Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ihatoina ai David na ena orea taudia ida Siklag ai e kau, e diba, Amalek taudia ese diho kahana tanodia bona Siklag danu vada e tuari henidia. Siklag na vada e hadarerea, vada e doua,
2bona hahine bona hanua taudia iboudiai, kikina-badana, vada e abidia mauri. Ta asie alaia, to iboudiai e hakaudia lao, edia dala ela.
3Taunabunai, David mai ena orea taudia ida hanua ai e kau negana ai, e itaia, lahi ese vada e araia, bona adavadia bona natudia, mamaruanedia bona hahinedia, vada e abidia mauri.
4Bena David mai bamona ida e tai lolololo, ela bona edia goada vada e ore, asi goadadia ma bae tai.
5David adavana raruosi danu vada e abidia mauri: Ahinoama, Iesrele hahinena, bona Abigail, Karamele tauna Nabala vabuna.
6David lalona na e hisihisi bada; badina be ena orea taudia ese nadi amo ihodona e herevalaia. Badina be iboudiai na lalodia e dika. natudia mamaruanedia bona hahinedia daidiai. A David na e haheauka, Iehova, ena Dirava, enai goada e abia.
7Bena David ese hahelaḡa tauna Abiatara, Ahimelek natuna, e hamaoroa, eto, Hahedoki helaḡana na dekegu a mailaia. Taunabunai, Abiatara ese hahedoki helaḡana na David dekena e mailaia.
8Bena David ese Iehova e nanadaia, eto, Una orea na baina ḡavadia a? Baina lasidia tao a? Ia ese e haere henia, eto, A ḡavadia; badina be momokani bo lasidia taomu, bona abi-maun taudia ba hamauridia.
9Taunabunai David na e tore isi, bamona sinahu tauratoiosi danu ia ida, ela, Besoro sinavaina ai e kau, haida unuseni ai e rakatanidia.
10A David na e ḡava, ia bona tatau sinahu hani; sinahu rua e noho, badina be taudia e manori, asi goadadia Besoro sinavaina bae hanaia.
11Aigupto tauna ta e davaria, tano paka ai, bena David dekena e hakaua lao. Flaoa e henia, bena e ania; inuinu ranuna danu e henia.
12Suke huahuana manena taina e henia, bona vine huahuadia kakorodia tako rua. E aniani vaitani, bena lalona e mauri lou; badina be dina toi hanuaboi toi ia na se aniani bona se inuinu.
13David ese e nanadaia. eto, Oi na daika ena orea tauna? Bona ede amo oma? Ia eto, Lau na eregabe ta Aigupto amo Amalek tauna ta ena hesiai tauna. Dina toi vada ela, e goreregu, bena biagugu ese e rakatanigu.
14Ai na Kerete taudia edia tano diho kahana, bona Iuda tanona, bona Kaleb ena tano diho kahana, a tuari henidia; bena Siklag na lahi amo a doua.
15David eto, Ba hakaugu lao una orea enai, ani? Hari tau eto, Dirava ladana ai ba gwau henigu hamata, basio alagu mase, bona biagugu imana ai basio atogu, bena baina hakaumu lao una orea enai.
16E hakaua lao, bena e itadia, idia na tano idoinai e taruhaia evaeva, e anianiva, e inuinuva, e mavaruva, kohu bada-herea Filistia taudiaedia tano ai bona Iuda tanona ai vada e dadi daidiai.
17Dina e diho ai, David ese e ala-ala henidia, ela bona daba, ela bona dina ma e diho. Tauta se roho mauri, aeregabe taudia sinahu hani mo kamelo ai e gui, e heau.
18Amalek taudia ese e abi ḡaudia iboudiai na David ese ma e abi lou. David ese danu adavana raruosi e hamauridia.

19Ḡau ta se boio, maraḡina eiava badana, eiava natudia mamaruanedia eiava hahinedia, eiava e dadi kohudia, eiava e abi ḡaudia ta. David ese idoinai e loulaia.
20David ese danu mamoe seridia bona boromakau seridia iboudiai e abidia mauri; bena orea taudia ese ia vairanai e luludia lao, eto, Ini na David ena dadidadi ḡaudia.
21Bena David na hari tatau sinahu-rua, tau-manori dainai David murinaiasie raka bena Besoro sinavaina badibadinai e rakatanidia taudia, na dekediai e kau. Idia na e raka lasi, David bona ena orea taudia ida bae hedavari totona. Bena David ese e raka henidia kahi, e hanamodia.
22Bena David ida ela oreana lalona amo, kara dika bona lalo-hadai dikadia taudia iboudiai eto, Idia na ita ida asitala dainai ta abi lou kohudia na taidia basita henidia, a idia ta ta adavadia bona natudia bae hakaudia, baela.
23A David eto, Tadikakagu e, Iehova ese vada e henida ḡaudia na unu basio karalai toma; ia ese vada e hamaurida, bona e tuari henida oreana na imada ai vada e atodia.
24Daika ese baine kamonai henimui, ina kara ai. Badina be tuari ela tauna ahuna bona kohu badibadinai e nohova tauna ahuna bae heḡereḡere; ahudia na bae tamona.
25Una dina amo ema bona hari dina ai, ia ese Israel taudia taravadia unu e atu toma, bona unu e hahemaoro henidia toma.
26David na Siklag ai e kau, bena e abi kohudia kahana na turana Iuda tau-badadia dekediai e siaia, eto, Harihari ḡauna binai, Iehova inaina edia amo a dadi ḡaudia.
27Dekediai e siaia taudia bini: Betele taudia, Ramoto diho kahana taudia, latiri taudia,
28Aroere taudia, Sifimoto taudia, Estemoa taudia,
29bona Rakala taudia, bona Ierahamele hanuadia taudia, bona Kene hanuadia taudia,
30bona Horoma taudia, bona Borasana taudia, bona Ataka taudia,
31bona Heberon taudia. Unu gabu iboudiai na David mai bamona ida vada e loa evaeva henidia gabudia.