Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄ dà zɛ́n, ben aↄ̃ bùra kàɛ Mↄabunↄ bùsu sɛ̃̀n Yoda baa kãa kɛ̀ aɛ dↄ Yɛrikoa kpa.
2Zipo nɛ́ Balaki Mↄabunↄ kína è lán Isarailinↄↄ kɛ̀ Amↄrinↄnɛ nà,
3ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ Mↄabunↄn, vĩa ń kũ Isarailinↄ parikɛɛ yãnzi.
4Ben Mↄabunↄ bè Midiã gbɛ̃nsinↄnɛ: Parii kɛ̀kii é pↄ́ kɛ̀ ligawaziinↄ ble píngi lán zù è sɛ̃̀ ble nà.
5Ben Balaki gbɛ̃nↄ zĩ̀ Bɛↄ nɛ́ Balamua ai Peto, Yuflati saɛ à bɛ bùsun. À bèńnɛ aↄ̃ à sísi à mↄ́ aↄ̃ benɛ: Gbɛ̃kenↄ bↄ̀ Igipiti aↄ̃ dàgula aↄ̃ↄ káɛ ma saɛ.
6N yã nna! Ǹ mↄ́ ǹ ń kámɛ, zaakɛ aↄ̃ gbãaa dɛmala. Wègↄ̃ dↄ̃ro ke mɛ́ e mà zĩ̀ bleḿma mà pɛ́ḿma bùsu kɛ̀n gwɛɛ. Má dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ n sa maaa ònɛ égↄ̃ dɛ aubarikadee ũmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ sↄ̃ n sa zaaa ònɛ, eégↄ̃ dɛ kana pↄ́ ũmɛ.
7Mↄabu kↄ̃n Midiã gbɛ̃nsinↄ dà zɛ́n, aↄ̃ↄ màsokɛna gbaa kɛ̀ aↄ̃é da Balamunɛ kũna. Kɛ̀ aↄ̃ kà à kiia, aↄ̃ yã kɛ̀ Balaki ń zĩo ònɛ.
8À bèńnɛ: À i kɛ̀, mɛ́ yã kɛ̀ Dii é omɛɛ oare. Ben Mↄabu kínɛ pìnↄ ì Balamu bɛ.
9Ben Luda bↄ̀ à mↄ̀ Balamuzi à à là à bè: Dénↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyo kɛ̀kiinↄ ũu?
10À wèàla à bè: Zipo nɛ́ Balaki, Mↄabunↄ kína bé à ń zĩma. Aↄ̃ bè
11gbɛ̃ kenↄ bↄ̀ Igipiti aↄ̃ dàgula. Ben à bè mà mↄ́ mà ń káare lɛ à e à zĩ̀ bleḿma à pɛ́ḿma.
12Ben Luda bènɛ: Ǹton tɛ́ńziro. Ǹton sa zaaa ońnɛro, zaakɛ ma aubarika dàńgu kↄ̀.
13Kɛ̀ Balamu fɛ̀ɛ kↄngↄ, à bè Balaki kínɛnↄnɛ: À tá a bùsun, zaakɛ Dii gìmɛ mà tɛ́azi.
14Ben Mↄabu kínɛ pìnↄ fɛ̀ɛ wà tà Balaki kiia aↄ̃ bè: Balamu gì mↄ́waozi.
15Balaki ɛ̀ara à kínɛ pãndenↄ zĩ̀ dↄ, aↄ̃ pari kↄ̃n ń gakuio dɛ gbɛ̃ káakunↄla.
16Kɛ̀ aↄ̃ kà Balamu kiia, aↄ̃ bè: Zipo nɛ́ Balaki bè ǹton tó pↄ́ke kpánnɛ kↄ̃n mↄna a kiiaoro,
17zaakɛ eé gbaa kɛnnɛ maamaa. Pↄ́ kɛ̀ ń ònɛ píngi é kɛ. N yã nna! Ǹ mↄ́ ǹ gbɛ̃ pìnↄ kámɛ.
18Ben Balamu bè Balaki zĩ̀ri pìnↄnɛ: Baa tó Balaki kondogi kↄ̃n vura kɛ̀ kú a bɛɛo kpàma píngi, mɛ́ fↄ̃ mà bↄ Dii ma Luda yã kpɛɛro, baa féte.

19À i kɛ̀ gwãavĩa lán gbɛ̃ káakunↄↄ kɛ̀ nà ai mà ma dↄ yã kɛ̀ Dii é kaaramɛ.
20Luda bↄ̀ à mↄ̀zi gwãavĩ à bènɛ: Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀nↄ mↄ̀ n sísi, ǹ fɛɛ ǹ gáńyo, mↄde yã kɛ̀ mɛ́ oon ǹ kɛ.
21Balamu fɛ̀ɛ kↄngↄ à gàari yì a zaakinɛ, ben à gàa kↄ̃n Mↄabu kínɛ pìnↄo.
22Luda pↄ fɛ̃̀ à gana yãnzi, ben Dii Malaika gàa à zɛ à zɛ́ zↄ̃̀nɛ. Balamu di a zaaki kpɛɛ, à zĩkɛri gↄ̃ↄn plaaanↄn tɛ́o.
23Kɛ̀ zaaki pì è Dii Malaika zɛna zɛ́ guu à fɛ̃ɛdaa wòto à kũna, ben à lìɛ sɛ̃̀n. Balamu à lɛ̀, ben à ɛ̀ara à dà zɛ́n.
24Dii Malaika gàa à zɛ̀ zɛ́ wɛ́wɛn geepi líkpɛ kɛ̀ gbɛ̀ kara ligazinↄ dagura.
25Kɛ̀ zaaki pì Dii Malaika è, à nà gũ̀a à Balamu gbá lↄ̀a. Ben Balamu ɛ̀ara à à lɛ̀ dↄ.
26Dii Malaika ɛ̀ara à gàa aɛ dↄ à zɛ̀ gu kpaatogoo kɛ̀ liɛkii vĩroon.
27Kɛ̀ zaaki pì Dii Malaika pì è, à kùɛ kↄ̃n Balamuo. Ben Balamu pↄ fɛ̃̀ à à lɛ̀ gòo.
28Ben Dii zaaki pì gbà lɛ́ à yã ò Balamunɛ à bè: Bↄ́n má kɛ̀nnɛ n ma lɛ ai gɛ̃̀n aagↄ̃ↄ?
29Balamu wèàla à bè: Kɛ̀ n yↄ̃nkↄyã kɛ̀mɛ yãnzimɛ. Tó má fɛ̃ɛ kũna, lɛ ma n dɛ gↄ̃ↄ.
30Ben zaaki pì bènɛ: N zaaki kɛ̀ nɛɛ̀gↄ̃ diia gurↄ sãnda píngia mↄna gbã̀an ma ũroo? Má kɛ̀nnɛ lɛ zikiↄ́? À bè: Auo.
31Ben Dii Balamu wɛ́ɛ kɛ̃̀nɛ, à à Malaika è zɛna zɛ́n à fɛ̃ɛdaa wòto à kũna. Ben à kùɛ à mì pɛ̀ɛ.
32Dii Malaika à là à bè: Bↄ́yãnzin n n zaaki lɛ̀ ai gɛ̃̀n aagↄ̃zi? Ma mↄ zɛ́ zↄ̃nnɛmɛ, zaakɛ n wãmɛ.
33Kɛ̀ zaaki pì ma e, ben à lìɛmɛ ai gɛ̃̀n aagↄ̃. Tó èe liɛmɛ yãro, lɛ ma n dɛ ma à tò.
34Balamu bè Dii Malaika pìnɛ: Ma durun kɛ̀, zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ n zɛ́ zↄ̃̀mɛro. Zaakɛ ma gana kɛ̀nnɛ zaa, mɛ́ ɛara mà tá.
35Ben Dii Malaika bè Balamunɛ: Ǹ gá kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄ, yã kɛ̀ mɛ́ dannɛɛn ǹ o. Ben Balamu gàa kↄ̃n Balaki kínɛ pìnↄo.
36Kɛ̀ Balaki mà Balamu e mↄↄ, ben à gàa à dààlɛ wɛ́tɛ kɛ̀ kú Anↄ baa, Mↄabunↄ bùsu lɛ́zɛkiia.

37Ben à bè Balamunɛ: Kɛ̀ ma gbɛ̃nↄ zĩ̀ wà n sísi yã, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ mↄ́roo? Mɛ́ fↄ̃ mà gbaa kɛnnɛnloo?
38Balamu wèàla à bè: Ma mↄ sa, mↄde má yã sãnda píngi ona zɛ́ vĩro. Yã kɛ̀ Luda é damɛɛn mɛ́ o.
39Ben Balaki gàa kↄ̃n Balamuo Kiria'uzo.
40À saa ò kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n sãanↄ à à nↄ̀bↄ kpà Balamua kↄ̃n kínɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo lɛdoonↄ.
41Kɛ̀ guu dↄ̀, à Balamu sɛ̀ à gàao Bamↄ Baali. Gwen Balamu Isarailinↄ bùra kpadoo èn.