Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau haida ese Davida idia hamaoroa, idia gwau, “Kamonai, Pilistia taudia ese Keila hanua idia tuari henia noho, bona Keila idia utua bona haboua vadaeni uiti, be Pilistia taudia idia henaoa noho.”
2Unai dainai Davida ese Lohiabada ia nanadaia, ia gwau, “Do lau lao, unai Pilistia taudia do lau tuari henia, o lasi?” Lohiabada ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lao, Pilistia taudia do oi tuari henia, bona Keila hanua do oi hamauria.”
3To Davida ena orea taudia ese Davida idia hamaoroa, idia gwau, “Ai iniseni Iuda dekenai ai noho, be mai aiemai gari danu. To bema Keila dekenai ai lao, Pilista taudia do ai tuari henia neganai, ai be do ai gari bada herea!”
4Vadaeni Davida ese Lohiabada ma ia nanadaia lou, bona Lohiabada ese ma ia haere, ia gwau, “Oi toreisi, Keila dekenai oi lao, badina lau ese Pilistia taudia oiemu siahu henunai do lau atodia.”
5Unai dainai Davida bona iena orea taudia danu be Keila dekenai idia lao, Pilistia taudia idia tuari henia. Idia ese Pilistia taudia momo idia alaia mase, bona edia boromakau idia henaoa. Vadaeni Davida ese Keila taudia ia hamauria.
6Abiatara Ahimeleka be Davida dekenai ia heau, bona Keila dekenai ia lao neganai, ia ese epodi dabua helaga danu ia abia lao.
7Unai neganai tau haida ese Saulo idia hamaoroa Davida be Keila hanua dekenai ia noho. Vadaeni Saulo ia gwau, “Dirava ese egu siahu henunai Davida ia atoa vadaeni, badina be hanua ta mai ena magu, bona mai magu ena iduara lalonai ia raka vareai vadaeni, bona ia sibona ia koua, tarapu bamona.”
8Vadaeni Saulo ese iena tuari taudia ibounai ia boiria, tuari totona do idia lao, Davida mai ena orea taudia danu Keila hanua dekenai do idia koua hagegea totona.
9Davida be ia diba Saulo ese ia do ia hadikaia dalana ia karaia noho. Vadaeni ia ese Abiatara ia hamaoroa, ia gwau, “Epodi, dabua helagana do oi mailaia.”
10Vadaeni Davida ia gwau, “Lohiabada e, Israela ena Dirava e, lau be oiemu hesiai tauna, lau diba momokani Saulo ese Keila hanua dekenai do ia mai, do ia hadikaia ore totona, lau dainai.
11Keila hanua taudia ese lau do idia dogoatao, Saulo dekenai lau do idia henia, o lasi? Saulo be momokani do ia mai, lau ese sivarai lau kamonai hegeregerena, o lasi? Lohiabada e, Israela ena Dirava e, oi dekenai lau noinoi inai. Lau inai, oiemu hesiai tauna, mani lau dekenai do oi haere!” Lohiabada ia gwau, “Saulo be do ia mai.”
12Davida ese Dirava ma ia nanadaia, ia gwau, “Keila taudia ese lau bona egu orea taudia Saulo ena imana dekenai ai do idia atoa, o lasi?” Lohiabadama ia gwau, “Idia ese Saulo ena imana dekenai umui do idia atoa.”
13Unai dainai Davida mai ena orea taudia 600 bamona danu idia toreisi, Keila idia rakatania, gabu idauidau dekenai idia loaloa. Tau haida ese Saulo idia hamaoroa Davida be Keila dekena amo ia heau mauri vadaeni. Unai dainai Saulo be Keila dekenai ia lao lasi.
14To Davida be taunimanima idia noho lasi ororo tano dekenai ia noho, Sipi kahirakahira. Saulo ese dina ibounai Davida ia tahua, to Dirava ese Saulo ena imana dekenai Davida ia atoa lasi.
15Saulo ia ura Davida do ia alaia mase momokani, bona unai dainai Davida ese Saulo ia gari henia. Davida be Horese dekenai ia noho, Sipi ena tano kaukau dekenai.
16Unai neganai Saulo ena natuna Ionatana ia toreisi, Davida dekenai ia lao, Horese dekenai, ia ese Davida ena abidadama Dirava dekenai do ia hagoadaia totona.
17Ionatana ese Davida ia hamaoroa, ia gwau, “Do oi gari lasi, badina lauegu tamana Saulo ese oi do ia hadikaia diba lasi. Ia diba vadaeni oi be Israela ena king do oi lao, bona ia diba danu lau ese oiemu iharuana do lau lao.”
18Bona idia ruaosi be Lohiabada ena vairanai, ta ta dekenai idia gwauhamata, do idia turana nega ibounai. Inai murinai Davida be Horese dekenai ia noho, bona Ionatana be iena ruma dekenai ia lao.

19Unai neganai Sipi taudia haida be Saulo dekenai idia lao, Gibea dekenai, idia gwau, “Davida be aiemai huanai ia hunia noho Horese dekenai, Hakila ena ororo ena latanai, Iesimono ena diho kahana dekenai.
20King Saulo e, ai diba oi ura inai tau do oi dogoatao. Unai dainai oi mai, ia do oi abia. Ai ese oiemu imana dekenai do ai henia.”
21Saulo ia gwau, “Umui ese kara namona umui karaia, bona umui ese lau umui durua vadaeni. Unai dainai Lohiabada ese umui do ia hanamoa,
22to taunimanima idia gwau, Davida be koikoi diba momo tauna, bona ia ese umui ia koia diba. Unai dainai lau ura umui giroa lou, ia hunia noho gabuna do umui tahua namonamo, bona unai gabu ia itaia momokani tauna ena ladana do umui davaria.
23Davida ena hunia gabudia ibounai do umui davaria momokani neganai, lau dekenai do umui mai haraga, bona lau dekenai hadibaia. Unai neganai lau be umui danu do ita lao. Bona bema ia be unai tano dekenai ia noho, lau ese ia do lau tahua, Iuda ena bese ibounai edia huana dekenai, ela bona lau davaria momokani.”
24Vadaeni Sipi taudia ese Saulo idia rakatania, bona iena vairana dekenai Sipi tano dekenai idia lao. Unai neganai Davida bona iena orea taudia be Maono tano kaukau dekenai, Arabaha tano dekenai, Iesimono ena diho kahana dekenai.
25Saulo, mai ena orea taudia danu ese Davida tahua totona idia lao. Tau haida ese Davida idia hamaoroa, vadaeni ia be nadi badadia edia ororo gabuna dekenai, Maono tano kaukau dekenai ia lao. Saulo ese inai sivarai ia kamonai, vadaeni ia be Davida ena murinai ia lao, Maono tano kaukau dekenai.
26Saulo, mai ena orea taudia danu be ororo ena kahana dekenai idia raka, bona Davida mai ena orea taudia danu be unai ororo ena kahana dekenai ma idia raka. Davida be ia raka haraga, Saulo dekena amo do ia heau mauri totona.
27Unai neganai hereva gwauraia tauna ta be Saulo dekenai ia ginidae, ia gwau, “Oi mai haraga, badina be Pilistia taudia ese iseda tano idia tuari henia noho!”
28Vadaeni Saulo ese unai hereva dainai Davida ia rakatania, ia lao, Pilistia taudia ia tuari henia. Unai dainai, unai gabu ena ladana idia atoa, “Heau Mauri Ena Nadi.”
29Davida be unai gabu dekena amo ia raka lao ela bona Ene Gedi ena ororo gabudia. Unuseni ia hunia noho.