Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gisuginlan nila si David, “Tan-awa, nakig-away ang mga Filistihanon batok sa Keila ug gitulis ang giukanan.”
2Busa nag-ampo si David aron sa pagpakitabang kang Yahweh ug nangutana kaniya, “Moadto ba ako ug mosulong niining mga Filistahanon?” Miingon si Yahweh kang David, “Lakaw ug sulonga ang mga Filistihanon ug luwasa ang Keila.”
3Miingon ang mga tawo ni David kaniya, “Tan-awa, nangahadlok kita dinhi sa Juda. Unsa pa kaha kung mangadto kita sa Keila nga makigbatok sa kasundalohan sa mga Filistihanon?”
4Busa nag-ampo pag-usab si David sa pagpakitabang kang Yahweh. Mitubag si Yahweh kaniya, “Barog, lugsong ngadto sa Keila. Kay padaugon ko kamo batok sa mga Filistihanon.”
5Si David ug ang iyang mga tawo miadto sa Keila ug nakig-away sa mga Filistihanon. Giilog nila ang ilang mga baka ug gipamatay sila uban ang dakong kamatay. Busa giluwas ni David ang lumulopyo sa Keila.
6Sa pagkalagiw ni Abiatar nga anak nga lalaki ni Ahimelek kang David sa Keila, milugsong siya dala ang ephod.
7May nakabalita kang Saul nga si David atua sa Keila. Miingon si Saul, “Gitugyan na gayod siya sa Dios sa akong kamot. Kay nakulong siya tungod sa pagsulod niya sa siyudad nga adunay mga ganghaan ug mga trangka.”
8Gipatawag ni Saul ang tibuok niyang mga sakop alang sa pagpakiggubat, aron sa paglugsong ngadto sa Keila, aron palibotan si David ug ang iyang mga tawo.
9Nasayran ni David nga naglaraw ug daotan si Saul batok kaniya. Giingnan niya si Abiatar ang pari, “Dad-a nganhi ang ephod.”
10Unya miingon si David, “O Yahweh, ang Dios sa Israel, sa pagkatinuod ang imong sulugoon nakadungog nga si Saul nagapangita aron sa pag-anhi sa Keila, sa paglaglag sa siyudad tungod kanako.
11Itugyan ba kaha ako sa katawhan sa Keila ngadto sa iyang kamot? Molugsong ba gayod si Saul, sama sa nadungog sa imong sulugoon? O Yahweh, ang Dios sa Israel, nagpakiluoy ako kanimo, sultihi intawon ang imong sulugoon.” Miingon si Yahweh, “Molugsong gayod siya.”
12Unya miingon si David, “Itugyan ba kaha ako ug ang akong mga tawo sa katawhan sa Keila ngadto sa kamot ni Saul?” Mitubag si Yahweh, “Itugyan ka gayod nila.”
13Unya si David ug ang iyang mga tawo nga mikabat ug 600, mitindog ug mipahawa gikan sa Keila, ug nangadto sa nagkalainlaing mga dapit. Sa pagkabalita ni Saul nga nakaikyas si David gikan sa Keila, miundang siya sa paggukod.
14Nagpuyo si David sa iyang mga tagoanan didto sa kamingawan, sa kabungtoran didto sa kamingawan sa Zip. Nagpangita si Saul kaniya adlaw-adlaw, apan wala siya gitugyan sa Dios sa iyang kamot.
15Nahibalo si David nga miabot si Saul aron sa pagpangita sa iyang kinabuhi; ug karon didto si David sa kamingawan sa Zip sa Hores.
16Unya si Jonatan, ang anak nga lalaki ni Saul, mitindong ug miadto kang David sa Hores, ug nagpalig-on sa iyang kamot diha sa Dios.
17Miingon siya kaniya, “Ayaw kahadlok. Kay ang kamot ni Saul nga akong amahan dili makakaplag kanimo. Mahimo kang hari sa Israel, ug mahimo mo akong luyoluyo. Si Saul nga akong amahan nasayod na niini.”
18Nagbuhat sila ug kasabotan atubangan ni Yahweh. Ug nagpabilin si David sa Hores, ug mipauli si Jonatan.

19Unya ang mga Zipihanon miadto kang Saul sa Gabaon ug miingon, “Dili ba nagtago man si David uban kanamo didto sa tagoanan sa Hores, sa kabungtoran sa Hachila, nga anaa sa habagatang bahin sa Jesimon?
20Busa karon paglugsong, O hari! Sumala sa imong tinguha, paglugsong! Ang among bahin mao lamang ang pagtugyan kaniya ngadto sa kamot sa hari.”
21Miingon si Saul, “Panalanginan kamo ni Yahweh. Kay aduna kamoy kaluoy kanako.
22Lakaw, ug paniguroha pa gayod. Sayra ug tan-awa kung hain ang iyang tagoanang dapit ug si kinsa ang nakakita kaniya didto. Gibalita kini kanako nga abtik kaayo siya.
23Busa tan-awa, ug panid-i ang tanang dapit kung hain siya magtago. Balik kamo kanako uban ang siguradong kasayoran, ug unya mokuyog ako kaninyo. Kung anaa siya sa yuta, pangitaon ko gayod siya taliwala sa mga liboan sa Juda.”
24Unya nanindog sila ug nag-una kang Saul didto sa Zip. Karon si David ug ang iyang mga tawo anaa sa kamingawan sa Maon, didto sa Araba sa habagatang bahin sa Jesimon.
25Si Saul ug ang iyang mga tawo nangadto aron sa pagpangita kaniya. Ug gibalitaan si David niini, busa milugsong siya ngadto sa batoon nga bungtod ug nagpuyo sa kamingawan sa Maon. Sa pagkadungog ni Saul niini, gigukod niya si David didto sa kamingawan sa Maon.
26Miadto si Saul sa pikas bahin sa bukid, ug si David ug ang iyang mga tawo nangadto usab sa pikas bahin sa bukid. Nagdali si David aron sa pagpalayo gikan kang Saul. Samtang si Saul ug ang iyang mga tawo nag-alirong pa kang David ug sa iyang mga tawo aron sa pagdakop kanila,
27miabot ang usa ka sinugo kang Saul ug miingon, “Pagdali ug pag-uli, kay ang mga Filistihanon ming-asdang batok sa yuta.”
28Busa mibalik si Saul gikan sa paggukod kang David ug nakig-away sa mga Filistihanon. Busa kanang dapita gitawag ug Bato sa Pag-ikyas.
29Mitungas si David gikan didto ug mipuyo sa mga tagoanan sa Engedi.