Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimeleki haiqqidoogaappe guyyiyan, Doodo na7aa Puuha na7ai Tolaa7i Israa7eela ashshanau denddiis. I Yisaakoora zare gididi, Efireema gezziyan SHamiira giyoosan de7iis.
2Tolaa7i Israa7eela asaa laatamanne heezzu laittau pirddiya daanna gidiis. Tolaa7i haiqqidi, SHamiiran moogettiis.
3Tolaa7appe kaallidi, Gala7aadiyaa Yaa7iiri denddiis; denddidi Israa7eela asaa laatamanne naa77u laittau pirddiya daanna gidiis.
4Assi hasttamu hareta toggiya hasttamu attuma naati de7oosona; etassi Gala7aade biittan hasttamu katamati de7oosona. He katamati hachchi gakkanaassi Yaa7iira katamata geetettidi xeesettoosona.
5Yaa7iiri haiqqidi, Qaamoonan moogettiis.
6Israa7eela asai GODAA sinttan qassikka iitabaa oottiis; eti Ba7aalanne Asttaarooto geetettiya eeqatussinne Sooriyaa xoossatussi, Sidoona xoossatussi, Moo7aaba xoossatussi, Amoonatu xoossatussinne Pilisxxeema xoossatussi goinnidosona. Eti GODAA aggi bayidosona; ayyo goinniyoogaakka aggiigidosona.
7Yaatin, GODAI Israa7eela asaa bolli hanqqettidi, eta Pilisxxeema asatussinne Amoona asatussi aattidi immiis.
8Immin he laitti Israa7eela asaa eti naaqqidosonanne huqqunnidosona. Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggan, Amooreti kase de7ido Gala7aade biittan de7ida Israa7eela asaa ubbaa eti tammanne hosppun laittaa huqqunnidosona.
9Amoona asati qassikka Yihudaa, Biniyaamanne Efireema zareta olanau Yorddaanoosa SHaafaa pinnidosona; yaatin, Israa7eela asai keehippe un77ettiis.
10Hegaappe guyyiyan Israa7eela asati, “Nuuni nena nu Xoossaa aggidi, Ba7aala eeqatussi goinnidi, nena naaqqida” yaagidi GODAASSI waassidosona.
11Waassin GODAI etau, “Gibxxeti, Amooreti, Pilisxxeemati,
12Sidoonati, Amaaleeqatinne Maa7oonati inttena huqqunnin, taassi waassideta; waassin taani inttena eta kushiyaappe ashshabeikkinaa?
13SHin intte tana aggidi, hara xoossatussi goinnideta. Hegaa gishshau, taani inttena mulekka ashshikke.
14Biidi intte doorido xoossatussi waassite. Intte metuwaa wode eti inttena ashshona” yaagidi zaariis.
15SHin Israa7eela asai zaarettidi GODAA, “Nuuni nagaraa oottida. Neeyyo lo77o milatiyaabaa nu bolli ootta; shin hayyanaa, hachchi nuna ashsha” yaagiis.
16Yaagidi allaga xoossata bantta giddoppe diggidi, GODAAYYO goinnidosona. Israa7eela asai tuggatidoogau GODAIKKA mishettiis.
17Hegaappe guyyiyan, Amoonatu olanchchati olau giigidi, Gala7aaden galchchidosona; Israa7eela asaikka issippe shiiqidi, Gala7aaden Mixiphpha giyoosan galchchiis.
18Gala7aade biittaa asainne halaqati bantta giddon, “Amoonatu olanchchatuura koirottidi olaa gaittanai oonee? He urai Gala7aade biittan de7iya asau ubbau halaqa gidana” yaagidosona.