Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MISEE

MISEE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Yɛwe sɔnyɛ miɛkɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɑ̃rì bo wɛ̃tɛ kɛ́kpenkɛnɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ tɛyɛ̀, kɛ́bɑɑtɛ́ sitɑ̃ɑ̃́. Kɛ̀ yɛbotɛ̀ ndɔkuní di borɛ̀,
2Bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Tí kɔtɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃rì, Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ kù tí tie nku dɔ́ tí nfòù mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ ti tũnnɛ kù ti bɛnkɛ kùù cɛ, ku tié mbonní Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì ndi, ku nɑ́ɑǹtì yìɛ̀ní Sedisɑdɛmmu nwe.
3Dɛ mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie mbo mbɑkɛ́ yɛbotɛ̀, kuù yó nni ibotí ìì kpeńnì kɛ díɛtirì, kɛ́bɔ́kɛ́ bɛ kpɑ̀rìseuti kɛ́mɑ́ sitũ̀kusi, kɛ mɑ́ bɛ kpɑ̃ɑ̃̀ sicɑmúkɛ̃kusí, kubotí mɑkù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkpɑ̀nnɛ̀ kutɛkù. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ mpĩĩ nhòmɔù tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì.
4Bɑ́ wè kòo nkuuti nɛ̀ diwɛ̀ì o pɑku, nɛ̀ o pérímù bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í nhò kɔɔ́nnɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.
5Ibotí tɛì tũ nyɛbɔkɛ̀ nyɛ, tínti biɛ mɛ ntũ̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nku sɑ̃́ɑ̃̀.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nsɔɔtɛ́ kɛ́ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo wɛ̃tɛ kɛ́tíí m pekpĩɛ̃̀ nyɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́, n do ì potɛ́mu.
7N yóó tíímmu yɛpekpĩɛ̃̀, kɛ́dɔ̀ɔ̀ ìì cìɛ́tɛ́ kubotí kùù kpeńnì, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ nní mbo Siyɔ̃ɔ̃ tɑ̃rì, kɛ bɛ̀ bɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀.
8Fɔ̃́ nSedisɑdɛmmu nɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ borɛ̀ ndɛ Kuyie mpɑkɛ́mɛ̀, ku nìtìbɛ̀ opecɛ̃nti ɔ̃ ndekɛ mɛ̀ɛ̀ botí didènnì kɛ pɑkɛ́ o pe, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ ndihɛidiɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yó mbo dì.
9Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di kuɔ̀? Di tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í di duɔ̀ nyitiénɑ́ɑ̀? Dɛ̀ nɛ́ yĩ́mɛ kɛ̀ di mítìrìnɛ̀ kuyonku onitipòkù wèè yóó pɛitɛ́ o kɔ̃mɛ?
10Di nɑɑtimu ńkuɔ̀nnɛ̀ kɛ́nfɑ̃ũ dimɑ́ɑ̀, onitipòkù wèè pɛí o kɔ̃mɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó di dennɛmɛ̀mu dihɛì, kɛ̀ dí mbo dikpɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ di kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. Dɛndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó di dɛɛtɛ́mɛ̀, kɛ́ di fietɛ di dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ.
11Yɛbotɛ̀ pɛ́u ìtɛ́ kɛ còḿmú di kpɛ́í nkɛ, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti dɔ́ Sedisɑdɛmmuu cɑkɛmu kɛ́sĩntɛ, kɛ̀ ti yɑ̀ Sedisɑdɛmmu pɔ̀ntɛmɛ̀ dɛ̀ bo nti nɑɑti.
12Yɛ̀ í bɑntɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, yɛ̀ í yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛǹtotí dòmmɛ̀, yɛ̀ í yɛ̃́ kɛ dò nkù bɛ̀ tìí mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tíímmɛ̀ mmɛ tidiitì kuyiɛ́ miɛkɛ kɛ́ tì puotí.
13Kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ́cómmú kɛ̀ n di kpénkùnnɛ dinɑɑdɑɑ̀ kɔ̃mɛ, kɛ́ di duɔ́ nyɛmɑ́tìwìè nnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó yɛkpɛ̀ɛ̀tɛ̀, kɛ̀ di nnɑù di dootitɔbɛ̀, kɛ bɛ̀ yɔurí, kɛ ɛí bɛ kpɑ̀tì, kɛ́ tì duɔ́ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie, nkùù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
14N nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ̀ n tu ńkuɔ̀nnɛ̀ yɛkúdɑbùò, kɛ yɔ́ú dimɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ di pĩ́mmú kɛ́bemmu di kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɛtofíè.