Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kitisane

Kitisane 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimeleki faxa xanbini, Isakari bɔnsɔnna muxuna nde Puwaa dii xɛmɛn Tola, Dodo mamandenna yi keli a xa Isirayila rakisi. A yi dɔxi Samiri taani Efirami geya yireni.
2A yi findi Isirayila kitisaan na ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun saxan. A yi faxa, e yi a maluxun Samiri yi.
3Tola dangu xanbini, Galadi kaan Yayiri yi ti a ɲɔxɔni. A yi findi Isirayila kitisaan na ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun firin.
4Dii xɛmɛ tonge saxan nan yi a yii, naxanye yi e masiga tima sofali tonge saxan fari, e yi dɔxi taa tonge saxan nin Galadi yamanani, dɛnaxanye mɔn xili Yayiri taane han to.
5Yayiri yi faxa, e yi a maluxun Kamon yi.
6Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, Isirayila kaane mɔn yi na liga. E yi Baali sawurane nun Asitarate suxurene batu, e nun Arami kaane nun Sidɔn kaane nun Moyaba kaane nun Amonine nun Filisitine alane. E yi e mɛ Alatala ra, e mi fa a batu sɔnɔn.
7Alatala yi xɔlɔ Isirayila kaane ma, a yi e sa Filisitine nun Amonine sagoni.
8E yi fɔlɔ Isirayila kaane ɲaxankatɛ na ɲɛɛn na han ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛ, e yi Isirayila kaane birin tɔrɔ naxanye yi dɔxi Yurudɛn mɛrɛmɛrɛn sogeteden binni Galadi yi Amorine yamanani.
9Amonine fan yi Yurudɛn baan gidi Yuda bɔnsɔnna muxune nun Bunyamin bɔnsɔnna muxune nun Efirami bɔnsɔnna muxune xili ma. Isirayila kaane birin yi ɲaxankata han.
10Nayi, Isirayila kaane yi Alatala maxandi, e naxa, “Nxu bata yulubin liga, bayo nxu bata nxu mɛ nxɔ Ala ra, nxu yi Baali sawurane batu.”
11Alatala yi a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Misiran kaane nun Amorine nun Amonine nun Filisitine
12nun Sidɔn kaane nun Amalɛkine nun Mayon kaane to ɛ ɲaxankata, ɛ to n mafan, n mi yi ɛ rakisi ba?
13Koni, ɛ yi ɛ mɛ n na, ɛ yi ala gbɛtɛne batu. Na ma, n mi ɛ rakisɛ mumɛ!
14Ɛ siga, ɛ bata seen naxanye yatɛ ɛ alane ra, ɛ sa ne mafan, ne xa ɛ rakisi ɛ ɲaxankatani.”
15Isirayila kaane yi Alatala yabi, e naxa, “Nxu bata yulubin tongo. Naxan na i kɛnɛn, na liga nxu ra, koni, yandi, tin, i xa nxu rakisi to!”
16E yi ala xɔɲɛne ba e tagi, e yi Alatala batu. Na ma, Ala yi kininkinin Isirayila kaa ɲaxankataxine ma.
17Amonine yi sa e malan daaxadeni Galadi yi, Isirayila kaane yi sa e malan daaxadeni Misipa yi.
18Nayi, yamaan nun Galadi kuntigine yi a fala e bode xa, e naxa, “Nde singe Amonine yɛngɛ fɔlɛ? Naxan na na liga, na kanna findima nɛn Galadi kaane mangan na.”