Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Miquias

Miquias 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apan sa kataposang mga adlaw mahitabo gayod nga ang bukid nga nahimutangan sa balay ni Yahweh tukoron labaw sa ubang mga bukid. Bayawon kini labaw pa sa kabungtoran, ug magbaha ang katawhan padulong niini.
2Daghang kanasoran ang mangadto ug moingon, “Dali, manungas kita ngadto sa bukid ni Yahweh, ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Tudloan kita niya sa iyang mga pamaagi, ug molakaw kita sa iyang mga agianan.” Kay mogula gikan sa Zion ang balaod, ug gikan sa Jerusalem ang pulong ni Yahweh.
3Hukman niya ang daghang katawhan ug mohukom kalabot sa daghang kanasoran sa halayo. Himoon nila ang ilang mga espada nga mga lipya sa daro ug himoong mga garab ang ilang mga bangkaw. Dili mohulbot ug espada ang usa ka nasod batok sa laing nasod, ni magbansay pa sila alang sa gubat.
4Hinuon, maglingkod ang matag tawo ilalom sa iyang parasan ug ilalom sa iyang kahoy'ng igera. Walay bisan usa nga makapahadlok kanila, tungod kay namulong na ang baba ni Yahweh nga labawng makakagahom.
5Kay maglakaw ang tanang katawhan diha sa ngalan sa ilang tagsatagsa ka dios. Apan maglakaw kita diha sa ngalan ni Yahweh nga atong Dios hangtod sa kahangtoran.
6“Nianang adlawa,” miingon si Yahweh, “Tapokon ko ang piang ug tigomon ko ang sinalikway, kadtong akong gisakit.
7Himoon ko nga magpabilin ang piang, ug ang mga sinalikway ngadto sa lig-on nga nasod, ug ako, si Yahweh, maghari kanila sa Bukid sa Zion, karon ug hangtod sa kahangtoran.
8Alang kaninyo, nga nagbantay sa mga panon sa karnero gikan sa tore, ang bungtod sa anak nga babaye sa Zion—moabot kini kaninyo, mahibalik ang inyong gidumalahan kaniadto, ang gingharian nga nahisakop sa anak nga babaye sa Jerusalem.
9Karon, nganong misingggit man kamo sa makusog? Wala bay hari taliwala kaninyo? Nangamatay na ba ang inyong magtatambag? Mao ba kini ang hinungdan sa inyong pagping-it sa kasakit sama sa babaye nga nagbati?
10Pabilin sa kasakit ug pagbati aron sa pagpanganak, anak nga babaye sa Zion, sama sa babaye nga nagbati. Kay karon pagawason na kamo sa siyudad, papuy-on sa uma, ug paadtoon sa Babilonia. Luwason kamo didto. Luwason kamo ni Yahweh gikan sa kamot sa inyong mga kaaway.
11Karon daghang kanasoran ang nagkatigom aron makigbatok kaninyo; nag-ingon sila, 'Pasagdi siya nga mahugawan; pasagdi nga ang atong mga mata makakita sa Zion.”'
12Miingon ang propeta, “Wala sila masayod sa gihunahuna ni Yahweh, ni makasabot sa iyang mga laraw, kay gitigom niya sila sama sa mga uhay nga giokonon.
13Nag-ingon si Yahweh, “Barog ug paggiok, anak nga babaye sa Zion, kay himoon kong puthaw ang imong sungay, ug himoon kong bronse ang imong mga kuko. Laglagon ninyo ang daghang katawhan. Ako si Yahweh, maako ang ilang mga inilog nga bahandi, ang ilang mga gipanag-iyahan alang kanako, ang Ginoo sa tibuok kalibotan.