Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस पलिस्‍ती आन रागीम बाक्‍शो ७ महिना दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त।
2मिनु पलिस्‍तीपुकीम दागोन कली चढ़ेब नु लिंक्‍यु कोव़ब आन कली ब्रेश्‍शा, मेको आन कली “गो परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस कली मार पय? गो मेको आ बाक्‍तीकेम दोपा सोइक्‍तय? आंइ कली शेंदीकी” दे हिल्‍लो पामे बाक्‍त।
3मिनु मेकोपुकीम “गेपुकीम इस्राएली आन परमप्रभु आ कबल पशो सन्‍दोस लेश्‍शा सोइक्‍नीनी हना, मोशा मसोइक्‍तीन। परमप्रभु कली दोस आ पर्बम चढ़ेतीक नु सोइक्‍तीन। मिनु नोले गे सा‍नीनी। मिनु मेकोमी लेंशा इन कली श्‍येत मगेब” देंमा बाक्‍त।
4मिनु मेकोपुकीम “गो दोस आ पर्बम मार चढ़ेतीक सोइक्‍नीकी?” दे हिल्‍लो पामे बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम “५ ओटा सुन के कान नु ५ ओटा सुन के यिच, इन ५ जना ठेयब मुर खोदेंशो पा नु इन कली श्‍येत गे‍ब कान खोदेंशो पा सोइक्‍तीन। यहोसु १३:३
5गे इन कान खोदेंशो सुन के कान नु रागी कली खतम पोक्‍ब यिच खोदेंशो पा सुन के यिच सेलीन। मिनु इस्राएली आन परमप्रभु कली मान पने। मिनु मेकोमी इन कली, इन देवी देवता आन कली नु इन रागी कली श्‍येत गेचा प्रोंइबा कों?
6गे मारदे इजीप्‍त ङा मुर नु फाराओ खोदेंशो पा इन थुं खकटा सेल्‍नीनी? मेकोम आ सक्ति कोंइदा नोले मेकोपुकी मूर्ख दुम्‍शा इस्राएली आन कली लचा मगेमे ङा?” देंमा बाक्‍त। प्रस्‍थान ४:२१; प्रस्‍थान १२:३१
7मिनु “मुल गे नक बग्‍गी का सेलीन। मिनु गिक्‍शो नु गेनायो जुवा मलाप्‍शो बी निक्‍शी लतीन। मिनु मेको बी आस कली नारेशा, बग्‍गी कीपाइक्‍चा कली ठीक पने। मेको आस बाछा कली चहिं फ्राशा गोठम लतीन।
8मिनु परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस लाइश्‍शा, बग्‍गी तारी वोतीन। मिनु मेको इन दोस आ पर्बम चढ़ेशो सुन के थोव़की आइक्‍च सन्‍दोस काम कुर पा, मेको आ नेक्‍था वोतीन। मिनु मेको सोइक्‍तीन।
9मिनु मेको बग्‍गी कली कोव़शा बाक्‍कीन। मेको सन्‍दोस कुरशो बग्‍गी आ रागी, बेथ-शेमेश ग्‍येत्‍थ गे लत हना, परमप्रभुमी एको ठेयब श्‍येत दुम्‍पाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त, दे तुंइसीब। मो मदुम्‍त हना, एको श्‍येत मेकोमी मदुम्‍पाइश्‍शो बाक्‍माक्‍त। आंमा दुम्‍शो बाक्‍तेक्‍म, दे तुंइसीब” दें‍मा बाक्‍त।
10मिनु मेको मुरपुकीमी मो पामे बाक्‍त। मिनु गिक्‍शो बी निक्‍शी चाक्‍शा, बग्‍गीम नारेमे बाक्‍त। मेको आस बाछा चहिं गोठ उइ पाइश्‍शा, वोदमे बाक्‍त।
11मिनु परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस नु सुन के यिच नु सुन के कान बाक्‍शो आइक्‍च सन्‍दोस बग्‍गी तार वोदमे बाक्‍त।
12मिनु मेको बी एर ओंथ मपथु, गाक्‍ची ना ग्रीना ग्रीन इर बेथ-शेमेश ठेयब लां गे लसा बाक्‍त। मिनु पलिस्‍ती आन ठेयब मुरपुकी मेको बी आस नोले बेथ-शेमेश ङा सांद सम्‍म लमा बाक्‍त। यहोसु १५:१०
13मेना बेथ-शेमेश ङा मुरपुकी दिंमम चेरब रिक्‍ना रिक्‍न बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम इर गे कोव़ङमेनु, सन्‍दोस तशा ग्‍येरशा मेको आ नेक्‍था लमा बाक्‍त।
14मेको बग्‍गी बेथ-शेमेश ङा यहोसु आ रूम जाक्‍शा, नांइसे बाक्‍त। मेको आ नेक्‍था ठेयब फुल्‍लु का बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मेको बग्‍गी ख्रोइश्‍शा, मेको बी साइश्‍शा, परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़े‍मे बाक्‍त।
15मिनु लेवीपुकीम परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस नु मेको आ नेक्‍था बाक्‍शो सुन के थोव़क बाक्‍शो आइक्‍च सन्‍दोस शोल्‍शा, मेको ठेयब फुल्‍लु तारी वोदमे बाक्‍त। मिनु मेको नाक्‍त बेथ-शेमेश ङा मुरपुकीम परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेतीक नु अरु चढ़ेतीक चढ़े‍मे बाक्‍त।
16मिनु पलिस्‍ती आन ५ जना ठेयब मुरुमी मेको नेल्‍ल तशा, मेको नाक्‍तीन एक्रोन लेम्‍मा बाक्‍त।
17मिनु मेको पलिस्‍तीपुकीम मेको आन दोस आ पर्बम परमप्रभु यावे कली सोइश्‍शो सुन के कान मार कली बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, अश्‍दोद कली का, गाजा कली का, अश्‍कलोन कली का, गाथ कली का नु एक्रोन कली का बाक्‍मा बाक्‍त।
18मिनु सुन के यिच चहिं गारो हिरशो सहर आन कली नु आन हुकुम पाइब नु आन एर ओंथ ङा सहर आन कली का का बाक्‍माक्‍त। मिनु मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस कली लाइश्‍शा, ठेयब फुल्‍लु तारी वोदमे बाक्‍त। मेको फुल्‍लु मुल सम्‍म बेथ-शेमेश ङा यहोसु आ रूम सांकछी बाक्‍ब।

19मिनु परमप्रभु यावेमी बेथ-शेमेश ङा मुर आन दाते ङा ७० जना आन कली सदा बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकीम परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस आगा कोव़ङमे बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मोदेंशो पशो आ पर्बम मुरपुकी रोंका पामे बाक्‍त। गन्‍ती ४:२०; २सामुएल ६:६-७
20मिनु बेथ-शेमेश ङा मुरपुकीम “मेको परमप्रभु यावे, का ला परमप्रभु आ ङोंइती सु राप्‍ने चाप्‍बा ङा? मिनु आंइ बाक्‍तीके रे मुल मेको सु आ बाक्‍तीके लाइक्‍चा माल्‍बा?” देंमा बाक्‍त।
21मिनु मेकोपुकीम किरयथ-यारीम ङा मुर आन कली लोव़ कुरब सोइश्‍शा, मेको आन कली “पलिस्‍तीपुकीम परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस लेत्‍ताक्‍म। उइ यिशा, मेको इन बाक्‍तीकेम कुतीन” देंमा बाक्‍त। १इतिहास १३:६; भजन संग्रह ३२:३-६