Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Misee

Misee 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pulɑɣɑ kɑ́ tɛɛ lɛnsɩ tǝnɑɣɑ kʋŋkʋlʋmǝŋ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ piitimnɑɑ kɑ́ kpɑ kɑ tɔɔ kɛ́ tuutuumɑ.
2Pɑɑ heeli tǝmɑ sɩ: Tǝ́ kpɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝyɑɣɑ kɛ pulɑɣɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ hʋlɩ-tʋɣʋ ɩ mpɑɑʋ nɑ tǝ́ tǝŋ-kʋ. Mpi tɔ, Siyɔŋ kɛ Tɑcɑɑ tɔm lɩɩkǝnɑ.
3Ɩ kɑ́ hʋʋnɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ fɑɣɑsɩ piitimnɑɑ toŋ nyǝm, pɑɑ mpi pǝ wɛ pooluŋ tɔ. Nɑ pɑ́ mǝŋnɑ pɑ lɑɣɑlɛɛ nɑ pɑ ŋmɑntɑɑsɩ nɑ pɑ́ lu ɑkuŋ nɑ ɑsɑntǝnɑɑ. Piitim nɑpǝlɩ pǝ kɑɑ yoonɑ lɛmpɩ, pǝ́cɔ́ yoou fɑlǝsʋɣʋ kɑɑ tɩɩ wɛɛ tɔtɔ.
4Pɑɑ wei ɩ kɑ́ hɑlǝnɑ hɛɛsʋɣʋ kɛ ɩ tɩɩŋ tɑwɑ, nɔɣɔlʋ kɑɑ nyɑɑsɩ-ɩ. Tomɑ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
5Tɩɩŋ kɛ piitimnɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ lɑɑkɩ. Amɑ Tɑcɑɑ tɑ́ Ɩsɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ́, tɑ́ sɛɛkɩ nɑ tǝ́ tǝŋǝɣɩ tɑm tɔɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mɑɑ mʋ mpɑ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ mɑ hɔmɑ nɑ mɑ́ yele nɑ pǝ́ kʋ-wɛ tɔ. Mɑɑ mǝlǝnɑ mpɑ pɑ kuuwɑ tɔ, nɑ mɑ́ pǝsɩ-wɛɣɛ piitim toŋ nyǝm. Mɑɑ tɔɣɔ pɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ kɛ Siyɔŋ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ wɑɑtʋ ɩnɩ, hɑlǝnɑ pǝ́ polo tɑm tɔɔ.
8Yosɑlɛm, nyɑ́ wei nyɑ́ pǝsɑ ɩsɩɩ tiikilɑɑ kɑlǝkǝŋ tǝfeŋle tɔ, pɩɩ tʋ-ŋ nyɑ́ toŋ kɑwulɑɣɑ nyǝŋ. N kɑ́ mǝlɩ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ, ɩsɩɩ n kɑ wɛʋ tɔ.
9Yosɑlɛm yǝlɑɑ mɛ ɩ́ fɛɩnɑ wulɑʋ, mǝ tɔm tɑsǝlɑɑ sǝpɑ. Pǝ tɔɔ kɛlɛ ɩ́ mɑkɩ kɑpusi nɑ ɩ́ sɑlǝmǝɣɩ ɩsɩɩ wʋsɑsɩ tɑlɑ ɑhonto?
10Siyɔŋ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ Sɑlǝmɩ nɑ ɩ́ wii ɩsɩɩ ɑlʋllʋ. Mpi tɔ, pɩɩ lǝsɩ-mɛɣɛ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ polo tɑɑlɛ, hɑlǝnɑ Pɑpiloni. Tǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ kɑ́ wɑɑsɩ-mɛ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-mɛɣɛ mǝ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ.
11Piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ tɛmɑ kotuɣu kɛ mǝ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔŋ sɩ, Yosɑlɛm ɩ́ pilisi nɑ pɑ́ pɑɑnɑ ɩ ncɑɑ.
12Yǝlɑɑ mpɛ pɑ tɑ nyɩ nti Tɑcɑɑ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ tɔ. Ɩ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ kpeɣeli-wɛ ɩsɩɩ mǝhɔwɑ kɛ timpi ɩ́ kɑ́ mɑ-wɛ tɔ.
13Yosɑlɛm yǝlɑɑ mɛ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ. Mɑɑ hɑ-mɛɣɛ toŋ, ɩsɩɩ nɑʋ wei ɩ wɛnɑ nyǝɣǝlʋɣʋ hǝŋ tɔ. Yɑɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ ɑcʋwɑ tɔ. Ɩ́ kɑ́ kʋ piitimnɑɑ pɑɣɑlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ Tɛtʋ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ mɑɣɑ wɛnɑʋ sɔsɔɔm mpi ɩ́ kɑ́ kuu tɔ.
14Pǝnɛntɛ Yosɑlɛm yǝlɑɑ mɛ ɩ́ kpeɣeli nɑ ɩ́ hɛɛtɩ mǝ tɩ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Pɑ tɔŋɑ-mɛɣɛ kotɑɣɑ tɑm kɛ́. Pɑ mɑkɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ ɩsɛntɑɑ kɛ kpɑ́tʋ́ɣʋ́.