Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Na:ihame

Na:ihame 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) Na:ihame, ea simasia Gode Ea olelei amo ba:i. Goe sia: dedei amo da Ninefe osobo dogone fi ilima sia:sa. Na:ihame da Elegose osobo dogone fi dunu.
2Hina Gode da bagadedafa, amola E da eno dunu o liligi ea sogebi lamu hamedei ba:sa. Nowa da Ema gegesea, E da ilima se iaha. E da ougiba:le ilima dabe iaha.
3Hina Gode da hedolodafa hame ougisa, be E da gasa bagadedafa amola Ea da wadela:i hamosu dunuma dafawane se imunu. Hina Gode E habi ahoasea, isu maha amola mu mobi huluane da Ea emoga osa:gi dou heda:be agoai hamosa.
4Be Hina Gode Ea sali hano wayabo bagade amoma hale dagoma:ne sia:sea da, amo da hamu amola hano huluane hama:ya Ea sia:sea da hano huluane da hale dagoi ba:mu. Ba:isia:ne ohe fofole nasu soge gisi huluane da biogia:sa. Amola Gamele Goumia, ifa amola gisi da bioiba:le, bunumai ba:sa. Amola Lebanone sogega, mosoi falegai huluane da Ea sia:sea biogia:mu.
5Hina Gode da mabeba:le, goumi huluane da ugugusa amola agolo daea:i agoai ba:sa. Be Hina Gode E masea, osobo da ugugumu amola dunu fi huluane da fofogomu.
6Ea ougisia da nowa da hahawane esaloma:bela:? Amola nowa da wadela:lesima:bela:? Hamedafa! Ea da Ea ougi amo lalu sawa: defele sogadigisa, amola igi huluane da gagoudane osobo dou agoai ba:sa.
7Hina Gode Ea hou da noga:idafa. E da bidi hamosu eso amoga Ea fi dunu gaga:sa. Nowa dunu da Ema sinidigisia, E da noga:le gagagulasa.
8Ema ha lai dunu E da hano bagade gafululi fugala:i agoane ili dafawane gugunufisa. Amola bogosu hou iaha, nowa dunu da Ea hou fa:no hame bobogesea.
9Dilia da abuliba:le halale Hina Godema ilegesala:? E da dili gugunufinisimu. Dunu da afae fawane Ema gegesea, bu gegemu da hamedeiwane ba:mu.
10Amola dili adini nabe dunu dili da bibione gagui aya: gaga:nomei amola samaso bioi ulagisi nebe agoai ba:mu.
11Dunu afae da Ninefe moilai bai bagadega misini, Hina Godema wadela:le hamomusa: ilegelalu.
12Be Hina Gode da Ea dunu Isala:ili fi ilima agoane sia:sa, “Defea! Asilia ili da nimi bagade fi dunu, be amomane, ili da wadela:lesimu amola hamedafa ba:mu. Na dunu! Na da dili se nabalesi be Na agoane da bu hamedafa hamomu.
13Asilia ilia dili gasa bagade ouligi galu, be waha ilia gasa da Na osa:le heda:mu amola ilia da dilima bu hame se imunu.
14Hina Gode Ea Asilia fi ilima gasa bagade hou hamomusa: ilegei dagoi. E da agoane sia:sa, “Ilia egaga fi dunu da hame fifi ahoanumu. Na da loboga hahamoi ‘gode’ nodone sia:ne gadosu diasua dialebe, amo mugulumu. Na da Asilia dunu ili dogone salimu uli momagelala. Ilia da wadela:i hou bagadedafa hamobeba:le, bu esalumu da noga:i hame.”
15Ba:ma! Dunu afae da goumi dabua gadodili aligila heda:le Gode Ea Sia: Ida:iwane gala olelesa manebe! E da misini, hasalasu hou da doaga:i dagoi sisia:mu. Amaiba:le Yuda dunu fi huluane! Lolo manusa: gilisima! Godema sia:ne gadolaloma, amola liligi dilia Ema imunusa: sia:i amo Ema ima. Amola wadela:i hou hamosu dunu da dilia soge ganodini bu hame golili sa:imu. Bai Gode da amo huluane dafawane gugunufinisi dagoi.