Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Nahum

Nahum 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim profet Nahum i lukim wanpela samting olsem driman, God i givim dispela tok long em. Dispela tok i bilong biktaun Ninive. Profet Nahum em i wanpela man bilong ples Elkos.
2Bikpela tasol em i God, na em bai i no inap larim ol manmeri i lotuim ol giaman god. Em i mekim save long ol man i save sakim tok bilong em. Em i belhat long ol na em i save bekim pe nogut long ol.
3Bikpela i no save kros hariap. Tasol em i strongpela God, na oltaim em i mekim save long ol man i gat asua. Taim Bikpela i go long wanpela hap, bikpela win na ren i save kamap, na ol klaut i kamap olsem das aninit long lek bilong en.
4Sapos em i kros long solwara, orait solwara i save drai. Na em i save mekim ol wara tu i drai. Na sapos em i tok long ol samting i mas bagarap, orait ol gutpela gras na ol gaden samting i save dai. Maski ol gaden i stap long gutpela graun bilong distrik Basan, na ol diwai i stap long maunten Karmel, na ol plaua i stap long graun bilong Lebanon, olgeta i save dai.
5Olgeta maunten i save guria long pes bilong Bikpela, na i kamap olsem wara nating. Taim Bikpela i kamap, graun i save guria, na olgeta manmeri tu i save guria na i seksek nogut.
6Taim em i belhat, husat inap i stap gut? Na husat i no inap bagarap? Nogat tru. Em i save kros long ol manmeri na ai bilong en i ret olsem lait bilong paia, na ol ston i save bruk bruk na i kamap das.
7Bikpela em i save mekim gutpela pasin long yumi. Long taim bilong hevi, em i save kamap olsem ples hait bilong ol manmeri bilong en, na em i helpim ol manmeri i save go long em.
8Em i olsem bikpela tait, na em bai i bagarapim tru taun Ninive. Na em i save kilim i dai ol man i save sakim tok bilong en.
9Yupela ol birua, yupela i toktok long mekim wanem samting long Bikpela? Lukaut, em bai i pinisim yupela olgeta. I no gat wanpela man inap bikhet long em tupela taim. Nogat tru.
10Yupela i olsem ol man i spak nogut tru, na em bai i pinisim yupela olgeta, olsem paia i kukim gras i gat nil na olsem paia i kukim kunai ol i katim pinis na em i drai tru.
11Wanpela man bilong yupela ol Ninive i gat tingting nogut, na em i pasim tok long mekim nogut long Bikpela.
12Tasol Bikpela i tokim ol manmeri bilong en, em ol Israel, olsem, “Ol Asiria i strongpela man na ol i gat bikpela lain i stap, tasol bai mi bagarapim ol na bai ol i pinis olgeta. Ol manmeri bilong mi, mi bin putim bikpela hevi long yupela, tasol bai mi no ken mekim moa. Nogat tru.
13Ol Asiria i bin bosim yupela, tasol nau bai mi daunim strong bilong ol, na bai ol i no inap kalabusim yupela moa.”
14Orait Bikpela i mekim strongpela tok long ol Asiria olsem, “Bai i no gat lain tumbuna bilong yupela i kamap moa. Bai mi bagarapim olgeta giaman god i stap long ol haus lotu bilong yupela. Na bai mi redim matmat bilong yupela. Na bai yupela i no inap i stap moa, long wanem, yupela i man nogut tru.”
15Lukim. Wanpela man i wokabaut i kam long rot i stap long ples maunten na em i bringim gutpela nius i kam. Em i kam bilong toksave olsem pait i pinis. Olsem na ol manmeri bilong Juda, yupela bung long ol bikpela de na mekim lotu long God, na givim em ol samting yupela i promis pinis long givim em. Na bai ol man nogut i no ken kisim graun bilong yupela gen. God i bagarapim ol pinis.