Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Samuela

1 Samuela 6

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe ʻi he fonua ʻoe kau Filisitia ʻae puha tapu ʻo Sihova ʻi he māhina ʻe fitu.
2Pea naʻe fekau ʻe he kau Filisitia ke haʻu ʻae kau taulaʻeiki mo e kau kikite, ʻo pehē, “Ko e hā te mau fai ki he puha tapu ʻo Sihova? Fakahā kiate kimautolu pe te mau ʻatu ia ʻaki ʻae ha ki hono potu?”
3Pea naʻa nau pehē, “Kapau ʻoku mou fekau ke ʻave ʻae puha tapu ʻoe ʻOtua ʻo ʻIsileli, ʻoua naʻa ʻave mola pe ia; ka mou ʻatu muʻa kiate ia ʻae feilaulau ʻi he angahala: ko ia ʻe fakamoʻui ai ʻakimoutolu, pea ʻe toki ʻilo ai ʻekimoutolu pe ko e hā kuo ʻikai hiki ai hono nima ʻiate kimoutolu.”
4Pea naʻa nau pehē, “Ko e hā ʻae feilaulau ʻi he angahala ʻaia te mau ʻatu kiate ia?” Pea naʻa nau tala, “Ko e meaʻi koula ʻe nima, mo e kumā koula ʻe nima, ʻo fakatatau ki he houʻeiki Filisitia ʻe toko nima; he ko e hangatāmaki pē taha naʻe ʻiate kimoutolu kotoa pē, pea ʻi homou houʻeiki.
5Ko ia ke mou ngaohi ʻae ngaahi fakatātā ki homou mataʻi hangatāmaki, pea mo e ngaahi fakatātā ki he kumā ʻaia ʻoku maumauʻi ʻae fonua; pea ke mou tuku ʻae ongoongolelei ki he ʻOtua ʻo ʻIsileli: heiʻilo pe te ne fakamaʻamaʻa hono nima ʻiate kimoutolu, pea mei homou ngaahi ʻotua, pea mei homou fonua.
6Ko e hā ʻoku mou fakafefeka ai homou loto, ʻo hangē ko e fakafefeka ʻe he kakai ʻIsipite mo Felo honau loto? ʻI he hili ʻene fai ʻae ngaahi meʻa mana ʻiate kinautolu, ʻikai naʻa nau tukuange ʻae kakai ke ʻalu, pea nau ʻalu ai?
7Pea ko ia, mou ngaohi ʻae saliote foʻou, pea toʻo ʻae ongo pulu fefine ʻoku huhuʻa, ʻaia kuo teʻeki hoko ki ai ha haʻamonga, pea nonoʻo ʻae ongo manu ki he saliote, pea ʻomi hona ʻuhiki ki ʻapi meiate kinaua:
8Pea hiki ʻae puha tapu ʻo Sihova, ʻo fakaheka ia ki he saliote; pea ʻai ʻae ngaahi teunga koula ʻaia ʻoku mou ʻatu ko e feilaulau ʻi he angahala, ʻai ia ki he puha ʻe taha ʻi hono kaokao; pea fekau ke ʻave ia, koeʻuhi ke ʻalu ia.
9Pea vakai, kapau ʻoku ʻalu ia ʻi he hala ki hono fonua ki Pete-Semesi, ko e moʻoni kuo ne fai ʻae mamahi lahi ni kiate kitautolu: pea kapau ʻoku ʻikai, pea tau toki ʻilo tā ʻoku ʻikai ko hono nima kuo taaʻi ʻakitautolu, ka ko e kovi kuo hoko tuʻungaʻa pē kiate kitautolu.”

10Pea naʻe fai ia ʻe he kau tangata naʻe ʻomi ʻae ongo sinamanu, ʻo nonoʻo ʻakinaua ki he saliote, kae tāpuni hona ʻuhiki ʻi ʻapi:
11Pea naʻa nau hilifaki ʻae puha tapu ki he saliote, pea mo e ʻaiʻanga ʻoe kumā koula mo e ngaahi fakatātā ki honau hangatāmaki.
12Pea naʻe ʻalu ʻae ongo sināmanu ʻi he hala totonu, ʻi he hala ki Pete-Semesi, ʻo ʻalu ai pe ʻi he hala motuʻa, ʻo tangi pe mo ʻalu, pea naʻe ʻikai te na tafoki ki he nima toʻomataʻu pe ki he toʻohema; pea naʻe muimui ki ai ʻae houʻeiki ʻoe kakai Filisitia ʻo aʻu ki he veʻe fonua ʻo Pete-Semesi.
13Pea naʻe lolotonga ʻae tuʻusi ʻae toʻukai uite ʻe he kakai ʻo Pete-Semesi ʻi he teleʻa: pea naʻa nau hiki hake honau mata, ʻo mamata ki he puha tapu, pea naʻa nau fiefia ʻi he sio ki ai.
14Pea naʻe haʻu ʻae saliote ki he ngoue ʻa Siosiua ko e tangata Pete-Semesi pea tuʻu ʻi ai, ʻi he potu naʻe ʻi ai ʻae fuʻu maka lahi: pea naʻa nau tafahi ʻae ʻakau ʻoe saliote, ʻo feilaulau ʻaki ʻae ongo sināmanu, ko e feilaulau tutu kia Sihova.
15Pea naʻe fakahifo ʻe he kau Livai ʻae puha tapu ʻo Sihova, pea mo e puha ʻaia naʻe ʻi ai ʻae ngaahi teunga koula, ʻo ʻai ia ki he funga ʻoe maka lahi: naʻe ʻatu ʻe he kau tangata ʻo Pete-Semesi ʻae ngaahi feilaulau tutu, ʻo feilaulau ʻaki ʻae ngaahi feilaulau kia Sihova ʻi he ʻaho ko ia.
16Pea ʻi he mamata ki ai ʻae houʻeiki ʻe toko nima ʻoe kakai Filisitia, naʻa nau liu mai ki Ekiloni ʻi he ʻaho ko ia.
17Pea ko e ngaahi meaʻi koula ʻe nima ko eni ʻaia naʻe ʻatu ʻe he kau Filisitia ko e feilaulau ʻi he angahala kia Sihova; ko e taha ki ʻAsitoti, ko e taha ki Kesa, ko e taha ki ʻAsikeloni, ko e taha ki Kati, pea taha ki Ekiloni;
18Pea naʻe nima ʻae kumā koula ʻo fakatatau ki he ngaahi kolo kotoa pē ʻae houʻeiki ʻe toko nima ʻoe kakai Filisitia, ʻae ngaahi kolo tau mo e ngaahi potu kakai ʻi ʻuta, ʻo aʻu atu ki he maka lahi ko ʻEpeli, ʻaia naʻa nau hifo ki ai ʻae puha tapu ʻo Sihova: ʻae maka ko ia ʻoku kei tuʻu, ʻi he ngoue ʻa Siosiua ko e Pete-Semesi ʻo aʻu ki he ʻaho ni.

19Pea naʻa ne teʻia ʻae kau tangata ʻo Pete-Semesi, ko e meʻa ʻi heʻenau fakasiosio ki he loto puha tapu ʻo Sihova, ʻio, naʻa ne taaʻi ʻae tangata ʻe toko nima mano ma toko fitungofulu: pea naʻe tangilāulau ʻae kakai, he kuo taaʻi ʻe Sihova ʻae kakai ʻi he tā lahi ʻaupito.
20Pea naʻe pehē ʻe he kau tangata ʻo Pete-Semesi, “Ko hai ʻoku mafai ke tuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ko e ʻOtua māʻoniʻoni ni? Pea ʻe ʻalu hake ia kia hai meiate kitautolu?”

21Pea naʻa nau fekau ʻae kau talafekau ki he kakai ʻo Kesa-Sialimi, ke pehē, “Kuo toe ʻomi ʻe he kakai Filisitia ʻae puha tapu ʻo Sihova; mou omi ʻo haʻamo hake ia kiate kimoutolu.”