Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Maiga

Maiga 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso da misunu amoga goumi amo da Debolo diasu danebe amo goumi da eno agolo baligili gadodafa heda:i ba:mu. Fifi asi gala bagohame da amo goumiga gilisila misunu.
2Amogai dunu ilia da amane sia:mu, “Niniamone, Hina Gode Ea agologa heda:la:di! Niniamone Isala:ili Hina Gode Ea Debolo Diasuga ahoa:di! E da ninia hamoma:ne, Ea dawa:i amo ninima olelemu. Ninia da logo Ea nini masa:ne ilegei, amoga masunu. Bai Hina Gode Ea olelesu da Yelusalemeganini maha. Amola Saione amoganini E da Ea fi dunuma adosa.
3Hina Gode da fifi asi gala (gasa bagade fi badilia amola gadenene esalebe) amo ganodini sia:waisu olofoma:ne hahamonesimu. Ilia da ilila: gegesu gobihei dadabili salalu, bu osobo gidinasu hamomu. Amola ilia: goge agei dadabili salalu, ifa dadamusu gobihei hamomu. Fifi asi gala da bu hamedafa ha lamu, amola bu gegemusa: hamedafa momagemu.
4Dunu huluanedafa da olofole esalumu. Ilia da ilila: waini sagai amola figi sagai ouligisa esalumu, amola dunu enoga ili beda:ma:ne hame hamomu. Bai Hina Gode Bagadedafa da amane ilegele sia:i dagoi.
5Fifi asi gala higagale da ilila: loboga hahamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosa, amola ilima fa:no bobogesa. Be ninia da ninia: Hina Godema nodone sia:ne gadosa, amola Ea hamoma:ne sia:i defele hahamona ahoanumu.
6Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da mana, amoga, Na da dunu ilima Na se bidi i, amola mugululi asiba:le se nabalu, amo huluane gegedole gilisilisimu.
7Ilia da lologoidafa amola ilia sogedafa amoga badiliadafa esafula. Be Na da hame bogogia:i esalebe dunu, ilima hou gaheabolo hemomu. Amasea ilia da gasa bagade fi ba:mu. Na da amogainini Saione Goumia ili mae fisili ouligilalumu.”
8Gode da Yelusaleme amo ganodini esala. E da sibi ouligisu dunu agoane Ea fi dunu sosodo ouligisa. Amo esoha, Yelusaleme da ea musa: ouligi soge (Isala:ili) amoma bisilua moilai bai bagade bu ba:mu.
9Yelusaleme fi! Dilia abuliba:le ha:gidafa uli sasalisa disala:? Abuliba:le uda mano lasea, se nababe defele a:iya gusa:sala:? Bai dilia da hina bagade hame ganabela:? Amola dili fada:i sia:su dunu da bogobela:?
10Yelusaleme fi dunu, dili da uda ilia mano lasea sega soiyalabe amo defele soiyalaha gusa:ma! Be waha dilia da moilai bai bagade fi bai amo yolesili amola soge hamega fimu. Dilia da Ba:bilonega masunu, be amoga Hina Gode da dima ha lai dunu ilia di wadela:lesisa:besa:le gaga:mu.
11Fifi asi gala bagohame da dima doagala:musa: gilisi dagoi. Ilia da amane sia:sa, “Yelusaleme da gugunufinisi dagoi ba:ma:ma! Ninia da amo Yelusaleme fi bagade amo wadela:le gugunufinisi ba:ma:ma!”
12Be amo fifi asi gala ilia Hina Gode Ea asigi dawa:su amo ganodini dialebe, amo hamedafa dawa:sa. Gode da ili gilisilisilalu, se iasu amo da widi dadabisu defele ilima se imunu, amo ilia hame dawa:digisa.
13Hina Gode da amane sia:sa, “Yelusaleme fi dunu! Dilia da asili, dilima ha lai dunu ilima se ima. Na da dilima gasa bagade bulamagau amo da gula ‘hono’ agoai amola balasega hamoi emosasafo adobo amo ea gasa agoane hamomu. Dilia da fifi asi gala bagohame banenesimu. Ilia da gegenana lai liligi amo huluane Nama udigili imunu. Bai Na osobo bagade fifi asi gala huluanedafa amo ilia Hina Gode esala.