Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nɑhum

Nɑhum 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩlǝkɔsɩ ɩcɑtɛ tʋ Nɑhum wei ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ, ɩ tɔm tɑkǝlɑɣɑ ntɔ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ Ninifi tɔm nti tǝ tɔɔ Ɩsɔ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ-ɩ tɔ.
2Ɩsɔ Tɑcɑɑ cɑɑ kɛ́ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nɩɩnɑ-ɩ tǝlɑsɩ. Ɩ hɔŋ mpɑ pɑ kpɛɛsǝɣǝnɑ-ɩ tɔ pɑ ŋkpɑŋŋ. Ɩ lɛɛtǝɣɩ ɩ kolontunɑɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ. Ɩɩ hʋlǝɣɩ-wɛɣɛ suulu.
3Tɑcɑɑ kɛ́ suulu tʋ kɛ́, Ɩ wɛnɑ tomɑ. Ɩɩ yeki tɑsǝkǝlɛ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ hɔm. Ye ɩ tɔŋ, kɑcuculɑɣɑ ɑnɑɑm kʋlǝɣǝnɑ, ɩ nɔɔhɛɛ mʋsʋɣʋ ntɛ́ ɩsɔŋmʋntʋ.
4Ɩ́ holinɑ teŋku, ɩ́lɛ́ ɩ lʋm nyɔɔ kɛ́, nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pusi lʋm nyɔɔkɩ. Pɑsɑŋ nɑ Kɑmɛɛlɩ pǝ nyɩɩtʋ cɑɑ wʋlʋɣʋ. Lipɑŋ yɑɑyenɑɑ lontilɑɑ.
5Pɔ́ɔ́ŋ seliɣi ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́, nɑ pulɑsɩ nɑ́ɑ́ yɔkǝɣɩ. Tɛtʋ nɑ tǝ tɑɑ yǝlɑɑ seliɣi.
6Ye Ɩsɔ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ ɑnɩ, ɑwe kɑ́ sǝŋnɑ? A mʋɣɩ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ. Kʋkpɑmǝŋ mɑɣɑmɑɣɑ yɔkǝɣɩ ɩ ɩsɛntɑɑ tɔtɔɣɔ.
7Amɑ ɩ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́. Ɩnɩ ɩ wɑɑsǝɣǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ wɑɑtʋ. Ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ mpɑ pɑ cɔɔsǝɣɩ ɩ tɛɛ tɔ.
8Ye wɑhɑlɑ ɩ́ wɑtɑɑ, ɩ yɔkǝɣɩ ɩcɑtɛ kɛ́. Ɩ wɑkǝlǝɣɩ ɩ kolontunɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ lɔɣɔ-wɛɣɛ sǝm sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ.
9Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɔkǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ mǝ tɑɑ ye? Ɩ kɑ́ lɑ nɑ mǝ kolontunɑɑ sɑɑlɩ yem, pɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ ŋmɑkǝlʋɣʋ.
10Pɑ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ sɔwɑ mɛɛlʋɣʋ tǝmɑ tɑɑ tɔ. Yɑɑ ɩsɩɩ pɑ nyɔɔwɑ nɑ pǝ́ kʋ-wɛ. Pɑ mʋɣɩ kɔkɔ kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ kʋwʋlʋtʋ.
11Ninifi ɩcɑtɛ nyɑ́, nyɑ́ tɑɑ kɛ́ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ wei ɩ́ kʋlǝɣɩ Tɑcɑɑ tɔɔ tɔ ɩ lɩɩwɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ: Pɑɑ kolontunɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ wɛ tomɑ, pɑɑ sɑɑlɩ yem kɛ́. Mɑ yelɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ kʋnyɔmǝŋ pɑɣɑlɛ. Amɑ mɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ mpʋ.
13Mɑɑ cɛ mǝ ɑlǝkpɑlɑ nɑ mɑ hɛtɩ-mɛɣɛ kolontunɑɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ tɑɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑ Ninifi nyǝ́mɑ tɔm sɩ: Ɩ́ kɑɑ wɛɛnɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ yɑɑkǝnɑ mǝ hǝlɑ tɔ. Mɑɑ yɔkɩ mǝ tɩɩŋ lɛɛsǝŋ kɛ ɩ kutuluɣu tɑɑ. Ɩ́ tɔŋɑ mǝ pǝlɑɑŋ huluɣu kɛ́. Mpi tɔ, ɩ́ tɑ́ tɑlɑ pʋlʋɣʋ mɑ ɩsɛntɑɑ.