Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimele jaid̶ad̶acarea Puvá warra Tola abadaba israelerãra dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌbadjia. Idjira Dodo wiuzaque basía. Isacard̶eba yõna basía. Epraiʌ̃ eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãne Samir purud̶e b̶abadjia.
2Tolaba israelerãra 23 poa ẽdrʌ b̶ʌbadjia. Jaid̶asid̶e Samir purud̶e tʌb̶arisid̶aa.
3Tola jaid̶ad̶acarea Jaír Gala druad̶ebemada 22 poa israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari basía.
4Idjia warrarãda treinta erob̶asia. Maʌ̃gʌrãra treinta burro ʌ̃rʌ̃ nĩbabadjid̶aa. Gala druad̶e treinta puru ãdjirã jʌwaed̶a eropanasid̶aa. Maʌ̃ puru b̶eara wad̶ibid̶a Jaír puru abadaa.
5Jaír jaid̶asid̶e Camoʌ̃ purud̶e tʌb̶arisid̶aa.
6Maʌ̃ ewarid̶e israelerãba wayacusa Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o panesid̶aa. Baal abadada, Astarte abada sid̶a ẽpẽsid̶aa. Idjab̶a Siriad̶ebemarã, Sidoʌ̃nebemarã, moabitarã, amonitarã idjab̶a pilisteorã ãcõrẽ b̶eada ẽpẽsid̶aa. Ãcõrẽra ab̶ed̶a igarasid̶aa.
7Maʌ̃ carea Ãcõrẽra bio quĩrũped̶a israelerãra pilisteorã idjab̶a amonitarã jʌwaed̶a b̶ʌsia.
8Maʌ̃ ewarid̶e pilisteorãba, amonitarã bid̶a israelerã Gala ẽjũãne b̶eada poyad̶aped̶a dieciocho poa biẽ́ o panasid̶aa. Gala ẽjũãra amorreorã ẽjũã bad̶a basía. Jordaʌ̃ dod̶eba ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa.
9Maʌ̃be amonitarãra Jordaʌ̃ do chãsid̶aa Judad̶ebemarã ume, Benjamiʌ̃nebemarã ume, idjab̶a Epraiʌ̃nebemarã ume djõni carea. Mãwã jũma israelerãra bio bia mĩga duanabadjid̶aa.
10Mãwã panʌne israelerãba Ãcõrẽa quĩrã djuburiada nãwã iwid̶isid̶aa: –Dai Ãcõrẽ, bʌ quĩrãpita dairãba cadjirua waib̶ʌada osid̶aa. Bʌra igarad̶aped̶a Baalda ẽpẽsid̶aa.–
11Ãcõrẽba panusia: –Egiptorãba, amorreorãba, amonitarãba, pilisteorãba, Sidoʌ̃nebemarãba, amalecitarãba, madianitarã bid̶a bãrã biẽ́ obʌdaza bãrãba quĩrã djuburia iwid̶ibʌdad̶e mʌ̃a bãrãra ẽdrʌ b̶ʌbadjia.
13Mãwã od̶amĩna bãrãba mʌ̃ra igarad̶aped̶a dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a bãrãra waa ẽdrʌ b̶ʌẽ́a.
14¡Bãdjia ẽpẽbada ãcõrẽ b̶eaa quĩrã djuburiada iwid̶id̶e wãnadua! ¡Ãdjirãbʌrʌ bãrã bia mĩga panʌnebemada ẽdrʌ b̶ʌd̶isicada!–
15Maʌ̃ne israelerãba Ãcõrẽa jarasid̶aa: –Daiba wãrãda cadjiruada osid̶aa. Bʌa dairã cawa o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca odua, baribʌrʌ ¡dai quĩrã djuburia nawena ẽdrʌ b̶ʌdua!–
16Maʌ̃ne dewara ãcõrẽ b̶eara israelerãba b̶atacuad̶aped̶a Ãcõrẽra wayacusa ẽpẽsid̶aa. Israelerã bia mĩga panʌ bẽrã Ãcõrẽba waa droaẽ́ basía.
17Maʌ̃ ewarid̶e amonitarãra Gala ẽjũãne dji jʌresid̶aa israelerã ume djõni carea. Maʌ̃ne Galad̶ebema israelerãra Mizpa purud̶e dji jʌresid̶aa.
18Mãwã panʌne ãdjirãba, dji bororã bid̶a ãdjiza iwid̶isid̶aa: –¿Caida naãrã amonitarã ume djõne wãi?– Maʌ̃be nãwã bed̶ea b̶ʌsid̶aa: –Djõbʌdad̶e dji nocoare b̶ebʌrʌda jũma dadji Galad̶ebemarã boro baya.–