Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypita cuticur quimsa junajta David llapan yan'guincunawan chayaran Siclag marcaman. Chayananpäga Amalec runacuna Neguevman yaycusha caran. Siclag marcatapis ushasha caran, rupachisha caran.
2Ichanga pitapis mana wañuchishachu caran. Apacusha caran warmicunata, wamrancunata, runacunatapis.
3Llapan yan'guincunawan marcaman David chayar tariran ushajpaj rupasha caycajta. Prësu apacusha caran warmincunata, wamrancunata ollguta warmitapis.
4Chaura llapan wagayman churacaran. Fiyupa wagaran callpanpis ushacashancama.
5Davidpa ishcan warmincunatapis prësu apacusha caran: Jezreelpita caj Ahinoamta, Carmelpita caj biyüda Abigailtapis.
6Chaura Davidga fiyupa yarpachacuycaran. Yan'guincunaga fiyupa rabyasha caycaran wamrancunata apacushanpita. Chaymi Davidta sajmayta munaycaran. Davidmi ichanga Tayta Diosman yäracuran.
7Chaymi Ahimelecpa wamran cüra Abiatarta niran: «Efodta apapämay.» Davidman efodta Abiatar apapaycuptin
8Tayta Diosta tapucuran: «¿Suwacunata allipächu gatishaj? ¿Gatir taripashächu?» nir. Chaura Tayta Dios niran: «Ayway guepanta. Taripaycur prësu apashancunatapis cutichimunquipämi» nir.
9Chaura Davidga jinan öra sojta pachac (600) runacunawan aywar chayaran Besor ragraman. Chaychöna quëdaran
10ishcay pachac (200) runacuna shongun ushaptin. Ragrata mana chimparannachu. Chaura Davidga chuscu pachacllawanna (400) gatir aywaran.
11Aywaycashanchömi tariran Egipto nasyunpita juc runa jitaraycajta. Chay runata David cajman apaycurmi tantata gararan. Y yacuta upuchiran.
12Gararan ïgus tantata, ishcay sarta chaquisha übasta. Micucurcuptin Egipto runapaga callpan yurircuran. Quimsa junajna micönilla cacusha caran. Yacutapis mana upushachu caran.
13Chaura David tapuran: «¿Pitaj patrunniqui? ¿Maypitataj shamushcanqui?» nir. Egipto runana niran: «Nogaga cä Egiptupitami. Amalec runami uywaycämasha. Gueshyacäcuptëmi cachaycamasha. Chayga quimsa junajnami.
14Aywaräcuna Ceret nasyunpa sur caj-läninpa, Judá partipa, Caleb partipa ima-aycatapis asaltaj. Siclagchöga wasincunatapis rupaycärachishcäcuna.»
15Chaura Davidga tapuran «¿Pushamanquimanchu chay asaltanticunaman?» nir. Chaura Egipto runa niran: «Tayta Diospa jutincho juray. Mana wañuchimänayqui captenga patrunnëman mana entregamänayqui captenga pushashayquimi.»
16Chaypitaga pusharan asaltanticuna caycashanman. Paycunaga intëruman mashtacasha carcaycänaj. Ima-aycatapis suwacushanpita fistata rurar, micur upyar cushisha carcaycänaj. Suwacusha caran Filistea nasyunpita Judäpitapis.
17Davidga suldäruncunawan yaycuycärir tutapita tardicama wañuchiran. Chuscu pachac (400) mösucunalla camëllunta muntacarcärir gueshpiycuran.
18Amalec runacuna suwashanta Davidga llapanta cutichicuran. Ishcan warmincunatapis shuntaran.

19Ima-aycantapis ushajpaj tariran. Ni imanpis mana pishiranchu. Wamra ni rucu jucpis mana pishiranchu. Davidga llapannintami ushajpaj shuntaran.
20Jananmanpis Amalec runacunata guechuran llapan uywacunata uyshacunata, wäcacunata. Chaura cutichir gatejcunaga niran: «Cay uywacunaga David gänashanmi.»
21David cutiptenga ishcay pachac (200) quëdajcuna tariparan. Paycunaga uticasha caywanmi quëdaran Besor yacu aywajllacho. David chayar paycunata saludaran.
22Davidpa waquin yan'guincunaga caran fiyu runacuna. Paycuna niran: «Mana aywajcunataga ama imatapis raquipäshunchu guechumushanchïta. Warmincunatawan wamrancunallata cutiycärachishun. Nircur paycunaga aywacuchun.»
23Davidmi ichanga niran: «Amïgücuna, ama chayta yarpaychu. Llapantapis Tayta Diosmi tarichimashcanchi. Paymi quiquinchïcunatapis salbamashcanchi. Suwacunata taripänanchïpäpis camacächisha.
24Gamcuna nishayquega manami bälinchu. Raquipänacuychöga iwalmi chasquin guepita täpaycar quëdajwan pillyaman aywajpis.»
25(Chay junajpita-pachami canancama Israel runacunaga iwal raquipänacun.)
26Siclagman chayaycur guechushancunata Davidga apachiran Judächo caycaj rejsinacushan auquincunaman. Guechushanta apachir willachiran: «Ichicllatapis yawarcäriy-llapa. Tayta Diosninchïpa contrancunatami guechushcä» nir.
27Chaynömi apachiran Betelman, Neguevcho caycaj Ramotman, Jatirman,
28Aroerman, Sifmotman, Estemoaman,
29Racalman, Jerameelcho caj siudäcunaman, Queni runacunaman;
30Hormaman, Corasanman, Atacman;
31Hebronman. Yan'guincunawan unay chayashan marcacunamanga llapanman apachiran.