Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bokis Kontrak bilong Bikpela i stap inap 7-pela mun long Filistia
2na ol manmeri i singautim ol pris na ol glasman bilong Filistia i kam na askim ol olsem, “Bai mipela i mekim wanem long Bokis Kontrak bilong Bikpela? Na sapos mipela i salim i go bek long ples bilong en, bai mipela i salim wanem samting i go wantaim?”
3Orait ol pris na ol glasman i bekim tok olsem, “Yupela i laik salim Bokis Kontrak bilong God bilong Israel i go bek, a? Em i gutpela, tasol yupela i no ken salim i go nating. Yupela i mas salim wantaim ol ofa bilong pinisim asua bilong yupela. Yupela i mekim olsem, orait bai sik bilong yupela i ken orait, na bai yupela i save gut, yupela i bin mekim dispela rong tasol, na God i wok long mekim save long yupela.”
4Na ol manmeri i tok, “Bai mipela i salim wanem ofa long God?” Na ol pris na glasman i tok, “Kisim gol na wokim 5-pela piksa bilong buk i bin kamap long skin bilong yupela na 5-pela piksa bilong rat, na salim i go wantaim Bokis Kontrak. Namba bilong ol dispela buk na rat i bilong makim ol 5-pela king bilong yumi Filistia. Long wanem, wankain bikpela sik i bin kamap long yupela na long ol 5-pela king bilong yumi.
5Yupela i mas wokim ol dispela piksa bilong buk na bilong ol rat i save bagarapim kantri bilong yumi. Na yupela i mas aninit long God bilong Israel na litimapim nem bilong en. Sapos yupela i mekim olsem, ating bai em i no moa mekim save long yupela na long ol god bilong yumi na long kantri bilong yumi.
6Nogut yupela i bikhet long dispela God olsem bipo king bilong Isip na ol manmeri bilong Isip i bin mekim. Na God i salim ol samting nogut long ol na em i trikim ol na paulim ol inap long ol i larim ol Israel i lusim Isip na i go. Yupela i mas tingim dispela na yupela i no ken bikhet long em.
7“Orait harim. Yupela i mas wokim wanpela nupela karis na kisim tupela bulmakau meri i no bin mekim wok na pikinini bilong ol i no lusim susu yet. Na yupela i mas pasim karis long dispela tupela bulmakau na kisim ol pikinini bilong tupela i go bek long banis bulmakau.
8Orait na kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela na putim antap long dispela karis. Na kisim ol rat na buk yupela i bin wokim long gol olsem ofa bilong pinisim asua, na putim insait long wanpela bokis na putim bokis long karis klostu long Bokis Kontrak. Na bihain mekim tupela bulmakau meri i wokabaut na pulim dispela karis, na larim ol i wokabaut i go.
9Na yupela i mas lukluk gut bai karis i go olsem wanem. Sapos em i bihainim rot i go long taun Betsemes long kantri Bokis Kontrak i kam long en, orait yupela i ken save gut, God bilong Israel i bin salim dispela samting nogut i kam long yumi. Tasol sapos karis i no i go olsem, bai yupela i ken save God i no bin salim dispela bikpela hevi long yumi. Nogat. Hevi i kamap nating tasol.”
10Ol manmeri i harim dispela tok na ol i bihainim. Ol i kisim tupela bulmakau meri na pasim karis long tupela. Na ol i kisim pikinini bilong dispela tupela bulmakau na putim insait long banis bulmakau.
11Na ol i kisim Bokis Kontrak na bokis i gat ol piksa gol bilong buk na rat, na putim antap long karis.
12Ol i putim pinis, orait tupela bulmakau i stat long wokabaut na tupela i bihainim stret rot i go long taun Betsemes. Na tupela i no abrusim dispela rot. Nogat tru. Tupela i wok long singaut na wokabaut i go. Na ol 5-pela king bilong Filistia i wokabaut bihainim karis i go inap long mak bilong Betsemes.
13Ol manmeri bilong Betsemes i wok long katim wit long ples daun. Na ol i lukluk i go long rot na ol i lukim Bokis Kontrak, na ol i amamas tru.
14Na tupela bulmakau i pulim karis i go kamap long gaden bilong Josua, wanpela man bilong Betsemes, na tupela i go sanap klostu long wanpela bikpela ston insait long gaden. Na ol Livai i kam kisim Bokis Kontrak bilong Bikpela wantaim dispela bokis i gat ol piksa ol i wokim long gol insait long en, na ol i putim antap long dispela bikpela ston. Orait ol manmeri i kisim ol plang bilong karis na brukim paiawut. Na ol i kilim tupela bulmakau meri na ofaim long Bikpela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na tu ol Betsemes i mekim ol arapela ofa long Bikpela long dispela de.
16Ol 5-pela king bilong Filistia i lukim ol i mekim ol dispela samting, na long dispela de tasol ol i go bek long Ekron.
17Ol Filistia i bin salim dispela 5-pela piksa bilong buk long Bikpela olsem ofa bilong pinisim asua bilong ol. Wanpela wanpela i makim ol taun bilong ol, em Asdot na Gasa na Askelon na Get na Ekron.
18Na tu ol i bin salim ol piksa bilong rat, wan wan i makim olgeta taun i gat strongpela banis, na ol liklik ples ol 5-pela king bilong Filistia i bosim. Na nau dispela bikpela ston ol i bin putim Bokis Kontrak long en, em i stap yet insait long gaden bilong Josua, dispela man bilong Betsemes. Na ston i olsem mak bilong ol samting i bin kamap long dispela ples.
1970 man bilong Betsemes i bin lukluk insait long Bokis Kontrak bilong Bikpela, olsem na Bikpela i kilim ol dispela man i dai. Olsem na ol 50,000 manmeri bilong dispela taun i ting long Bikpela i bagarapim ol, na ol i krai moa yet.

20Olsem na ol man bilong Betsemes i tok, “God, Bikpela i save belhat kwik long ol man i mekim samting em i bin tambuim. Sapos em i belhat long yumi, orait i no gat wanpela bilong yumi inap i stap gut. Olsem na yumi mas salim dispela Bokis God i stap long en, i go long narapela hap. Tasol bai yumi salim i go we?”
21Olsem na ol i salim ol man i go long ol manmeri bilong taun Kiriat Jearim na ol i tokim ol olsem, “Ol Filistia i bringim Bokis Kontrak bilong Bikpela i kam bek long ples bilong mipela. Olsem na mipela i laik yupela i kam daun na kisim.”