Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Mise

Mise 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄgbɛzãzĩ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ Dii kpɛ́ kuwà a gↄ̃ gbɛ̀sĩsĩↄ mide ũ. Wa sɛ lɛsĩ dɛ sĩ̀sĩↄla, bui píi i siu we.
2Buiↄ gɛ́ we dasi, aai mɛ: À mↄ wà dɛdɛ Dii gbɛ̀sĩsĩwa, wí gɛ́ Yakↄbu buiↄ Lua kpɛ́u, i wá da a zɛ́wa, wíↄ bɛu. Dii ikoyã a bↄ Siↄna, aà yã́ a bↄ Yelusalɛũ.
3A yã́gↄ̃gↄ̃ buiↄnɛ, a yãkɛkɛ bùsu zã̀zã pↄ́ gbãa vĩↄnɛ, aai ń fɛ̃ndaↄ gbɛ̃gbɛ̃ aa lilɛ soona ũ, aai ń sↄ̃naↄ lilɛ máaso limibobↄ ũ. Buie a fɛ̃nda sɛ a deezio, wa zĩkaa dada lↄo.
4Baade a zↄ̃lɛ a vɛ̃ɛli ń a kaadↄɛnlio gbáu, gbɛ̃e a vĩadadańzi lↄo, asa Dii Zĩgↄ̃de lɛ́ mɛ́ ò.
5Bui píi ìↄ kú ń ń tã́a tↄ́o, wápiↄ sↄ̃, Dii wá Lua tↄ́ wáↄ kuò gↄↄpii.
6Dii mɛ̀: Gↄↄ bee má a gbɛ̃́ tↄ̃̀ↄlɛnaↄ kãaa, má a gbɛ̃́ pↄ́ ma ĩadàmá ma ń yápiↄ naaa.
7Má a gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ tↄ̃ↄlɛpiↄ kɛ ma gbɛ̃́ kↄ̃naↄ ũ, má a gbɛ̃́ pↄ́ wà tàńnↄ zã̀piↄ kɛ bui gbãa ũ. Za gↄↄ bee máↄ kiblemá Siↄna gbɛ̀sĩsĩ musu e gↄↄpii.
8Siↄna gbɛ̀sĩsĩá ma kpàsa dã́dãkɛgbaɛ, aà kpala káau a ɛa suwà, wiↄ kible Yelusalɛũ.
9Bↄ́yãi álɛ búbuapɛi? Kɛ́ á kía vĩo yã́i yã̀? Á lɛdamade kuo, ↄ̃ wãwã á kṹ lán nɛ'iwãwãwaa?
10Siↄnadeↄ, à fĩaafĩaa ń wãwão lán nↄɛ pↄ́ lɛ́ nɛ'iwa, asa á bↄlɛ á wɛ̃́lɛ guu à kálɛ sɛ̃uɛ, í tá Babɛli. We Dii a á misiu, we a á bↄu á ibɛɛↄ ↄzĩ.
11Tia kɛ́wa buiↄ kãaaaázi, aa mɛ̀ wa Siↄna ↄ̃̀ↄkpa, wiↄ gwa wàↄ pↄnakɛ.
12Aa Dii làasoo dↄ̃o, aa yã́ pↄ́ àlɛ yá gbadↄ̃o, asa à ń kãaa lán pↄ́ bàaawa pↄ́wɛngbɛ̃zɛuɛ.
13Siↄnadeↄ, à fɛlɛ pↄgbɛ̃! Má tó àↄ gbãa lán zu pↄ́ a kↄ́ba dɛ mↄ ũ mɛ́ a swɛ dɛ mↄgotɛ̃ ũwaɛ, í bui dasipiↄ úlↄ. Á ń pↄ́ pↄ́ aa è gbɛ̃blea guu kpaa, an àizɛɛↄ i gↄ̃ mapi ma dṹnia Dii pↄ́ ũ.
14Wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ, à á zĩgↄ̃ↄ kãaa, asa wà koezↄ̃̀áziɛ. Wa Isailiↄ dↄaana lɛ́ ń goo a gɛɛwa.