Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - मीका

मीका 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले डांडा नेल्‍ल आन क्‍येङा परमप्रभु यावे आ खिं बाक्‍शो डांडा लाइश्‍शो दुम्‍ब। मिनु मेको नेल्‍ल आन क्‍येङा ग्‍येत्‍थ लाइब बाक्‍ब। मिनु शुश मुर मेकेर लाइ‍नीम। यसैया २:२-४
2मिनु रागी रागी ङा मुरपुकी मेकेर जाक्‍शा, मेकोपुकीमी “जाक्‍कीन। गोपुकी परमप्रभु यावे आ डांडा लय। याकूब आ परमप्रभु आ खिं लय। मेकोम इं कली आ लां कोंइब। मिनु गोपुकी मेको आ लांम गाक्‍ने चाप्‍यल। मारदे हना शेंतीके सियोन रे नु परमप्रभु यावे आ लोव़ यरूसलेम रे ग्रूब” देंत। लूका २४:४७
3मेकोमी शुश जात ङा मुर आन दा‍तेमी निसाफ पाइब। मिनु ङोन बाक्‍शो बोल्‍यो रागी रागी ङा मुर आन कली निसाफ पाइब। मिनु मेकोपुकीमी आन तरवार चेम्‍शा, फाली सेल्‍नीम। आन तूतीक भाला चेम्‍शा गुये सेल्‍नीम। मिनु रागी रागी ङा मुर आन दातेमी लडाइ मपाइ‍नीम। मेकोपुकीमी गेनायो लडाइ मशेंसीनीम।
4तन्‍न मुर नेल्‍ल आन अङगुर नु फोव़शी रवा आन पुंम नित्‍‍नीम। मिनु मेको आन कली सुइमी हिंच मकोंइनीम। मारदे हना मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी लोव़ प‍शो बाक्‍ब। १राजा ५:५; जकरिया ३:३०
5मिनु “जात जात ङा मुर नेल्‍ल आन देवी देवता आन नेंम गाक्‍नीम। तन्‍न गोपुकी चहिं गेना हना यो परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु आ नेंम गाक्‍नय” देंतेक्‍म।
6परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना “मेको नाक्‍ती गो खोइल मदुक्‍ब आन कली खुप्‍नुङमी। मिनु गो खेरशो नु श्‍येत जशो आन कली खुप्‍नुङमी। येरमीया ३१:८; ब्‍यवस्‍था ३०:४
7मिनु खोइल मदुक्‍ब आन कली लीशो मुर आन दातेम वोइक्‍नुङ। खेरचा पुंइसीशो आन कली बोल्‍यो रागी ङा मुर सेल्‍नुङमी। मिनु परमप्रभु यावेमी मेको आन कली सियोन डांडा रे गेना हना यो कली सासन पाइब।
8आं बगाल बाक्‍तीक डांडा, सियोन आ तमी इ सांद मिग्‍दाल-एदेर सहर सम्‍म जाक्‍दीप्‍ब। गे ङोंइती ङा राज्‍य लेंशा ताइनेवे। यरूसलेम ङा तमीम आ राज्‍य लेंशा ताइ‍ब।
9मुल गे मारदे वाइ ब्रेश्‍शा ग्री‍नेवे? मार इ पिप मबाक्‍बा ङा? इ अर्ती गेब जाम्‍शा लमा? मिनु मारदे आल थितीक रोइ पशो मीश मुर खोदेंशो पा वाइ ब्रेत्‍नेवे? येरमीया ८:१९
10सियोन आ तमी, आल थितीक रोइ पशो मीश मुर खोदेंशो पा वाइ ब्रेश्‍शा ग्रीङो। मारदे हना मुल गे एको सहर प्रोंइचा माल्‍नेवे। मिनु खिं मबाक्‍तीकेमी बाक्‍तीक सेल्‍चा माल्‍नेवे। गे बेबीलोनम लचा माल्‍नेवे। मिनु मेकेर रे प्रोंइचा पुंइसीनेवे। मेकेर परमप्रभु यावेमी इ कली इ जोरी सत्रु आन गुइ रे प्रोंइब।
11मुल शुश रागी रागी ङा मुर इ पर्बम दूली पा बोक्‍शा ‘सियोन ग्रांग्रा दिशो दुम्‍‍ल। गो मेको कली कोव़ना कोव़न बाक्‍चा तांइसेक्‍ल’ देंनीम” देंत।
12तन्‍न मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे आ मिम्‍शो मतुइक्‍नीम। मेकोपुकीमी आ पचा चिक्‍शो मतुइक्‍नीम। परमप्रभुमी मेको आन कली खला ङा अन्‍न खुप्‍शो खोदेंशो पा खुप्‍ताक्‍व।
13सियोन आ तमी बोक्‍शा, अन्‍न तुपो। मारदे हना गो इ ग्रोव़ फलाम के सेल्‍नुङ। गो इ गेंग्रे कांसा के सेल्‍‍नुङ। मिनु गे शुश जात जात ङा मुर आन कली फस पोक्‍नेवे। मेको आन रोइश्‍शो परमप्रभु यावे कली गेनेवे। मिनु मेको आन शोंप रागी नेल्‍ल ङा परमप्रभु यावे कली चढ़ेनेवे।