Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii àkpati kú Filisitininↄ bùsun ai mↄ swɛɛplaa,
2ben aↄ̃ sa'orinↄ kↄ̃n màsokɛrinↄ kàkↄ̃a aↄ̃ ń lá wà bè: Dian wé kɛ nà kↄ̃n Dii àkpatioee? À owe lán wé kɛ nà wà táo à gbɛ̀n.
3Ben aↄ̃ wèńla wà bè: Tó ée taa kↄ̃n Isarailinↄ tãa àkpatio, àton táo koriro. À à gba pↄ́ a taari yãnzi, é kɛ̃kↄ̃a, é yã kɛ̀ à tò èe ↄ goawaroo dↄ̃.
4Ben aↄ̃ ń lá wà bè: Bↄ́n wé à gba wà táo wa taari yãnzii? Aↄ̃ wèńla wà bè: À vura pi lán gbɛ̀nɛ bà mɛ̀n sↄↄro kↄ̃n ɛ̃ɛnↄ dↄ mɛ̀n sↄↄro a kínanↄ pari lɛ́n, zaakɛ gyã dↄ̃nkↄ̃ pì a le kↄ̃n a kínanↄ a píngi.
5À a gbɛ̀nɛnↄ taka pi kↄ̃n ɛ̃ɛ kɛ̀ aↄ̃ↄe wa bùsu yakaanↄ, à Isarailinↄ tãa kpe dao. Ke eé ↄ gowa kↄ̃n wa tãanↄ kↄ̃n wa bùsuo gwɛɛ?
6Bↄ́yãnzin á yezi à swãgbãaa kɛ lán Igipitinↄ kↄ̃n Firi'aunao kɛ̀ nàee? Kɛ̀ à wɛ́ɛ tã̀ḿma ai aↄ̃ Isarailinↄ gbàrɛ aↄ̃ tà, à yã e dↄaguroo?
7Tia sa à gá à zùgoro dufu kɛ, à mↄ́ kↄ̃n zù nɛ́dande mɛ̀n plaaa kɛ̀ wèe gbóngo dańnɛ zikiroonↄ. À góro pì dↄḿma, à ń nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ńzinↄ kɛ̃ḿma à táńyo ń kara guu.
8À Dii àkpati sɛ́ à da góro pì guu, à vura pↄ́ kɛ̀ ée kpãsãa a taari yãnzinↄ ká batan à diɛ àkpati pì saɛ, à zùnↄ da zɛ́n aↄ̃ gáo
9àgↄ̃ gwaa. Tó àkpati pì a bùsu zɛ́ sɛ̀ èe gaa Bɛsɛmɛsi kpa, ɛ̃ndɛ̃ àmbe à kisia bíta pì zĩ̀wa. Tó èe zɛ́ sɛ́ gwe kpa sↄ̃ro, wégↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ àmbe à ↄ tↄ̃̀waro, yã bé à sù lɛ.
10Ben aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ, aↄ̃ góro dↄ̀ zù nɛ́dande mɛ̀n plaaanↄa aↄ̃ ń nɛ́nↄ kà kara guu,
11ben aↄ̃ Dii àkpati dà góro pì guu kↄ̃n bata kɛ̀ vura ɛ̃ɛnↄ kↄ̃n gbɛ̀nɛ takanↄↄ kú à guuo.
12Ben zù pìnↄ zɛ́ sɛ̀ súusu aↄ̃ aɛ dↄ Bɛsɛmɛsi zɛ́a, aↄ̃ↄe gaa aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ, aↄ̃ↄe liɛ ↄplazi ke ↄzɛziro. Filisitininↄ kínanↄↄ tɛ́ ń kpɛɛ ai Bɛsɛmɛsi bùsu lɛ́zɛkiin.
13Bɛsɛmɛsideenↄↄ e pↄ́wɛɛ kɛkɛɛ guzurɛn. Kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sɛ̀ musu, aↄ̃ àkpati pì è, ben aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna kↄ̃n à enao.
14Kɛ̀ góro pì kà Bɛsɛmɛsi gbɛ̃ Yↄsua búgbɛa, ben à zɛ̀ gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ ke saɛ gwe. Ben Levinↄ Dii àkpati pì bↄ̀ kↄ̃n bata kɛ̀ vura pↄ́nↄↄ kú à guuo, aↄ̃ↄ kàɛ gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ pìa. Ben Bɛsɛmɛsideenↄ góro pì lí zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ yàka ũ, aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Diia kↄ̃n zù pìnↄ. Zĩ beeea aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũnↄ ò Diia kↄ̃n sa'opↄ pãndenↄ.
16Filisitininↄ kína gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ yã pì è, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà Ɛkɛrↄnu zĩ beee zĩ.
17Vura gbɛ̀nɛ kɛ̀ Filisitininↄↄ kpã̀sã Diinɛ ń taari yãnzinↄn yɛ̀: Asadↄdi pↄ́ mɛ̀n do, Gaza pↄ́ mɛ̀n do, Asakɛlↄni pↄ́ mɛ̀n do, Gata pↄ́ mɛ̀n do, Ɛkɛrↄnu pↄ́ mɛ̀n do.
18Vura ɛ̃ɛnↄↄ kuu dↄ Filisitini mɛɛwi pìnↄ pari lɛ́n, aↄ̃ kína gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ pↄ́ ũ. Aↄ̃ mɛɛwi bĩidee pìnↄ baade kↄ̃n a lakutunↄ. Gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ kɛ̀ wà Dii àkpati dìɛa Bɛsɛmɛsi gbɛ̃ Yↄsua búgbɛa pìn sèeda ũ ai kↄ̃n a gbã̀ao.
19Ben Dii Bɛsɛmɛside kenↄ dɛ̀dɛ, kɛ̀ aↄ̃ a àkpati guu gwà yãnzi. À ń dɛdɛ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akurimɛ, ben wà sósobi ↄ́ↄ dↄ̀, kɛ̀ Dii kaatɛ bíta kpàńzi yãnzi.

20Ben Bɛsɛmɛsideenↄ bè: Dé bé eé fↄ̃ à zɛ Dii Luda kɛ̀ kú adona pì aɛɛ? Wé àkpati pì kpãsã dénↄ kiia saa?
21Ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Kiriayarimudeenↄa aↄ̃ bè: Filisitininↄ sù kↄ̃n Dii àkpatio. À mↄ́ à sɛ́ à táo a kiia.