Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimɛlɛki gaa gbɛa Pua nɛ́ Tola, Isakaa bui Dodo tↄũna fɛ̀lɛ Isailiↄ suabà. A ku Samii, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeuɛ.
2À dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃oɛ, ↄ̃ à gbàsa gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Samii.
3Aà gaa gbɛa Galada bùsu gbɛ̃́ Yaii dↄ̀aa Isailiↄnɛ wɛ̃̀ bao ń plao.
4A nɛgↄ̃ɛ vĩ baakwi, an baade ń a zàa'ĩnao ń a wɛ̃́lɛo Galada bùsuu, ↄ̃ wì mɛ wɛ̃́lɛpiↄnɛ Yaii zↄ̃ɛwiaↄ e ń a gbão.
5Kɛ́ Yaii gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ Kamↄ.
6Isailiↄ ɛ̀a yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lↄ, aalɛ zↄble Baaliɛ ń Asetaatio ń Siliↄ diiↄ ń Sidↄ̃deↄ diiↄ ń Mↄabuↄ diiↄ ń Amↄniↄ diiↄ ń Filitɛ̃ↄ diiↄ. Aa pãkpà Diizi, aalɛ zↄbleɛ̀ lↄo,
7ↄ̃ Dii pↄ pàńzi à ń nà Filitɛ̃ↄ ń Amↄniↄnɛ ń ↄzĩ.
8Ɔ̃ Amↄniↄ ĩadà Isaili pↄ́ aa ku Yuudɛ̃ baale, Amↄleↄ bùsu pↄ́ wì mɛ Galada guuↄwa. Aa wɛ́tɛ̃amↄ̀nɛ́ e wɛ̃̀ bao plasai.
9Amↄniↄ bùa Yuudɛ̃wa aa gɛ̀ zĩkai ń Yuda buiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń Ɛflaiũ buiↄ, ↄ̃ Isailipiↄ gↄ̃̀ yooyea.
10Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa aa mɛ̀: Wa duunakɛ̀nɛ, wa pãkpànzi wá Lua, wa zↄblè Baaliɛ.
11Ɔ̃ Dii ònɛ́: Kɛ́ Egipiↄ ń Amↄleↄ ń Amↄniↄ ń Filitɛ̃ↄ
12ń Sidↄ̃deↄ ń Amalɛki buiↄ ń Madiãↄ gbãamↄ̀ɛ́, a wiilɛ̀a, ↄ̃ ma á bↄ́ ń ↄzĩ.
13Ɔ̃ a pãkpàmazi, a zↄblè tã́aↄnɛ. A yã́i tò má ɛa mà á suaba lↄo.
14À gɛ wiilɛ tã́a pↄ́ a zɛńnↄↄwa aa á suaba ń á taasio mɛ!
15Ɔ̃ aa ò Diiɛ: Wa duunakɛ̀. Kɛwɛ̃ɛ lá à kɛ̀nɛ maawa, ãma wá bↄ gbã. Wálɛ wabikɛmaɛ.
16Ɔ̃ aa dii zĩ̀loↄ bↄ̀ ń guu aa zↄblè Diiɛ, ↄ̃ an taasipi tò Dii i fↄ̃ wɛvĩ̀ńla lↄo.
17Amↄni zĩgↄ̃ↄ kↄ̃ kã̀aa aa bòokpà Galada, ↄ̃ Isailiↄ kã̀aa aa bòokpà Mizipa.
18Ɔ̃ Isaili pↄ́ kú Galadaↄ dↄaanaↄ òkↄ̃ɛ aa mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̀aa gɛ̀ zĩkai ń Amↄniↄ ↄ̃mɛ a gↄ̃ wá Isaili pↄ́ kú Galadaↄ píi swana ũ.