Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Mɑlɑsi

Mɑlɑsi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋɣʋ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ kpɑɑlɑ kɔtəlɑɑ sɩ:
2Ye ɩ́ tɑ́ nɩɩnɑ-m nɑ ɩ́ tɔkɩ mɑ tɔm nɑ ɩ́ tʋɣɩ mɑ hətɛ kɛ teeli. Mɑɑ yele nɑ mə koolee kʋpɑnɑ pəsɩ mpusinɑɑ. Ḿpʋɣʋ mɑɑ lɑ-mɛ. Mpi tɔ, ɩɩ sɛɛsəɣɩ ɩsəlɛ.
3Mɑɑ wɑkəlɩ mə lʋlʋɣʋ nyə́mɑ. Ye pə kɑɑsɑ-mɛ, ɩlɛ mɑ ŋmɩɩsɩ mə ɩsɛntɑɑ kɛ́ tɔlɑ wenɑ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑɣɑ kɛ mə ɑcimɑ wɑɑtʋ tɔ ɑ pʋntʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɛntɩ mə tənɑ nɑ pɑ́ lɔ.
4Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ ɩ́ kɑ́ cɛkənɑ sɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ kpɑɑlɑ-mɛ sɩ ɩ́ tɔkɩ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ́ nɑ Lefii nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyə́mɑ tə pɛɛlɑɑ tɔ.
5Pəyele mɑ́ nɑ-ɩ tɑ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ mpɩ pə hɑɑkɑɣɑnɑ-mɛɣɛ weesuɣu nɑ ɑlɑɑfəyɑ. Mɑ lɑkɑɣɑ-mɛɣɛ ḿpʋɣʋ sɩ ɩ́ nɩɩnɑ-m nɑ ɩ́ nyɑŋnɑ-m, ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ mpʋ.
6Tɔm tɑmpɑnɑ nyəntʋ tike kɛ Lefii nyə́mɑ mɛ ɩ́ yɔɣɔtɑɑ, ɩ́ tɑ looli. Mɑ́ nɑ-mɛ tə kpɛntɑ teu, nɑ ɩ́ lɑkɩ-m yəllɛ. Ɩ́ hʋlɑ yəlɑɑ pɑɣɑlɛ sɩ pɛlɛ pɑ lɔ ɩsɑɣɑtʋ.
7Kɔtʋlʋ təmlɛ ntɛ́ sɩ ɩ́ sɛɣɛsɩ yəlɑɑ nɑ pɑ́ nyɩ Ɩsɔ. Ɩlɛɣɛ pɑ pɔɔsəɣɩ sɩ ɩ́ hʋlɩ-wɛɣɛ kiiŋ wei wei pɑɑ tɔkɩ tɔ. Mpi tɔ, ɩnəɣəlɛ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́ mɑ tɔm tɛləsʋlʋ.
8Amɑ kɔtəlɑɑ mɛ, mə yelɑ mpɑɑʋ kʋsiɣisuɣu. Mə sɛɣɛsəŋ pilisɑ yəlɑɑ pɑɣɑlɛ. Ɩ́ wɑkəlɑ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ nɑ-mɛ tə pɛɛlɑɑ tɔ.
9Mɑɑ yele nɑ yəlɑɑ tənɑ kʋlɩ mə tɔɔ, nɑ pɑ́ tisi-mɛ. Mpi tɔ, ɩ́ kisɑ mɑ luɣu nyəntʋ. Ɩ́ fɑɣɑsəɣɩ yəlɑɑ kɛ mə sɛɣɛsʋɣʋ tɑɑ.
10Anɩ Tɑcɑɑ kɛ kʋlʋm kɛ́. Tɑ nɔɣɔ nɑ tɑ sukɑ Ɩsɔ kʋlʋm ŋmɑnɑ-tʋ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ tə lɩɩkɩ təmɑ wɑɑlɩ. Nɑ tə́ wɑkələɣɩ Ɩsɔ nɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ pɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ?
11Yutɑ nyə́mɑ mɛ ɩ́ wɑkəlɑ mə nɔɣɔ sɩɩʋ. Ɩ́ lɑpɑ ɑcɑɑlətʋ kɛ Yosɑlɛm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tənɑ tɑɑ. Mpi tɔ, ɩ́ wɑkəlɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ lɑɑkɩ tɩɩŋ tɔ. Pəyele Ɩsɔ kɑ sɔɔlɑ ɩ təsɛɛlɛ kɛ́.
12Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ ɩ́ kpiisi-mɛɣɛ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ tɑsɑ-ɩ mə kɔtɑsɩ lɑpʋ.
13Mə kʋlɑpʋtʋ nɑɑlɛ nyəntʋ ntɛ́ sɩ ɩ́ pələɣɩ ɩsəlʋm kɛ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɔɔ. Mpi tɔ, mɑ kisiɣi mə kʋhɑhɑm. Pə́cɔ́ mɑɑ cɑɑkɩ mə kɔtɑsɩ kɛ pənɛntɛ.
14Anɩ pɑɑ mə tɑɑ wei ɩ kɑ sɩɩnɑ ɩ nɔɣɔ sɩ ɩ kɑ́ tɔkɩ ɩ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑlʋ. Mə ləsənɑ-wɛ, nɑ pɑ kɛ́ mə ɑlɑɑ, pɑɑ nɑ mpʋ ɩ́ kisɑ-wɛ.
15Pəyele Tɑcɑɑ kpɛntɑ-mɛɣɛ tɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ ləmɑɣɑsəlɛ kʋlʋmtəlɛ kɛ́. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ kpɛntɑ-mɛɣɛ mpʋ? Piyɑ kɛ ɩ cɑɑkɑɣɑ sɩ ɩ́ hɑ-mɛ. Mpʋ tɔ, ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kisi ɩ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑlʋ.
16Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ tɑɑ kpɑɑkənɑ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ pɑ yɑʋ tɔm. Mpi tɔ, pə tɑɑ wɛ səm kɛ́. Pɑɑ wei ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩ tɩ. Ɩ́ tɑɑ wɑkəlɩ ɩ nɔɣɔ sɩɩʋ.
17Ɩ́ tʋɣɩ Ɩsɔ mɑɣɑ wɑhɑlɑ nɑ mə tɔmnɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Pepe tɑɑ kɛ́ tə tʋɣʋ-ŋ wɑhɑlɑ? Timpi ɩ́ tɔŋ sɩ Ɩsɔ mɑ́ mɑ cɑɑkɩ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ. Mɑ lɑŋlɛ hɛɛkənɑ-wɛɣɛ teu. Aɑɩyee sɩ: Ɩsɔ wei ɩ hɔŋ tɑ ŋkpɑŋŋ tɔ ɩ wɛ le? Tənɑɣɑ ɩ́ tʋɣənɑ-m wɑhɑlɑ.