Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Mika

Annabi Mika 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛmui fama a lide, Alatala xa banxi tixi geya naxan fari, na fama nɛ tide geya birin xun ma. A itema nɛ tentenyi birin bɛ, ɲamae luma nɛ siga ra mɛnni.
2Si gbegbe e xun tima nɛ naa ra, e a fala, «Won xa siga Alatala xa geya fari, Yaxuba Marigi Ala xa banxi. A won xaranma nɛ a xa sɛriyɛ ra, alako won xa won ɲɛrɛ a xa kira xɔn ma.» Sɛriyɛ fatanma Siyoni nan na, Alatala xa masenyi kelima Darisalamu nan kui.
3A findima nɛ kiitisa ra si gbegbe tagi, a fa si sɛnbɛmae xa gere raɲɔnde duniɲa birin kui. E e xa santidɛgɛmae xabuma sari xa kerie nan na, e e xa wɔrɔtɛe yailan tanbɛe ra. Si yo mu a xa santidɛgɛma itema si gbɛtɛ xili ma sɔnɔn. Na waxati, mixie mu gere mɔɔli yo matinkanma.
4E tima e xa wɛni sansi nan sɛɛti ma, e dɔxɔ e xa xɔrɛ bili niini bun ma. Mixi yo mu fama e bɔɲɛ raminide, barima Alatala Sɛnbɛma bara wɔyɛn.
5Si birin nɔma ɲɛrɛde e xa alae waxɔn ki nɛ, kɔnɔ won tan won ɲɛrɛma Alatala nan waxɔn ki abadan.
6Alatala naxa a masen, «Lɔxɔɛ nde fama, n lanyurutɔɛe malanma nɛ. N mixie xunlanma nɛ, n naxee rayensenxi tɔɔrɛ kui.
7N lanyurutɔɛe findima nɛ mixi kisixi dɔnxɔɛe ra, n mixi rayensenxie findima nɛ si sɛnbɛma ra. Alatala nan tima e xun ma Siyoni geya fari abadan.
8I tan Siyoni, naxan a ɲɔxɔ sama ɲama xɔn ma, naxan findixi taa makanta xi ra, nɔɛ fisamante gbilenma i tan nan ma, mangɛya fa lu Darisalamu yi ra.»
9Wo fa gbelegbelema munfe ra? Mangɛ mu na wo xɔnyi sɔnɔn? Wo rasima bara faxa? Na bara a niya wo xa tɔɔrɔ alɔ ginɛ naxan na ditinyi ra?
10Siyonikae, wo furie xa wo matolin alɔ furi ginɛ, barima e wo raminima nɛ taa kui, wo fa xi burunyi. E wo xaninma Babilɔn konyiya kui, kɔnɔ mɛnni wo fama nɛ fulunde. Alatala wo bama nɛ wo yaxuie bɛlɛxɛ i.
11Kɔnɔ yakɔsi si gbegbe tixi wo xili ma, a falafe ra, «Siyoni xa yaagi won ya xɔri!»
12Nee mu Alatala xa maɲɔxunyi kolonxi, e mu a xa wali fahaamuxi. Alatala bara e malan lonyi ma maale bɔnbɔma dɛnnaxɛ.
13Siyonikae, wo keli wo xa e bɔnbɔ. N wo sɛnbɛ gboma nɛ alɔ tuura, naxan ferie yailanxi wure ra, naxan tore findixi wure gbeeli ra. Na kui wo ɲamanɛ wuyaxi butuxunma nɛ, wo e xa naafuli findima n tan Duniɲa Marigi Alatala nan gbe ra.
14Yakɔsi wo xa wo fatee mabɔɔ sunnunyi ma, barima e na won ma taa suxufe, e na Isirayila ɲama xa mangɛ bɔnbɔfe a yatagi ma wuri ra.