Text copied!
CopyCompare
Godumu Kuku - 1 Samuel

1 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25One time Saul, nyungu soldier-soldier yuba kadan jananda Davidanda. Jana Daid wanarrin Saulundumun, yamba Saulungku jananin balu karrban. Jana Saul yuba kankadan jananda Davidanda, nyubun bama kukuji Saulundu kadan, yalaman, “Kaday, kaday! Jinbal! Jana Philistine-warra kankadayda, ngananji kuniwanka!” Yinyaynka Saul jinbalku jurrkijin, jananin David kari wukurrin baja. Yinyamun jana David bubungu jirrbu-jirrbungu dungarin, burri Engedi, yinyay bundandarin.