Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nɑhum

Nɑhum 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ninifi ɩcɑtɛ tɔm tɛɛsǝnɑ mpusi kɛlɛ. Yʋlʋkʋlɛ nɑ kɑloolɑɣɑ nɑ mʋsʋŋ su tǝ tɑɑ kɛ́ nɑ tǝ yǝlɑɑ kɛ lɛɛkǝlɑɑ.
2Ɩ́ nɩɩ tǝ tɑɑ ɑkpɑtɛɛ wulɑ, nɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ tɑŋ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ ɑcʋwɑ.
3Kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ nikɑɑ, nɑ lɑɣɑlɛɛ mʋɣɩ kɔkɔ, nɑ ŋmɑntɑɑsɩ ŋmɛlǝsǝɣɩ. Sǝtɑɑ nɑ mpɑ pǝ kʋwɑ tɔ, pɑ sɔɣɔtɑ pɑɑ timpi. Pɑ kɑɑ huwɑ huwɑ, pɑ coki yǝlɑɑ, pɑ fɛɩ kɑlʋɣʋ.
4Ninifi kɛ́ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ kɛ́, ɩ teu nɑ ɩ topotopo tǝmɑ kɛ ɩ hɔŋɑɣɑnɑ piitimnɑɑ, nɑ ɩ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ tɩɩtʋ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ pɑɑsǝnɑ-mɛ nɑ mɑ́ cɛ mǝ wontu nɑ mɑ́ sɩɩnɑ mǝ luuŋ tɛɛ. Piitimnɑɑ ɩ́ nɑ́ ɩsǝnɑ pǝ pɑsɑ-mɛ tɔ.
6Mɑɑ tuu-mɛɣɛ ɑfǝlɑ tɑɑ nɑ yǝlɑɑ pɑɑkǝnɑ-mɛ.
7Pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ nɑ-mɛ tɔ, pɑɑ seeki nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Ninifi pǝsɑ ncɑɑlɛ. Awe nɑ́ wɛnɑ tǝ pǝtɔɔtǝlɛ sɩ ɩ kɑ́ puɣusi-tɛ?
8Ninifi ɩcɑtɛ nyɑ́, n hʋʋ sɩ n tɛɛ Tɛɛpɩ ɩcɑtɛ nte tǝ wɛ Nili pɔɣɔ tɑɑ, nɑ lʋm tɑmɑ-tɛɣɛ kotɑɣɑ nɑ pǝ kentɑ-tɛ tɔ?
9Yoou ɩ́ tiiwɑ, Ɩtiyopii, nɑ Puti, nɑ Lipii pɑ kɔŋnɑ nɑ pɑ́ sǝnɑ-tɛ.
10Pɑɑ nɑ mpʋ, pɑ kuu pɛlɛ pɑ ɑcɑlɛɛ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ. Pɑ tʋ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ɑlukpɑlɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ tɑlǝnɑ-wɛ. Pɑ nɑŋɑ pɑ piyɑ kɛ hɑpɛɛ kɔŋkɔmǝŋ tɔɔ.
11Ninifi pǝ tɑlɑ nyɑɣɑlɛ sɩ, wʋsɑsɩ ɩ́ kʋ-ŋ sʋlʋm tǝlɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ-ŋ. N kɑ́ pɛɛkɩ tǝcɔɔsǝlɛ sɩ, ń fiti nyɑ́ kolontunɑɑ, n kɑɑ nɑ́.
12Nyɑ́ koloosi ɑcɑlɛɛ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ fiki tʋɣʋ pee pɩɩkʋɣʋ, nɑ pɑ́ nyɑmsɩ-kʋ, nɑ pee hotiɣi tɔɣɔlɑɑ nɔɔsɩ tɑɑ tɔ.
13Acɑmisi tike kɛ pǝ kɑɑ-ŋ. Ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ toŋ nyǝnsɩ, tʋlǝɣɩ sɩ tǝɣɩ yem. Mpi tɔ, kɔkɔ nyɑɣɑ kʋkɑlǝsǝŋ.
14Ninifi nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ lú lʋm. Ɩ́ puu tɛtʋ, nɑ ɩ́ loo pilikinɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ mǝ koluŋɑ.
15Amɑ mǝ ɩcɑtɛ kɔkɔ kɑ́ nyɑɣɑnɑ-mɛ, yɑɑ pɑ́ kʋ-mɛɣɛ yoou tɑɑ. Pɑɑ wɑkǝlɩ-mɛɣɛ ɩsɩɩ kɑhʋsɩ tɔkʋɣʋ hɑtʋ tɔ. Mǝ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ kɑ́ nyǝpǝlǝɣɩ kɛ́ ɩsɩɩ kʋtoloŋ sɛsɛkʋ.
16Mǝ tɑɑtǝlɑɑ pɑɣɑlɛ kɑ tɛɛwɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ. Pɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ kʋtoloŋ kʋlʋɣʋ tɔ. Amɑ pǝ sɑɑlɑ yem kɛ́ nɔɔnɔɔ.
17Mǝ tɔɔ feŋlɑɑ, nɑ mǝ ɑkewenɑɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kʋtoloŋ cɑkʋɣʋ koluŋɑ pɔɣɔlɛɛ tɑɑ kɛ́ wɑtʋ wɑɑtʋ tɔ. Ilim hɑŋǝɣɩ ɩlɛnɑ kʋ́ yɑ, n tɑ nyɩ timpi kʋ tɛɛnɑɑ tɔ.
18Asilii wulɑʋ, nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ toowɑ tɑm tɔɔ tom. Nyɑ yoolɑɑ sɔsɑɑ nɑ́ hǝntɑɑ nɑ pǝ sumɑ. Nyɑ́ yǝlɑɑ yɑ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ, nɔɣɔlʋ kɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ kpeɣeluɣu.

19Pǝ kʋ-ŋ ɩsɑɣɑkʋɣʋ kɛ́. Pǝ́cɔ́ nyɑ́ wɑkǝlʋɣʋ kɑɑ tɑɣɑnɩ. Pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ nɩɩ nyɑ́ tɔm tɔ, pɑɑ kpɑsɩ ɑmʋkǝŋ kɛ́. Mpi tɔ, yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɣɔnɑ nyɑ́ yʋlʋkʋlɛ tɑm nyǝntɛ ntɛ́ tǝ kʋnyɔŋ.