Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NAHUMMU

NAHUMMU 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛnkɛ tì Nɑummu Ɛdikɔsi ɛì kou Ninifu dihɛidiɛ̀ kpɛ́í.
2Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ yóumu, kɛ̀ kù puotì bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti. Ku miɛkɛ yóumu mɛdiɛ̀, kù ɔ̃ɔ̃ í nyóu kù bo pɛitɛmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù nìí, kù ɔ̃ɔ̃ í mbɛ̀ wùónko.
3Ku miɛkɛ boomu, kɛ̀ kù kpetì dɛu mɛdiɛ̀, kù nɛ́ ɔ̃ɔ̃ í nyóu oyɛiwe, kù ɔ̃ nkérí nɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ ntɛ kɛ̀ kuyɑɑkù fĩ, ku nɑɑ̀cɛ̀i íinko mùù tɑ̃́ɑ̃́ mmuù tu yɛwɛtɛ̀.
4Kuù ɔ̃ɔ̃ pɛ́i ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kòo kṹṹ, kɛ̀ kù bɛ́i nyikó nkpeí, Bɑsɑ̃ɑ̃ biriku kó timútì nɛ̀ Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì kpɛti kɛ̀ tìi kpeí, kɛ̀ Dimɑɑ túúkù kó mutepóó mmɔ́tɛ́.
5Kuù ɔ̃ɔ̃ bɛnkɛ ku wɛ̃rímú kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ sɑ̃̀ntɛ̀, kɛ̀ sitɑ̃ɑ̃́ nkpeutí, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nhɑu kɛ kónnìnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kɛ miɛkɛ.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛ we mbo nɑ kɛ́ kù bɑ̀ɑo? Kɛ̀ ku miɛkɛ cɔ̀útɛ́ we mbo nkpɑɑ́? Ku miɛkɛ cɔ́ú nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ kɛ̀ yɛpèrɛ̀ pùɔ̀.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie nwennimu, kuù ɔ̃ nkɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ yiè, kuù ɔ̃ ndɑkɛ bɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri ku borɛ̀ bɛ kpɛ́í.
8Kɛ̀ mɛniɛ ntɑ ikó nkɛ bo pɔ̃ntɛ́nɛ̀ dihɛì. Kuù ɔ̃ɔ̃ pɔ̃nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ kù nìí mpɑ́íí, kɛ́ bɛ̀ kpɑ̀ɑ̀kɛ kɛ́tɑnnɛ́ dibiìnnì miɛkɛ.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ dɔ̀: Díndi Ninifu kɔbɛ n kó mɛyɛi nhɔ̃̀mmɛ mmɛ di yɑ̀mɛ̀? Míì kɔù di dootitɔbɛ̀ di í wɛ̃ti kɛ bo yɑ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
10Bɛ̀ɛ̀ di níí mbɛ̀ yóó cɔ́útɛ́ tipotì tìì kpeí kɛ cóú ti kɔ̃mɛ mmɛ, timúkpetì tɛ̃mɛ̀.
11Ninifu ɛì, fɔ̃́ɔ̃̀ miɛkɛ nkɛ, wèè wɑnti kɛ́ n dɔ̀ɔ̀ mí nKuyie mmɛyɛi nhò yɛ̀nnímɛ̀. Dɛ yiɛ̀ nhò mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ mmɛ.
12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɑ́ nɛ̀ di dootitɔbɛ̀ mɛ nsũmɛ̀ kɛ kpeńnì, m bo bɛ̀ kùɔ kɛ́ bɛ̀ dèè. Míì do duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ndi fɛ̃́ũnko, m mɛ ntɛ̃́nkɛ í yó nsɔkɛ́ kɛ di fɛ̃́ũnko.
13Di mmɔ̀nnì n di dɛɛtɛ́nɛ̀mu Asidii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do di fɛ̃́ũnko, kɛ di pìtɛ́ tidɑɑtì kó iwɛ̃ĩ.
14Díndi Ninifu kɔbɛ, ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ tì di kpɛ́í: Di kó kufuku miɛkɛ òmɔù í yó nkpɑɑ́ wèè bo sɔɔtɛ́ di kó diyètìrì. Sibɔɔtenkɑɑnìi idɛí kpɛsi nɛ̀ timɑ́tì kpɛsi, dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ di bɔɔtuo miɛkɛ. N keù di fɔ̃ti nku, di tɛ̃́nkɛ í tú bɛ̀mɑbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.