Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ihatoina dekenai Davida mai ena orea taudia danu be Sikilaga dekenai idia ginidae. Idia itaia, Sikilaga hanua be ia dika vadaeni. Badina Davida be Pilistia tuari taudia danu ia noho neganai, Amaleka taudia ese Iuda ena Negebe bona Sikilaga idia tuari henia. Idia ese Sikilaga idia halusia, bona idia gabua ore.
2Bona Amaleka taudia ese Sikilaga dekenai noho taudia ibounai, bona hahine ibounai, buruka bona buruka lasi, idia abia mauri. Idia ta idia alaia lasi, to ibounai idia hakaua lao, edia dala dekenai idia lao.
3Momokani, Davida, mai ena tuari taudia be Sikilaga dekenai idia ginidae neganai, idia itaia, lahi ese ia gabua ore. Ma idia davaria danu, Amaleka taudia ese Davida bona Davida ena tuari taudia edia adavadia bona natudia ibounai idia abidia lao vadaeni.
4Vadaeni Davida mai ena tuari taudia idia tai bada herea, ela bona edia goada ia ore, idia goada lasi ma do idia tai.
5Davida ena adavana ruaosi danu be Amaleka taudia idia abia mauri, Ahinoama, Ieserele hahine, bona Abigaila, Karamele tauna Nabala ena vabu.
6Davida ena lalona be ia hisihisi bada, badina be iena tuari taudia ese nadi dekenai ia do idia hodoa mase totona idia herevalaia. Badina idia ibounai edia lalona be dika, edia natudia memero bona kekeni dainai. To Davida ese Lohiabada dekena amo goada ia davaria, iena Dirava dekenai ia abidadama henia dainai.
7Vadaeni Davida ese hahelagaia tauna Abiatara, Ahimeleka ena natuna, ia hamaoroa, ia gwau, “Epodi dabua helagana be lau dekenai do oi mailaia.” Unai dainai Abiatara ese epodi be Davida dekenai ia mailaia.
8Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Unai Amaleka taudia do lau lulua, a? Lau ese idia lau davaria diba, a?” Lohiabada ese ia haere, ia gwau, “Do oi luludia, bona idia do umui davaria, bona idia abia mauri taudia be do oi hamauria.”
9Vadaeni Davida be ia toreisi, iena tuari taudia 600 be ia danu idia lao, bona Besoro Sinavai dekenai idia ginidae neganai, iena taudia haida unuseni idia noho.
10To Davida be ma Amaleka taudia ia luludia lao, mai ena tuari taudia 400 danu. Tuari taudia 200 be Besoro Sinavai idia noho, badina idia manoka, idia goada lasi sinavai do idia hanaia.
11Davida ena taudia ese Aigupito tauna ta be uda tano dekenai idia davaria, bona Davida dekenai idia hakaua lao. Paraoa idia henia, ia ania, inua ranu danu idia henia.
12Fig huahua, idia kaukau vadaeni gaudia idia henia, bona vain huahua, idia kaukau vadaeni gaudia danu idia henia. Ia aniani vadaeni, bona ia goada lou, badina be dina toi bona hanuaboi toi ia aniani lasi bona ranu ia inua lasi.
13Davida ese unai tau ia nanadaia, ia gwau, “Oi be daika ena hesiai tauna, bona edeseni oi mai?” Ia haere, ia gwau, “Lau be Aigupito tauna, Amaleka tauna ta ena hesiai tauna. Dina toi ia lao vadaeni gorere lau davaria, bona egu biaguna ese lau ia rakatania.
14Ai be Kerete taudia edia tano Negebe kahanai, Iuda kahanai, bona Kaleba ena Negebe kahanai ai tuari henia. Sikilaga danu be lahi dekenai ai gabua.”
15Davida ia gwau, “Unai Amaleka taudia dekenai lau do oi hakaua diba, a?” Aigupito tauna ia gwau, “Lau karaia diba, to oi ese guna Dirava ena ladana dekenai do oi gwauhamata, oi ese lau do oi alaia lasi, bona lauegu biaguna dekenai lau do oi henia lou lasi.”
16Vadaeni Aigupito tauna ese Davida ia hakaua lao, bona Amaleka taudia idia davaria. Amaleka taudia be tano gabu idauidau ibounai idia raka kava noho, idia aniani, idia inuinu, bona idia mavaru noho, kohu bada herea be Pilistia bona Iuda taudia edia tano dekena amo idia dadia dainai.
17Dina ia diho neganai, Davida ese Amaleka taudia ia alaia mase, ela bona dabai, ela bona dina ma ia diho. Tau ta ia heau mauri lasi. To uhau taudia 400 sibona be kamelo edia latanai idia guia, idia heau mauri.
18Amaleka taudia ese idia abia gaudia ibounai be Davida ese ma ia abia lou. Davida ese danu iena adavana ruaosi ia hamauria.

19Gau ta ia boio lasi, maragina o badana, o natuna mero, o natuna kekeni, o idia dadia kohu ta, Amaleka taudia ese idia abia gaudia ibounai be Davida ese ia abia lou.
20Ia ese danu edia mamoe bona boromakau ibounai ia abia lou, bona iena orea taudia ese idia edia vairanai, unai ubua gaudia idia hakaudia lao, idia gwau, “Inai be Davida ese ia dadia vadaeni gaudia.”
21Unai neganai Davida bona iena orea taudia idia lou lao Besoro Sinavai dekenai, iena tau 200, idia manoka dainai sinavai badinai ia rakatanidia taudia idia davaria. Inai taudia be Davida bona iena orea hedavari totona idia mai. Davida ese idia dekenai ia raka, ia hanamodia.
22Vadaeni Davida danu idia lao kara dika bona laloa dika taudia haida ese idia maumau, idia gwau, “Idia be ita danu idia lao lasi, ita abia kohu sisina do ita henidia lasi. To idia ese edia adavadia bona natudia sibona do idia abia, bona do idia hakaudia lao.”
23To Davida ia gwau, “Egu tadikakana e, Lohiabada ese ita dekenai ia henia gaudia dekenai inai bamona do ita karaia lasi. Ia ese ita ia naria, bona Amaleka taudia dekena amo kwalimu ita dekenai ia henia.
24Daika ese emui hereva do idia kamonai henia? Tau ta lasi, ani? Ita ese tuari dekenai ita abia kohu do ita haria neganai, tuari dekenai lao taudia bona kohu naria taudia edia ahuna be tamona.”
25Davida ese unai taravatu ia atoa, bona ia gini, Israela ena taravatu ta, unai dinadia ia mai bona hari.
26Davida be Sikilaga dekenai ia ginidae, vadaeni ia abia kohu ena kahana be iena turana, Iuda tau badadia dekenai ia siaia, ia gwau, “Inai be harihari gauna umui dekenai, badina ai ese Lohiabada dekenai idia tuari henia taudia ai tuari henidia neganai, edia kohu momo ai abia.”
27Idia dekenai inai harihari gaudia ia henidia taudia edia hanua be inai: Betele, Ramoto, Iuda ena Negebe kahanai, Iatiri,
28Aroere, Sipimoto, Esitemoa,
29Rakala, Ierahamele bona Keni taudia edia hanua.
30Bona Horoma, Borasana, Ataka,
31bona Heberona. Davida ese ia bona iena orea taudia idia loaloa gabudia ibounai dekenai inai harihari gaudia ia siaia.