Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Mikiyaasa

Mikiyaasa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wurssettaa gallassatun GODAA Beeta Maqidasee keexettido deree deretu ubbaappe xoqqidi beettana; kera ubbatuppekka bollaara xoqqu xoqqu gaana. Dere asai akko zulana.
2Daro kawotettatu asai yiidi, “Haayite; GODAA deriyaa, Yaaqooba Xoossaa Beeta Maqidasiyaa ane pude kiyoos. I koyiyoogaadan nuuni baana mala, i nuna ba ogiyaa tamaarissana” yaagana. Aissi giikko, higgee Xiyooneppe, GODAA qaalaikka Yerusalaameppe kiyana.
3I daro asatu gidduwan pirddana; haahuwan de7iya mino kawotettatu palamaakka shaakkana. Eti bantta bisuwaa marasha, bantta tooraakka baaca kessanau qoxxana; kawotettai kawotettaa bolli bisuwaa denttenna. Hagaappe guyyiyan, eti muleera olaa timirttiyaa tamaarokkona.
4SHin asi ubbi ba woiniyaa turaa kuwaaninne balasiyaa kuwan woppu giidi uttana; ai asinne eta yashissenna. Aissi giikko, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa haasayiis.
5Asai ubbai ba xoossaa xoossaa sunttan hemettana; shin nuuni GODAA nu Xoossaa sunttan meri merinau hemettana.
6GODAI hagaadan yaagees; “He gallassi taani wobbeta shiishshana; qassi omooduwan haaho sohuwaa biidaageetanne taani tuggayidoogeetakka shiishshana.
7Taani wobbeta wuriiddi attida atetta oottana; qassi omooduwan haaho sohuwaa biidaageetakka mino kawotetta kessana. He wodiyaappe doommada merinaa gakkanaashin, taani GODAI Xiyoone Deriyan eta bolli kawotana” yaagees.
8Nenoo, GODAA asaa wochchiyo Yerusalaame xoqqa gimbbiyau, neeyyo kase ne haariyo maatai, qassi Yerusalaame kawotettaa zawai ubbaikka simmana.
9Ha77i neeni cenggurssaa xoqqu oottada waassiyoogeenne maaretai oiqqido maccaaseedan un77ettiyoogee aibissee? Neeyyo kawoi bainna gishshaasseeyye? Woi nena zoriyaabi xayido gishshaassee?
10Inttenoo, Xiyoone asatoo, maaretai oiqqido maccaaseedan ooliiddi abaraadite. Aissi giikko, intte katamaappe kiyiyoogee attenna; kiyidi dembban de7ana; hegaappekka Baabiloone baana. Gidikkonne, yan intte attana; GODAI inttena intte morkketu kushiyaappe wozana.
11SHin ha77i daro kawotettati ne bolli shiiqidosona; shiiqidi, “Yerusalaamee tuno; nu aifeekka Xiyoone dereqqo” yaagoosona.
12SHin eti GODAA qofaa erokkona; a halchchuwaakka akeekokkona. Kattaa qoxxiyo audiyau shiishshido mirqqiyaadan, GODAI eta qaxxayanau shiishshiis.
13GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Yerusalaame asatoo, denddite; denddidi, intte morkketa qoxxite. Taani intte kaciyaa birata, intte qinccafiliyaakka nahaase oottana. Intte daro kawotettata kinchcherettana; eti sugettan shiishshidobaa ubbaa intte GODAAYYO dummayana; eta aquwaakka intte sa7a ubbaa Godaayyo immana” yaagees.