Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Nahun

Nahun 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waliyiya falan ni ito ra Niniwa taan xili ma, Nabi Nahun Elekosi kaan fe toon naxan ti alo xiyena, a yi a sɛbɛ.
2Alatala a yamaan namarama xɔxɔlɔnna nin. A gbeen ɲɔxɔma nɛn. Alatalaa xɔlɔn gbo, a gbeen ɲɔxɔma nɛn. A yɛngɛfane saranna fima nɛn, a fitinaxin yi a gbeen ɲɔxɔ a yaxune ma.
3Alatala mi xɔlɔn xulɛn, a sɛnbɛn gbo! Alatala mi yulubi kanna yatɛma tinxinden na mumɛ! Alatala dangu funfun findixi wuluwulu gbeen nun foye kala tiin nan na. Kundaan yi findi gbangbanna ra a sanna bun.
4A na falan ti fɔxɔ igen xili ma, a xara, baane birin yi xɔri. Basan nun Karemele yamanane sɛxɛne yi gbeeli, Liban yamanan wudi fugene yi lisi a ra.
5A geyane birin yimaxama nɛn a yɛɛ ra, yire matexine birin yi xuya ayi. Bɔxɔn yi xuruxurun a yɛtagi, e nun dunuɲa nun a yi seene birin.
6Nde nɔɛ tiyɛ a xɔlɔn yɛɛ ra nayi? Nde kisɛ a xɔlɔn gbalon ma? A fitinan sigama ayi alo tɛɛna hali gɛmɛne a e birin ganma.
7Alatala fan. Luxunden nan a tan na tɔrɔ waxatine yi. A yengi muxune xɔn naxanye na e yigiya a yi.
8Koni a yaxune dɔxɔden kalama nɛn alo fufaan na dangu na xun ma. A yi a yɛngɛfane kedi han laxira dimini.
9Ɛ feen mundun yitɔnma Alatala xili ma? A tan nan halagin tima fefe! Ɲaxankatan firinden mi ɛ lima.
10Amasɔtɔ e luma nɛn ɲali ɲansanne yi, e xunne kelima nɛn e dɔlɔne ra, e yi halagi alo sɛxɛ xaren na gan fefe!
11Niniwa kaane, muxuna nde minixi ɛ tan nan yɛ naxan fe ɲaxini tɔnma Alatala xili ma, naxan maxadi ɲaxine tima.
12Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Hali e kamalixi, e na wuya ki yo ki, e raxɔrima nɛn, e ɲan. Yuda kaane, xa n bata tɔrɔn nagidi ɛ ma iki, na ligaxi nɛn alogo ɛ nama fa tɔrɔ sɔnɔn.
13N na ɛ xunbama nɛn konyiyani iki, n yi yɔlɔnxɔnne yibolon, e ba ɛ ma.”
14Niniwa kaane, Alatala ito nan yamarixi ɛ fe yi, a naxa, “Ɛ bɔnsɔnna muxu yo mi luyɛ. N na ɛ wudi suxurene nun ɛ wure suxurene kalama nɛn ɛ kidene yi. N yi ɛ gaburune yitɔn, bayo sese mi ɛ ra.”