Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Misee

Misee 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Wɑɩyo, mɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tɛŋʋɣʋ tʋɣʋ kooluɣu nɑ yʋlʋ polo kʋ tɛɛ nɑ ɩ́ lɑŋ tɔ.
2Pǝ tɑ kɑɑsɩ yʋlʋ kʋpɑŋ kɛ tɛtʋ tɑɑ. Yʋlʋkʋlɛ tɔm nɑ tǝmɑ cɛŋʋɣʋ tike kɛ pɑ lɑkɩ.
3Pɑ kɛ́ cɛcɛnɑɑ kɛ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ kɛ́. Akewenɑɑ nɑ́ pɛɛkǝɣǝnɑ pɑ sipɑnɑɑ. Hʋʋlɑɑ nɑ́ lɑkɩ kʋcɔɔŋ tɔɔ. Toŋtʋnɑɑ nɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ nti tǝ mɑɣɑ-wɛ tɔ nɑ pɑ́ kpɛntǝɣɩ nɔɔsɩ.
4Pɑ tɑɑ kʋpɑŋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ sɔwɑ tʋɣʋ. Ɩlɛnɑ tɑmpɑnɑ tǝŋlʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ sɔwɑ tiikiyɑ. Mǝ wɑhɑlɑ kʋyɑkʋ ŋku Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kpɑɑlɑɑ tɔɣɔlɔ. Ɩ́ kɑ́ tǝŋ ŋku?
5Ɩ́ tɑɑ tɛ mǝ tɑɑ nɑ mǝ ɑsǝmɑɑ nɑ mǝ cewɑɑ. Ɩ́ tɑɑ tɩɩ kuli nɔɣɔ kɛ mǝ ɑlɑɑ kiŋ.
6Hɑlɩ pǝyɑlʋ tʋʋkɩ cɛcɛ kɛ́, nɑ pɛɛlɔ nɑ́ɑ́ kʋlǝɣɩ toto tɔɔ, nɑ poolu ɩɩ cɑɑkɩ pɑŋ. Pɑɑ wei ɩ kolontunɑɑ ntɛ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ.
7Amɑ mɑ́ ɩlɛ Tɑcɑɑ tɔɔ kɛ́ mɑ kɛɛsǝɣǝnɑ nɑ mɑ́ nyǝnǝɣɩ Ɩsɔ wei ɩ wɑɑsǝɣɩ-m tɔ, ɩ kɑ́ nɩɩ mɑ yɑɑʋ kɛ́.
8Hɑɩ, tɑ kolontunɑɑ mɛ ɩ́ tɑɑ pɑɑnɑ-tʋ. Pɑɑ tǝ hotɑɑ tɔ, tɩɩ tɛ nɑ tǝ́ kʋlɩ. Pɑɑ tǝ wɛ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ tɔ, Tɑcɑɑ kɛlɛ tɑ́ nyɑɑlǝm.
9Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ kɑlǝnɑ-tʋɣʋ mpʋ nɑ tǝ́ sumɑ. Mpi tɔ, tǝ wɑkǝlǝnɑ-ɩ kɛ́. Amɑ wɑɑtʋ kɑ́ kɔɔ, wei ɩ tɑɑ ɩ kɑ́ tɑɣɑnɩ tɑ́ tɔm tɔ. Tɩɩ wɛɛnɑ tɑ́ lonɑ, nɑ ɩ́ mǝŋnɑ-tʋɣʋ nyɑɑlǝm tɑɑ, nɑ ɩ́ hɑɣɑsɩ-tʋɣʋ kʋpɑntʋ.
10Ye tɑ kolontunɑɑ ɩ́ nɑ mpʋ fɛɛlɛ kɑ pɩɩ-wɛ. Mpi tɔ, mpɛ pɑ pɔɔsɑɣɑnɑ sɩ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mǝlɑ ɩsǝnɑ? Pɩɩ fɛlɩ-wɛɣɛ nɔɔhɛɛ ɩsɩɩ hɑpǝlɛ tɛtʋ, nɑ tɑ́ɑ́ nyǝnǝɣɩ.
11Kʋyɑkʋ kɑ kɔɔ, ŋku kʋ tɑɑ pɩɩ tɑɣɑnɩ mǝ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ koloosi kɛ ŋmɑʋ tɔ. Pɑɑ tuusi mǝ tɛtʋ toosi kɛ pooluŋ.
12Ɩlɛ mǝ nyǝ́mɑ kɑ́ lɩɩnɑ pɑɑ timpi. Pǝ kpɑɣɑʋ Asilii, nɑ Icipiti, nɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ tɔ. Hɑlǝnɑ hɔɣɔlǝŋ teŋkunɑɑ nɔɔsɩ, nɑ pǝ́ sɩɩnɑ pɔ́ɔ́ŋ.
13Amɑ pɩɩ kpiisi tɛtʋ yǝlɑɑ nɑ pǝ́ yele-tǝɣɩ kpɛtɛ kɛ tǝ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
14Tɑcɑɑ, pɑɑsǝnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ tɑ́ ɩsɩɩ tiikulu nɑ ɩ kɑlǝkʋ. Tǝ wɛ tɛsǝpɑɣɑ tɑɑ kɛ́ kpeeŋɑ tɔɔ kɛ́. Ponɑ-tʋɣʋ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti tǝ cɔɔnɑ-tʋ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́ Pɑsɑŋ, nɑ Kɑlɑɑtɩ, ɩsɩɩ tɩɩ wɛʋ lɔŋtɑɑ tɔ.
15Lɑ-tʋɣʋ piti tǝmɑ ɩsɩɩ wɑɑtʋ wei n lǝsɑ-tʋɣʋ Icipiti tɛtʋ tɑɑ tɔ.
16Piitimnɑɑ kɑ́ nɑ́ tɑ toŋ sɔsɔɔŋ tǝnɑ. Wɑɑtʋ wei pɑɑ nɑ́ mpʋ tɔ, pɩɩ liɣiti-wɛ nɑ pɑ́ kpɑ nɔɔsɩ nɑ pǝ́ tɑɑmɩ-wɛ.
17Pɑɑ tuu mʋsʋɣʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ tʋmɑɑ, nɑ pɑ́ lɩɩ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ kɔɔ Tɑcɑɑ tɑ́ Ɩsɔ nyɑ́ nyɑ́ kiŋ, nɑ sɔɣɔntʋ nɑ wɑtʋ.
18Tʋɣʋ nɑkʋlɩ tɑ nǝɣǝsǝnɑ Tɑcɑɑ nyɑ́. N tɑɣɑnǝɣɩ nyɑ́ yǝlɑɑ kʋkɑɑsɑɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ́. Nn tɔkǝɣɩ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ tɑm tɔɔ. Nɑ nyɑ́ luɣu wɛ-tʋ nɑ ń lɑkɩ-tʋɣʋ kʋpɑntʋ.

19N kɑ́ nyǝnɩ tɑ́ pǝtɔɔtǝlɛ, nɑ ń fɛlɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ nɔɔhɛɛ. N kɑ́ lɔ-tǝɣɩ hɑtoo teŋku tɑpʋɣʋ tɛɛ.
20N kɑ́ hʋlɩ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ kɛ Apǝlɑhɑm nɑ Yɑkɔpʋ pɑ lʋlʋɣʋ. Ɩsɩɩ n kɑ sɩɩʋ hɑtoo lɔŋtɑɑ kɛ́ tɑ́ cɔsɔnɑɑ tɔ.