Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - न्‍यायाधीस

न्‍यायाधीस 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1अबीमेलेक आ नोले इस्‍साकार आ थर ङा, पुआ आ तौ दोदो आ चच तोला माइश्‍शो मुर इस्राएली आन कली प्रोंइचा कली जाक्‍माक्‍त। मेको एफ्राइम ङा पहाडी रागी शामीरमी बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती ४६:१३; गन्‍ती २६:२३
2तोलाम २३ बर्स सम्‍म इस्राएली आन कली निसाफ पशो बाक्‍माक्‍त मिनु नोले बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीमी मेको कली शामीरमी थिम्‍मे बाक्‍त।
3तोला आ नोले गिलाद ङा मुर याइरम २२ बर्स सम्‍म इस्राएली आन कली निसाफ पशो बाक्‍माक्‍त। गन्‍ती ३२:४१
4मेको आ तौ ३० जना बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकी ३० ओटा गधाम ङोइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु गिलाद ङा ३० ओटा सहर मेको आन के बाक्‍माक्‍‍त। मुल सम्‍म मेको सहर आन नें हव्‍वोथ-याइर देंनीम। मेको गिलाद रागीम बाक्‍नीम। ब्‍यवस्‍था ३:१४
5मिनु नोले याइर बेक्‍माक्‍त। मिनु मुरपुकीमी मेको कली कामोनमी थिम्‍मे बाक्‍त।
6मिनु इस्राएलीपुकीमी लेंशा परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार मरिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पामे बाक्‍त। मेकोपुकीमी बाल, अश्‍तारोथ नु देवी देवता आन कली ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। मिनु अराम, सीदोन, मोआब नु अम्‍मोनी नु पलिस्‍ती आन देवी देवता कली यो ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। मोपा परमप्रभु यावे कली प्रोंइशा, मेको कली ठेयब मसेल्‍मे बाक्‍त।
7मोपतीके परमप्रभु यावे मेकोपुकी नु गाइश्‍शा मेको आन कली पलिस्‍ती नु अम्‍मोनी आन गुइमी गेवा बाक्‍त।
8मेको बर्समी मेकोपुकीमी इस्राएली आन कली थाम्‍पा श्‍येत गेशा, साप्‍पा दिप्‍मे बाक्‍त। मिनु यर्दन खोला आ आइक्‍ची हांबु, पूर्ब गे गिलाद माइश्‍शो एमोरी आन रागीमी बाक्‍ब इस्राएली आन कली १८ बर्स सम्‍म थाम्‍पा श्‍येत गेशा दिप्‍मे बाक्‍त।
9अम्‍मोनीपुकीमी ओंथ हाम ला ममाइ, यर्दन आइक्‍ची हांबु यो शोक्‍शा, यहूदा आ थर, बेन्‍यामीन आ थर नु एफ्राइम आ थर ङा मुर आन कली लडाइ तोव़मे बाक्‍त। मिनु इस्राएलीपुकीमी शुश श्‍येत जामे बाक्‍त।
10मिनु इस्राएलीपुकीमी परमप्रभु यावे कली “वारच पाइय्‍यीकी। पाप पाइतक। आंइ परमप्रभु, इन कली प्रोंइशा, बाल देवी देवता आन कली पूजा पाइतक” देंमा बाक्‍त। १सामुएल १२:१०
11मिनु परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन कली “ङोंइती इन कली इजीप्‍त ङा मुर, एमोरी, अम्‍मोनी नु पलिस्‍ती आन गुइ रे प्रोंइतन्‍नी।
12मिनु सीदोन ङा मुर, अमालेक आ मुर नु मोआबीपुकीमी इन कली दिप्‍मेनु ‘वारच पाइय्‍यीकी’ दे ब्रेत्‍तीनी। मेना इन कली मेको आन गुइ रे प्रोंइता।
13तन्‍न गेपुकीमी आं कली प्रोंइशा, अरु देवी देवता आन कली पूजा पा ठेयब सेल्‍तीनी। मोपतीके मुल रे गो इन कली मप्रोंइनुङ।
14लने, इन योव़शो देवी देवता आन कली थोन। मेकोपुकीमी इन कली इन श्‍येत रे प्रोन्‍मेक्‍ल” दे परमप्रभु यावेमी देंमाक्‍त। ब्‍यवस्‍था ३२:३७-३८; येरमीया २:२८
15तन्‍न इस्राएलीपुकीमी परमप्रभु यावे कली “गोपुकीमी पाप पाइतक। मोपतीके गे आंइ कली मार पचा दाक्‍नीनी, मेको पन। तन्‍न मुल आंइ कली प्रोनीन” दे पुन्‍मे बाक्‍त।
16मिनु अरु देवी देवता आन कली ताइश्‍शा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍मे बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी इस्राएली आन कली मेको क्‍येङा श्‍येत गेचा मगेमी बाक्‍त। यहोसु २४:२३; न्‍यायाधीस २:१८
17मिनु अम्‍मोनी लडाइ पचा कली खुम्‍सीशा, गिलादमी ताम्‍बु कीशा बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु इस्राएली यो खुम्‍सीशा, मिस्‍पामी बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। न्‍यायाधीस ११:२९
18मिनु गिलाद सहरम बाक्‍ब इस्राएली लडाइ पाइब आन कप्‍तान ग्रुम्‍मुशा “सुम अम्‍मोनी आन कली लडाइ तोचा गोइबा, मेकोमी गिलादम बाक्‍ब आन कली हुकुम पाइब” दे लोव़ पमुमा बाक्‍त। न्‍यायाधीस ११:६-१०