Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxune yi a fala Dawuda xa, e naxa, “Filisitine bata Keyila taan yɛngɛ, e maale muɲama lonne ma.”
2Dawuda yi Alatala maxɔdin, a naxa, “N xa siga Filisitini itoe yɛngɛdeni ba?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Siga, i Filisitine nɔma nɛn, i yi Keyila rakisi.”
3Dawuda fɔxɔrabirane yi a fala a xa, e naxa, “A mato, gaxuna nxu yi be Yuda yi. Xa en siga Keyila yi Filisitine ganle yɛngɛdeni, a ɲaxuma ayi nɛn!”
4Dawuda mɔn yi Alatala maxɔdin. Alatala yi a yabi, a naxa, “Keli, i siga Keyila yi, bayo n Filisitine soma nɛn i yii.”
5Nayi, Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi siga Keyila yi, e sa Filisitine yɛngɛ. E yi e xuruseene tongo, a kala gbeen sa Filisitine fari. Na kiini, Dawuda yi Keyila kaane rakisi.
6Abiyatari Aximeleki a dii xɛmɛn fa waxatini Dawuda fɛma Keyila yi, a fa nɛn saraxarali domaan na Ala maxɔdin sena.
7Sɔli yi rakolon Dawuda fa feen ma Keyila yi, a yi a fala, a naxa, “Ala bata a so n yii, bayo a bata fa so taana nde yi yinna soxi naxan ma, naxan so dɛɛne balanxi wuren na.”
8Sɔli yi ganla birin xili yɛngɛni alogo e xa siga Keyila yi, e Dawuda nun a fɔxɔrabirane rabilin.
9Dawuda to a kolon a Sɔli bata kɔtɛ ɲaxini tɔn a xili ma, a yi yamarin fi saraxarali Abiyatari ma, a a xa fa saraxarali domaan na alogo Ala xa maxɔdin.
10Dawuda yi a fala, a naxa, “Alatala, Isirayilaa Ala, n bata a mɛ a Sɔli a yitɔnma, a xa fa Keyila taan kaladeni n tan ma fe ra.
11Keyila muxune n soɛ Sɔli yii ba? Sɔli fama nɛn taan kaladeni alo n na a mɛxi kii naxan yi ba? Alatala, Isirayilaa Ala, yandi, n yabi.” Alatala yi a yabi, a naxa, “A fama nɛn.”
12Dawuda mɔn yi a fala, a naxa, “Keyila muxune nxu nun n fɔxɔrabirane soma nɛn Sɔli yii ba?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Ɔn, e a ligama nɛn.”
13Nayi, Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi keli Keyila yi, muxu kɛmɛ sennin ɲɔxɔndɔn. E yi siga e xun xɔn. Sɔli to a mɛ a Dawuda bata a gi taani, a mi fa siga.
14Dawuda yi sa dɔxɔ Sifi tonbonna geyaan yire makantanxine yi. Yɛ yo yɛ, Sɔli yi a fenma nɛn tun, koni Ala mi tin a soɛ a yii.
15Dawuda yi a toxi yati a Sɔli yi sigama yɛngɛni alogo a xa a faxa, koni a lu Xoresa, Sifi tonbonni.
16Nayi, Yonatan Sɔli a dii xɛmɛn yi siga Dawuda fɛma Xoresa yi a a mali a xa fangan sɔtɔ Ala yi.
17A yi a fala, a naxa, “I nama gaxu sese ra, n baba Sɔli mi nɔ sɔtɔma i suxu feen ma. I tan nan findima mangan na Isirayila yi, n tan yi findi i bundɔxɔn na. N baba yɛtɛna a kolon.”
18E birin yi layirin xidi Alatala yɛtagi. Dawuda yi lu Xoresa yi, Yonatan yi xɛtɛ a konni.

19Sifi kaane yi keli, e sa Sɔli li Gibeya yi, e yi a fala a xa, e naxa, “I mi a kolon a Dawuda luxunxi nxu konni yire makantanxine yi, Xoresa yi, Xakila geyaan fari, Yesimon yiifari fɔxɔni?
20Nayi, fa nxu konni mangana, amasɔtɔ i rafanna nan na ra. Nxu a soɛ mangan yii.”
21Sɔli yi a fala, a naxa, “Alatala xa ɛ baraka, ɛ to kininkininxi n ma.
22Iki ɛ mɔn xa siga fe yitɔndeni, ɛ a fe xibarune kolon. Ɛ yi a kolon a darixi sigɛ kiraan naxanye xɔn e nun muxun naxanye a toxi na yi. Bayo n bata a mɛ fa fala a kɔta.
23Ɛ a luxundene birin nakɔrɔsi a darixi sigɛ dɛnaxan yi. Ɛ mɔn yi fa xibaru kɛndɛn na n xɔn. En birin sigɛ. Xa a yamanani, n na a fenɲɛ Yuda xabilane birin yi.”
24Sifi muxune yi keli e xɛtɛ e konni Sɔli yɛɛ ra. Na waxatini Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi Mayon tonbonni, Araba yamanani, Yesimon yiifari fɔxɔni.
25Sɔli nun a sofane yi siga Dawuda fendeni. Dawuda to a mɛ, a yi siga gɛmɛ yireni, a sa dɔxɔ Mayon tonbonni. Sɔli to na mɛ, a bira Dawuda fɔxɔ ra Mayon tonbonni.
26Sɔli yi sigama geyaan fɔxɔ kedenni, Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi fɔxɔ kedenni. Dawuda yi a gima a xa keli Sɔli bun ma. Sɔli nun a sofane yi kataxi Dawuda nun a fɔxɔrabirane rabilindeni alogo e xa e suxu.
27Koni xɛra keden yi fa a fala Sɔli xa, a naxa, “Fa mafurɛn! Filisitine bata so bɔxɔni.”
28Sɔli yi xɛtɛ Dawuda fɔxɔ ra, a siga Filisitine ralandeni. Nanara, mɛnna yi xili sa, “Mayitaxun Gɛmɛna.”