Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Misee

Misee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Misee tɔmɑ sɩ: Ɩ́ ke ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm. Ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ wiinɑ pɔ́ɔ́ŋ nɑ pulɑsɩ nɑ sɩ́ nɩɩ mǝ nɔɣɔ.
2Pɔ́ɔ́ŋ, nɑ tɛtʋ kite nyɑ́ wei nn ciɣitiɣi tɔ. Ɩ́ nɩɩ sɩ Tɑcɑɑ kɑlǝɣǝnɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsǝɣɩ-wɛɣɛ pɑ kʋlɑpʋtʋ sɩ:
3Mɑ yǝlɑɑ mɛ, ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi mɑ lɑpɑ mɛ? Wenteɣe mɑ tʋ-mɛ nɑ tǝ́ tɛɛ-mɛ? Ɩ́ cɔ-m.
4Anɩ mɑ cɛpɑ-mɛɣɛ mǝ yomle tɑɑ kɛ́ Icipiti. Mɑ lǝsɑ-mɛ nɑ mɑ́ kpɑ Moisi nɑ Alɔŋ nɑ Mɑlǝyɑm, nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ-mɛ.
5Ɩ́ tɔɔsɩ ɩsɑɣɑtʋ nti Mowɑpʋ wulɑʋ Pɑlɑkɩ cɑɑkɑɣɑ-mɛɣɛ lɑpʋ tɔ, nɑ nti Peyɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑɑm cɔ-ɩ tɔ. Ɩ́ tɔɔsɩ ɩsǝnɑ mɑ tɛsǝnɑ-mɛɣɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ tɔ. Sitim nɑ Kilikɑɑ pɑ hɛkʋ kɛ mɑ lɑpɑ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
6Ɩ́ pɔɔsǝɣɩ mǝ tɩ sɩ ye ɩ́ kɔŋ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ sɛɛʋ, pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ nɑɑŋ kɛ ɩ́ kɑ́ lɑpɩ-ɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ,
7yɑɑ ɩwɑɑŋ tuutuumɑ, nɑ nim kɛ sɔsɔm, yɑɑ mǝ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ kɛ mɑ tɑŋɑɑ sɩ ɩ́ lɑ-m kɔtɑɣɑ nɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ tɑɣɑnɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ nɑ?
8Pɑ sɛɣɛsɑ-mɛɣɛ ɩsǝnɑ mɑ cɑɑkɩ sɩ ɩ́ tǝŋ tɑmpɑnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ pɑsɑ mǝ tɩ nɑ mɑnɑ-mɛ tǝ́ tɔŋ.
9Yutɑ yǝlɑɑ mɛ mpɑ mǝ tǝnɑ ɩ́ kotɑ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ ɩ́ nɩɩ. Mɛɣɛ mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ nɑ mɑ wɑɑsǝɣɩ mpɑ pɑ wɛnɑ mɑ sɔɣɔntʋ tɔ.
10Pǝ fɛɩ-m teu sɩ ɑsɑɣɑɑ ɩ́ kɑɑ pɑ tɛɛsɩ tɑɑ kɛ́ pɑ ŋmɩɩlǝm wɛnɑʋ, nɑ pɑ́ lɑkǝnɑ. Mɑɑ cɑɑkɩ mǝ mpusi mɑɣɑsǝlɑɣɑ kʋtʋsɑɣɑ.
11Mɑ kɑɑ hʋlɩ suulu kɛ yǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑkǝnɑ sɑnǝyɑnɑɑ mpɑ pɑ tɑ tǝŋ tɔ.
12Mʋsʋŋ ɑkpɑɑ kɛ ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ toŋtʋnɑɑ tǝŋǝɣɩ. Mǝ tǝnɑ ɩ́ kɛ́ tʋsʋlɑɑ.
13Tɔʋ, mɑ nɑɑlɑ-mɛɣɛ lɑpʋ ntɛ́ mpi pɩɩ wɑkǝlɩ-mɛ tɔɣɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
14Ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ ɩ́ kɑɑ hɑɣɑ, pɑɑ wiliɣi nyɔɣɔsɩ kɛ mǝ tɛɣɛ tɑm. Pɑɑ mpiɣi ɩ́ kɑ́ ŋmɛsɩ ɩsɩɩ mɑ kɔnɑ yoou nɑ kʋ wɑkǝlɩ-wɩ.
15Ɩ́ kɑ́ tuu ɩ́ kɑɑ kʋ, Ɩ́ kɑ́ mʋlɩ nim, ɩ́ kɑɑ lɑnɑ-wɩ. Ɩ́ kɑ́ puu sʋlʋm ɩ́ kɑɑ nyɔɔ-wɩ.
16Wulɑʋ Omili nɑ ɩ pǝyɑlʋ Akɑpɩ, nɑ ɩ piitim pɑ ɩkpɑtɛ ɩsɑɣɑlɛ kɛ ɩ́ tɔkɑɑ tǝkem nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ mǝ ɩcɑtɛ pǝsɩ ncɑɑlɛ nɑ pɑ́ woŋiɣi-mɛ. Ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ mɑ yǝlɑɑ tǝnɑ fɛɛlɛ.