoũↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Egipi zɛ́ swawa ń ísialɛo.
48Wɛ̃́lɛ pↄ́ kú Yuda bùsu gusĩsĩdeuↄ tↄ́n kɛ: Samii, Yatii, Soko,
49Dana, Kiliasana, Dɛbii,
50Anabu, Ɛsɛmↄ, Aniũ,
51Gosɛ̃, Olona ń Giloo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kuɛdo, an baade ń a bualoũↄ.
52A gbɛa Alabu, Duma, Ɛsã,
53Yaniũ, Bɛtapua, Afɛka,
54Humɛta, Kiliataaba pↄ́ wì mɛ lↄ Hɛblↄ̃ ń Ziooo. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kɛ̃okwi, an baade ń a bualoũↄ.

55A gbɛa Maↄni, Kaamɛli, Zifi, Yuta,
56Yezɛlɛɛ, Yↄkedaũ, Zanↄa,
57Kainu, Gibɛa ń Timinao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ kwi, an baade ń a bualoũↄ.
58A gbɛa Halula, Bɛzuu, Gedoo,
59Maalata, Bɛtanↄ ń Ɛlekonio. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ soolo, an baade ń a bualoũↄ.
60Kiliabaali pↄ́ wì mɛ lↄ Kiliayaaliũ ń Labao. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ pla, an baade ń a bualoũↄ.
61Yuda bùsu wɛ̃́lɛ pↄ́ kú gbáauↄ tↄ́n kɛ sa. Bɛtalaba, Midini, Sekaka,
62Nibesã, Wisiwɛ̃lɛ ń Ɛ̃ngɛdio. Wɛ̃́lɛ kɛ̀ soolo, an baade ń a bualoũↄ.
63Yuda buiↄ i fↄ̃ Yebusi pↄ́ kú Yelusalɛũↄ yào, ↄ̃ aa ku Yelusalɛũ ń Yuda buiↄ sãnu e ń a gbão.