Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Samueloskero

1. Samueloskero 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pro trito džives o David avľa peskere muršenca andro Ciklag. Ale sar ode na sas angloda, o Amaleka gele pro mariben andro Negev a o foros Ciklag domarde the labarde avri.
2Zaile odarik savore džuvľen the savoren, save ode sas, le ciknederestar dži ko phureder, ale ňikas lendar na murdarde. Ča džanas dureder a lenas len het peha.
3Sar avľa o David peskere muršenca ko foros, dikhľa, hoj hino avrilabardo a hoj o Amaleka ľigende het lengere romňen, čhaven the čhajen.
4O David the o murša, save leha sas, chudle zorales te rovel a rovenas, medik na ačhile bi e zor.
5Zaile the le Davidoskere soduje romňijen: La Achinoama andral o Jezreel the la Abigajil andral o Karmel, e romňi pal o Nabal.
6O David pes prekal ada dochudľa andre bari bibach, bo leskere murša vakerenas pal oda, hoj les kamen te murdaren le barenca. Dojekheske lendar sas pharo andro jilo pal peskere čhave the čhaja, ale o David arakhľa zor andro RAJ, peskero Del.
7O David phenďa le rašaske le Ebjataroske, le Achimelechoskere čhaske: “Dža, an mange o efodos!” Avke oda o Ebjatar leske anďa
8a o David phučľa le RAJESTAR: “Majinav te džal pal kala živaňa? Dochudava len?” “He, dža pal lende,” o RAJ odphenďa. “Čačes len dochudeha a aneha pale savoren, saven zaile.”
9Avke o David geľa het šov šel (600) muršenca, save leha džanas. Sar dogele paš o paňi Besor, varesave lendar ode zaačhile.
10O David džalas dureder pal o Amaleka ča štar šel (400) muršenca a duj šel murša ode ačhile, bo na birinenas te džal dureder prekal o paňi Besor.
11Pre maľa arakhle varesave Egipťanos a ande les ko David. Dine les maro, paňi,
12kotor bokeľi le figendar the duj konarica šuke hrozni. Sar chaľa, takoj avľa ke peste, bo imar trin džives the trin rača ňič na chaľa aňi na piľa.
13O David lestar phučľa: “Ko hin tiro raj? Khatar sal?” Ov leske odphenďa: “Som služobňikos andral o Egipt, o sluhas jekhe Amalekoske. Sar anglo trin dživesa nasvaľiľom, miro raj man omukľa.
14Džahas pro maribena andre phuv le Kereťanengeri pro juhos andre Judsko the andre phuv le Kaleboskeri a zlabarďam avri o foros Ciklag.”
15“Ľigenďalas man ke ola slugaďa?” phučľa lestar o David. Ov leske odphenďa: “Le vera pro Del, hoj man na murdareha a na deha man andro vasta mire rajeske. Paľis tut ke odi partija ľidžava.”
16Avke ov ľigenďa les ode. Sar avle ode, o Amaleka sas rozčhide všadzik. Chanas, pijenas a mulatinenas vaš ole but veci, so peske zaile andral e Filišťiniko the Judsko phuv.
17Tosarastar o David džalas pre lende a murdarkerelas len dži rači pro dujto džives. Ňiko lendar na denašľa, ča štar šel (400) terne murša, save bešle pro ťavi a denašle het.
18O David zachraňinďa savore veci, peskere duje romňijen the manušen, save o Amaleka zaile.

19Ňiko lendar na chibaľinelas; aňi o cikne aňi o bare, o čhave abo o čhaja. O David dochudľa pale savore veci, so lenge o Amaleka zaile,
20the savore bakren the gurumňen. A ola, save tradenas o stados anglal leste, phenenas: “Kada sa hin le Davidoskero!”
21Paľis o David avľa ke ola duj šel (200) murša, save na birinenas leha dureder te džal a saven mukľa paš o paňi Besor. On gele ko David the ke leskere murša, hoj pes te arakhen leha. Sar o David avľa pašeder ke lende, phenďa: “Smirom tumenge!”
22Ale savore nalačhe the nagoďaver murša, save džanas le Davidoha, phende: “Ola, save na avle amenca, na chudena ňič olestar, so peske zaiľam. Ale dojekh chudela pale ča peskera romňa the peskere čhaven. Mi len peske len a mi džan het!”
23Ale o David phenďa: “Phralale mire, ma keren avke oleha, so amenge o RAJ diňa. Ov amen zachraňinďa a diňa amenge andro vasta le živaňen, save pre amende avle.
24Ko kamel oda te šunel? Bo o kotor, so chudela oda, savo džalas andro mariben, chudela the oda, savo ačhiľa te merkinel pro veci. Savore jekhetane chudena.”
25Akorestar oda avke the kerenas. O David kerďa olestar zakonos, so pes doľikerel andro Izrael dži adadžives.
26Sar avľa o David andro Ciklag, bičhaďa olestar, so peske zaile, le Judske vodcenge, so sas leskere prijaťeľa. Diňa lenge te phenel: “Bičhavav tumenge o daros olestar, so peske zaiľam le RAJESKERE ňeprijaťeľendar.”
27Diňa oda olenge, save bešen andro fori Betel, Ramot-Negev, Jattir,
28Aroer, Sifmot, Eštemoa
29the Rachal; diňa the olenge andre fori le Jerachmeelengere the le Kenitengere
30a the olenge, save bešenas andro fori Chorma, Bor-Ašan, Atach
31the Hebron. O David oda bičhaďa pre savore thana, kaj džalas peskere muršenca.