Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera ãdji druad̶e siete jed̶eco eropanasid̶aa.
2Maʌ̃be Dagoʌ̃ sacerdoterãda, dau ẽsã unubadarã sid̶a ãbaa trʌ̃cuad̶aped̶a iwid̶isid̶aa: –¿Ãcõrẽ baurudera sãwã od̶i? Daia jarad̶adua sãwã waya idji b̶ad̶amaa diabued̶ida.–
3Ãdjirãba panusid̶aa: –Bãrãba israelerã Ãcõrẽ baurudera jẽda diabued̶ibʌrʌ ara jãwã diabuerãnadua. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽa ne diabued̶ida panʌa bãrãba idji baurude nama eropanana carea. Mãwãbʌrʌ bãrãba cawad̶ia cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽba bãrãra bio biẽ́ o b̶ʌda. Maʌ̃ awara cacua biacuad̶ia.–
4Pilisteorãba iwid̶isid̶aa: –Mãẽteara ¿cãrẽda idjía diabued̶i?– Ãdjirãba panusid̶aa: –Bãrã bororãra juesuma panʌ bẽrã nãwã od̶ida panʌa: oroda edad̶aped̶a bãrã cacuad̶e zarega odjacuad̶a quĩrãca juesuma od̶adua. Maʌ̃ awara dadji drua ãrĩ b̶ʌ churi quĩrãca juesuma od̶adua. Maʌ̃gʌra israelerã Ãcõrẽa diabued̶adua bãrãra, bãrã bororã sid̶a bia mĩga panʌ bẽrã. Mãwã bãrãba unubid̶ia idjida waya panʌda. Ãĩbẽrã idjia dadjirãra, dadji ãcõrẽ b̶eada, idjab̶a dadji ẽjũã sid̶a waa biẽ́ oẽ́sicada.
6¿Cãrẽ cãrẽã bãrãra egiptorã ãdji boro sid̶a so zarea panana quĩrãca so zarea panʌ? Ãcõrẽ baurudera jẽda diabued̶adua. Ãcõrẽba egiptorã bio cawa osid̶e ¿ãdjirãba israelerãra idu wãbisid̶aẽ́ca?
7Maʌ̃ bẽrã carreta djiwid̶ida obid̶adua. Idjab̶a paca warra bara panʌda umé edad̶adua. Maʌ̃ pacara wad̶i carreta erreb̶arid̶acada b̶ead̶ida panʌa. Ãdjira carretad̶aa jʌ̃ nũmʌnadua baribʌrʌ dji warrara ãdji ume idu wãbirãnadua; ãtebʌrʌ corrad̶e b̶ʌd̶adua.
8Maʌ̃be Ãcõrẽ baurudera carretad̶e cob̶ʌd̶adua. Maʌ̃ orrocawa dewara baurudeda cob̶ʌd̶adua. Maʌ̃ne ed̶a bãrãba oro ocuad̶ara b̶ʌd̶adua. Maʌ̃ra Ãcõrẽa diabued̶adua idji baurude eropanana carea. Maʌ̃bebʌrʌ pacaa carretara idu edebid̶adua.
9Baribʌrʌ naʌ̃gʌda quĩrãcuitad̶adua: pacaba carretara israelerã puru Bet-semed̶aa eded̶ibʌrʌ, wãrãda Ãcõrẽba dadjirãra biẽ́ erob̶asia. Mamaa eded̶aẽ́bʌrʌ dadjirãba cawad̶ia idjia dadjirãra jãwã oẽ́ b̶asida; ãtebʌrʌ ara jãwã biẽ́ panesid̶aa.–
10Ara maʌ̃da mãwã osid̶aa. Paca warra bara panʌda umé edad̶aped̶a carretad̶aa jʌ̃sid̶aa. Dji warrara corrad̶e b̶ʌsid̶aa.
11Maʌ̃be Ãcõrẽ baurudera carretad̶e cob̶ʌd̶aped̶a dewara baurudeda orrocawa b̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ne ed̶a churi oro ocuad̶ara, ãdji cacuad̶e zarega odjacuad̶a quĩrãca od̶a sid̶a b̶ʌsid̶aa.
12Paca quenabuesid̶ad̶e jipa Bet-semenaa b̶ia wãsid̶aa, ni maãrĩ bid̶a o ãyã wãnaẽ́ basía. Maʌ̃ne pilisteorã dji droma b̶eara caid̶u acʌd̶e wãsid̶aa ab̶a Bet-seme daucha.
13Maʌ̃ ewarid̶e israelerã Bet-semed̶ebemaba ãdji trigoda jewed̶ad̶e ewa duanasia. Maʌ̃ne cawaẽ́ne pacaba dji carretara Ãcõrẽ baurude bara erreb̶ari enebʌdada unusid̶aa. Maʌ̃ carea bio b̶ʌsrid̶asid̶aa.
14Dji carreta Bet-seme druad̶e jũẽsid̶e pacara nũpanesid̶aa ẽberã Josue abada ẽjũãne, mõgara waib̶ʌa cob̶ʌ caita. Mama levitarãba Ãcõrẽ baurudera, oro ocuad̶a bara b̶ʌ baurude sid̶a edad̶aped̶a maʌ̃ mõgara waib̶ʌa ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌsid̶aa. Maʌ̃ne ẽberãrãba carretara ẽgawed̶aped̶a tʌbʌda cajẽrãsid̶aa. Maʌ̃be pacara, dewara animarã sid̶a Ãcõrẽa babue diasid̶aa.
16Pilisteorã bororã juesuma panʌba maʌ̃da ununaped̶a Ecroʌ̃naa jẽda wãsid̶aa.
17Pilisteorãba ãdji cacuad̶e zarega odjacuad̶a quĩrãca orod̶eda od̶aped̶a Ãcõrẽ baurude eropanana carea Asdo puruba, Gaza puruba, Ascaloʌ̃ puruba, Gat puruba, Ecroʌ̃ puru bid̶a Ãcõrẽa ab̶a ab̶a diasid̶aa.
18Maʌ̃ awara pilisteorã boro juesuma panʌba dewara puru b̶eada ãdjirã jʌwaed̶a eropanasid̶aa. Puruza churi quĩrãca oro od̶ada ab̶a diasid̶aa. Ʌ̃cʌrʌ purura mõgaraba jũrã ca b̶easia idjab̶a ʌ̃cʌrʌ ara jãwã b̶easia. Maʌ̃ purura b̶easia pilisteo druad̶eba ab̶a mõgara waib̶ʌa cob̶ʌma. Maʌ̃ mõgarara wad̶ibid̶a Josue Bet-Semed̶ebema ẽjũãne b̶ʌa israelerãba Ãcõrẽ baurudera ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌped̶ad̶ama.
19Ãcõrẽba israelerã Bet-semed̶ebemara setenta quinibisia idji bauruded̶e ed̶a acʌped̶ad̶a carea. Maʌ̃ne purura bio jĩãsia Ãcõrẽba zocãrã quinibid̶a bẽrã.
20Maʌ̃ carea jarasid̶aa: –Ãcõrẽra jipa b̶ʌ bẽrã ¿caida idji quĩrãpita poya b̶ai? Naʌ̃ baurudera ãyã diabued̶ida panʌa baribʌrʌ ¿cairãmaa diabued̶i?–

21Maʌ̃ carea Quiriat-jeariʌ̃ purud̶aa ʌ̃cʌrʌ diabuesid̶aa nãwã jarad̶amãrẽã: –Pilisteorãba Ãcõrẽ baurudera waya jẽda diabuesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã jʌrʌd̶e zed̶adua.–